XIV. ZADANIE MISYJNE

Rozdział 60.

Działanie w Duchu Chrystusa

Konieczne cechy, cnoty i umiejętności nowych Uczniów

1. Jakże trudne w obecnym czasie wydaje się wam, torowanie drogi w celu wypełnienia waszego zadania. Natomiast Ja powiadam wam, że nie jest to trudne, ponieważ ludzkość jest przygotowana na przyjęcie Mojego Przesłania.

2. We wszystkich czasach słabi zawodzili w obliczu walki, podczas gdy silni pokazywali, że wiara w Moje Prawo wszystko przezwycięża. Twoim przeznaczeniem, Izraelu, było ciągłe przekazywanie światu nowych przesłań i objawień, dlatego czasami wątpicie, czy znajdziecie wiarę.

3. Jednak bądźcie spokojni, weźcie ziarno, które wam powierzyłem i rozsiewajcie je, a wtedy zobaczycie jak wiele pól, które uważaliście za nieurodzajne, znajdziecie urodzajnymi, gdy zostaną one uprawione Prawdą Mojego Słowa.

4. Nie zaniedbujcie nigdy wypełnienia waszego zadania, ponieważ czujecie się niegodni. Zaprawdę powiadam wam, gdy ktoś posiada misję i zaniedba jej wypełnienia, czyni tak samo źle, jak ten, który świadomie łamie Prawo.

5. Pamiętajcie, że w końcu Ojciec pociągnie was do odpowiedzialności — zarówno za to, co zrobiliście złego, jak również, za to, co zaniedbaliście zrobić. Wiedzcie, że zarówno jedno, jak i drugie wykroczenie przysporzy waszej duszy cierpienia.

6. Rozpowszechniajcie Moją Naukę, mówcie do ludzi o Moim Słowie, przekonujcie ich waszymi dziełami miłości, zapraszajcie ich do słuchania Mnie, a kiedy przyjdą tutaj z ludzkimi tłumami, a w ich sercach zapali się światło wiary, będę nazywał ich dziećmi Nowego Narodu Izraela. (66, 14 – 17)

7. Tych, którzy podniosą się z bagna, brudu i egoizmu do życia w posłudze dla swoich braci i czynnej miłości bliźniego, użyję jako przykładu na to, że Moja Nauka zawiera Światło i Łaskę do odnowy grzeszników. Ten przykład rozszerzy się na wszystkie serca.

8. Któż nie chciałby należeć do tych, którzy o Mnie świadczą? Ale zaprawdę, powiadam wam, jeśli wasze czyny tak naprawdę nie pochodzą z serca, nie przyniosą one owoców w waszym otoczeniu i często będziecie słyszeć, jak nazywają was obłudnikami i fałszywymi kaznodziejami. A Ja nie chcę, żeby tak wam się stało.

9. Musicie wiedzieć, że w dzisiejszym czasie jest bardzo trudno oszukać ludzi. Ich duch jest przebudzony, a jeśli zabłądzili w materializmie swojej egzystencji, są wrażliwi wobec każdej duchowej manifestacji. Więc jeśli nie możecie oszukać swoich bliźnich, czy możecie oszukać waszego Ojca?

10. Pozwólcie Miłości Mistrza zamieszkać w was, abyście przebaczali swoim wrogom, tak, jak On wam przebacza. Wtedy wasze serce będzie jak koło ratunkowe wśród ludzi. (65, 44 – 46)

11. Nie bójcie się ludzi, gdyż zaprawdę powiadam wam: przemówię przez wasze usta, przez was zaświadczę o Moim Słowie, a Jego echo dotrze, aż na krańce ziemi, do wielkich, do małych, do rządzących, do naukowców i do teologów. (7, 37)

12. Ponownie mówię wam, że nie wolno wam unikać konfrontacji. A więc powiedzcie waszym bliźnim z wielką naturalnością, że Pan przyszedł do was.

13. Powiedzcie im, że Ten, który umarł na krzyżu, był Jezusem — ciałem, w którym ukrywał się Chrystus, żywą Świątynią, w której mieszkało Słowo Boga, lecz Chrystus Boska Miłość żyje i w Duchu przychodzi do swoich dzieci, aby nauczać drogi, która je zaprowadzi do Jego Duchowego Królestwa. (88, 62 – 63)

14. Nie obawiajcie się osądów i szyderstw sekt i wyznań. To oni, chociaż mają w swoich rękach księgi proroctwa, nie wyłożyli ich prawidłowo i dlatego nie umieli Mnie oczekiwać. Wy natomiast, którzy nie znaliście Przepowiedni, które mówiły o Moim Powrocie, jako Ducha Świętego, czekaliście na Mnie. Teraz nastał „Trzeci Czas”, a ludzkość nie umiała prawidłowo zinterpretować Ewangelii. (33, 26)

15. Jak zdołacie skłonić ludzkość do osiągnięcia duchowości w epoce tak wielkiego zmaterializowana i mentalnego zamętu?

16. Bądźcie świadomi, że wasze zadanie jest trudne, że aby móc je wypełnić, musicie w walce być silni i cierpliwi.

17. Będziecie musieli się bardzo starać, aby skorygować fałszywą interpretację, którą nadano Mojemu Prawu, jak również niedoskonałą formę, w jakiej oddajecie Mi cześć.

18. Ale musicie pamiętać, że nie możecie w jednym momencie zmienić wyobrażeń i form oddawania Mi czci, ale żeby to osiągnąć, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość i dobrą wolę , dając swoimi czynami przykład miłości. (226, 60)

19. Tylko tym, którzy są czystego serca, będzie wolno wyruszyć do krajów i narodów, aby rozpowszechniać Moje Przesłanie, ponieważ jedynie oni będą godni, aby składać świadectwo o tym Dziele.

20. Kiedy ci posłańcy wyruszą do tych krajów, które ich oczekują, wszelki fanatyzm religijny zostanie wymazany z ich serc ani nie będzie w nich już najmniejszego pragnienia pochlebstw lub podziwu, a ich ręka nie odważy się, za dzieło miłości, splamić pieniędzmi tego świata.

21. Nie mają sprzedawać cudów ani ustalać między sobą ceny za miłość. Powinni być sługami, a nie panami.

22. Nadejdzie czas, w którym zrozumiecie wielkość prawdziwej pokory, a wtedy zrozumiecie, że ten, kto potrafił być sługą, w rzeczywistości był wolny w swoim zadaniu czynienia dobra i szerzeniu miłosierdzia, że wiara, zaufanie i pokój towarzyszyły mu w jego życiu. (278, 11-1)

23. Mówię wam, że będziecie wiedzieć, jak się czuć, kiedy wasz duch jest gotowy, by nauczać waszych braci Mojej Nauki, ponieważ, kiedy sami siebie znajdziecie, wtedy wyraźnie usłyszycie głos sumienia; Dopóki tego nie ma w was, nie możecie naprawdę Mnie poczuć. (169, 36)

24. Przysłuchujcie się temu Słowu z uwagą, abyście je potem interpretowali i zasiewali w sercach waszych bliźnich. Nie zadowalajcie się tylko jego rozumieniem, mówcie o nim, dawajcie przykład i uczcie swoimi czynami. Bądźcie empatyczni, abyście wiedzieli, kiedy jest dobry moment na przemówienie, a kiedy przyszedł właściwy czas, aby wasze czyny świadczyły o Moim nauczaniu.

25. Daję wam jeden język do szerzenia Mojego Słowa, a tym językiem jest duchowa miłość, która będzie zrozumiana przez wszystkich ludzi.

26. Jest to język dobroczynny dla uszu i serc ludzi, który zburzy kamień po kamieniu Wieżę Babilonu, którą zbudowali w swoich sercach. Wtedy Mój Sąd się skończy, bo wszyscy będą się uważali za rodzeństwo. (238, 27-28)

27. Do szerzenia Mojego Słowa na świat wyślę was, wtedy gdy odmienicie się wewnętrznie. Ponieważ dopiero, gdy duchowość w uczniach będzie prawdziwa, będą umieli Je przekazywać tak, jak Je wzięli ode Mnie. (336, 38)

28. Rozważcie, że Moje Pouczenie nie ogranicza się do waszych koncepcji i zdolności waszego pojmowania. Moja Boska Mądrość nie posiada granic. Nikt nie może twierdzić, że znał lub zrozumiał któreś z Moich Objawień, zanim Ja mu je objawiłem.

29. Podczas gdy naukowcy próbują swoją materialną wiedzą wszystko wyjaśniać, objawiłem pokornym Życie Duchowe, właściwe życie, w którym znajdują się przyczyna, podstawa i wyjaśnienie wszystkiego istniejącego.

30. Wiedza, którą przekazujecie, da początek wyobrażeniu, jakie uczynią sobie ludzie o Moim Dziele. Wielu z powodu braku zrozumienia, będzie oceniało Moją Naukę według waszej niepozorności, tak jak w „Drugim Czasie” był oceniany Jezus Chrystus według Jego skromnego wyglądu i Jego prostego stroju, a także dlatego, że tych Dwunastu, którzy poszli za Nim, było również skromnie odzianych. Natomiast powiadam wam w prawdzie, że nie byli okryci łachmanami, że tylko pogardzali ziemską próżnością, gdyż na podstawie Moich Wskazówek zrozumieli, gdzie znajdują się prawdziwe wartości duszy.

31. Powiadam wam Uczniowie, jeżeli ludzie biorą się do studiowania Mojego Dzieła i odwiedzają was i wypytują, nie ulegajcie pokusie, aby uważać się za kogoś wyżej stojącego z powodu wiedzy, jaką odebraliście ode Mnie. Im skromniej pokażecie się, tym za szlachetniejszych i godniejszych zaufania was uznają.

32. W ten sposób Światło, które likwiduje fanatyzm i uwalnia duszę, będzie przenikało dalej, krok po kroku, od człowieka do człowieka. A ci, którzy nazywali się chrześcijanami, nie będąc nimi, dzięki temu Światłu będą poznawali i interpretowali prawdziwe Nauczanie Chrystusa, gdyż da im ono wzniosłą koncepcję życia duchowego, o której mówił Jezus w swoich naukach. (226, 17 – 21)

33. Nie mogliście iść do ludzi z fałszywym lub symulowanym przygotowaniem, gdyż ich dusza jest rozwinięta, a zasłona, która zakrywała im oczy już dawno opadła.

34. Przynieście im duchowość, oferujecie im pokój i stwarzajcie wokół siebie atmosferę dobrego samopoczucia i braterstwa, a wtedy zobaczycie, jak będą was słuchali i akceptowali wasze słowa, w których będą leżały Moja Inspiracja i Moja Siła.

35. Kiedy głosicie i nauczacie pokoju, musicie sami być spokojni; jeśli mówicie o miłości, poczujcie ją, zanim wyrazicie ją w słowach, jeśli wasi bliźni również zaproponują wam swoje owoce, nie odrzucajcie ich. Wszystko to, co poznajecie, sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co w ich naukach jest dopuszczalne i słuszne.

36. Spotkacie również takich, którzy – stając się fanatykami w swoich praktykach religijnych – zmniejszyli swoje zrozumienie poprzez materializację swoich rytuałów. Powinniście wtedy cierpliwie pomagać im w poszerzaniu ich wiedzy, pokazywać im horyzonty, do których mogą dotrzeć ich umysły, jeśli zagłębią się w Moje nauczanie.

37. Mówcie do nich o Moim Uniwersalnym Duchu, o nieśmiertelności duszy, o jej nieustannym rozwoju. Powinniście ich uczyć prawdziwej Modlitwy, dialogu ducha i uwolnić od uprzedzeń i błędów. To jest Dzieło, które wam zlecam— dzieło miłości i cierpliwości.(277, 6-7)

38. Uzdrawiajcie wszystkie cierpienia zarówno ciała, jak i duszy, gdyż waszym zadaniem jest pocieszanie, wzmacnianie i uzdrawianie waszych bliźnich. Ale pytam was: jak moglibyście przekazać zdrowie potrzebującym, gdybyście sami byli chorzy? Jaki spokój mógłby płynąć z waszej duszy, gdy jest zakłócona troską, cierpieniem, udręką sumienia i niskimi namiętnościami?

39. Tylko to, co zgromadziliście w waszym sercu, będziecie mogli zaproponować waszym bliźnim. (298, 1 – 2)

40. Przynoszę wam jasne i proste Pouczenie, abyście nauczyli się żyć pośród grzeszników, nie zarażając się; iść swoją drogą wśród cierni, nie raniąc się; być świadkami okropnych czynów i bezecności, bez wpadania we wściekłość; żyć w świecie pełnym marności, nie próbując z niego uciec, lecz raczej pragnąć, pozostać w nim, aby czynić, co tylko jest możliwe dobrego dla potrzebujących i na wszystkich drogach rozsiewać ziarno dobra.

41. Skoro ziemski raj został przez grzechy ludzi zamieniony w piekło, jest konieczne, aby zmyli swoje plamy hańby i w ten sposób przywrócili swojemu życiu pierwotną czystość. (307, 26 – 27)

42. Nie wyślę jako Posłańców tych, którzy umarli dla życia w Łasce, gdyż nie mieliby niczego do dania. Nie powierzę tej misji tym, którzy nie oczyścili serca z egoizmu.

43. Posłaniec Mojego Słowa musi być Moim uczniem, którego sama obecność sprawia, że ​​Mój pokój jest odczuwalny w sercu. Musi mieć zdolność pocieszania bliźnich nawet w najtrudniejszych chwilach życia, a z jego słów musi zawsze płynąć światło, które odpędza wszelką ciemność duszy lub umysłu. (323, 60-61)

Prawidłowe zachowanie podczas przekazywania Słowa

44. Moi nowi uczniowie będą mieli wiele środków i dróg, do szerzenia tego błogosławionego Ziarna, lecz nigdy nie zapominajcie o pokorze i prostocie, gdyż w ten sposób Ja do was przyszedłem i tak samo wy powinniście zbliżać się do serc, domów i społeczeństw. Jeśli przyjdziecie w ten sposób, zostaniecie uznani za wysłanników duchowego przesłania, a wasza walka zaowocuje prawdziwą duchowością, odrodzeniem i braterstwem. (82, 66)

45. Jeśli chcecie wiedzieć, co powinniście czynić pośród ludzi, wystarczy rozważyć, co Ja uczyniłem między wami od dnia, w którym po raz pierwszy usłyszeliście Moje Słowo.

46. Ja wam przebaczyłem, przyjąłem z nieskończonym miłosierdziem i miłością, i pozwoliłem odpocząć od trudu codziennej pracy. Nie zatrzymałem się, aby ocenić waszą społeczną pozycję, stan lub kastę, lecz oczyściłem z trądu waszego grzechu i uleczyłem słabości.

47. Przy ocenianiu waszych braków byłem wyrozumiały, pełen zrozumienia i życzliwy. Przywróciłem was do prawdziwego życia, przekazując wam naukę miłości, która umożliwia wam ocalenie samych siebie poprzez ratowanie waszych bliźnich.

48. W tych Moich dziełach, których dokonałem na każdym z was, możecie znaleźć najlepszy przykład do zastosowania wśród potrzebujących na ciele i duszy, którzy tłumnie przyjdą do was.

49. Kiedy mówię do tego Narodu, mówię do ludzkości. Waszym zadaniem jest zwrócenie się jutro do ludzkich serc i po bratersku przekazanie im Mojego Słowa, które zakończy Dzieło Zbawienia. (258, 21 – 24)

50. Musicie być pokorni. Nie wolno wam się przejmować, kiedy będą was obrażali. Bądźcie łagodni. Będą was upokarzali i zadawali cierpienie. Jednak waszego słowa, które będzie Moim Przesłaniem, nie będą mogli wyrzucić ze swojego ducha. Dlatego powiadam wam: jeśli niektórzy pozostaną nieczuli i głusi na wasze wezwanie, inni obudzą się ze swojego długiego snu i wyruszą, aby iść naprzód i sprowadzić swoje życie na drogę odnowy i nawrócenia.

51. Uzbrójcie się w odwagę, wiarę i siłę, abyście mogli stawić czoła walce. Ale zwracam waszą uwagę na to: nie dajcie się onieśmielić, kiedy, rozmawiając z którymś z waszych bliźnich, widzicie go dobrze ubranego lub, ponieważ tytułuje się go księciem, lordem albo ministrem.

52. Weźcie przykład z Pawła i Piotra, którzy podnieśli głos przed tymi, których świat nazywał panami. Oni byli wielcy duchem, lecz, mimo to przed nikim się nie chwalili, że to oni są panami, przeciwnie, oświadczyli, że są sługami. Idźcie za ich przykładem i Moją Prawdę poświadczajcie miłością waszych dzieł. (131, 60 – 62)

53. Ostrzegam was również, że nie może być nazwany Moim uczniem, ten, który używa Mojego Słowa jak miecza, aby zranić swojego brata lub jak berła, aby go upokorzyć. Jak również ten, który podnieca się, gdy mówi o tej doktrynie, tracąc spokój, ponieważ nie wzbudzi żadnego nasienia wiary.

54. Przygotowanym uczniem będzie ten, kto, gdy w swojej wierze zostanie zaatakowany w najświętsze ze swoich przekonań, umie zachować spokój, ponieważ będzie, jak latarnia morska wśród burzy. (92, 9 – 10)

55. Jeśli staracie się namówić jakiegoś grzesznika do dobra, nie czyńcie tego, grożąc mu Moim sądem, siłami natury lub cierpieniem, w przypadku, gdy się nie odnowi, gdyż wzbudzicie w nim niechęć do Mojej Nauki. Ukazujcie prawdziwego Boga, który cały jest Miłością, Miłosierdziem i Przebaczeniem. (243, 36)

56. Nie czujcie się zranieni szyderstwem ludzi, ponieważ macie świadomość, że szydzą, ponieważ nie są w stanie zobaczyć Prawdy z powodu swojej ignorancji. Otrzymacie zadośćuczynienie w tych, którzy przyjdą do was, aby was zbadać i będą zaskoczeni wewnętrznym spokojem, którym promieniuje każdy prawdziwy uczeń.

57. Wy z kolei nigdy nie możecie kpić z tych, którzy w swoim fanatyzmie religijnym są bałwochwalcami, bo chociaż szukają Mnie w formach materialnych, jednak czczą Mnie w nich.

58. Nie musicie waszym bliźnim wytykać ich błędów, aby je wyeliminować. Przeciwnie, przez to wzbudzicie ich gniew, jeszcze bardziej wzmacniając fanatyzm. Wystarczy wprowadzić w życie Moją naukę z duchowością, której ona wymaga, aby wyciągnąć błędy waszych bliźnich na światło prawdy.

59. Będziecie musieli wykazać wielką cierpliwość, wielkie miłosierdzie i prawdziwą miłość, jeśli chcecie, aby ludzkość szybko nauczyła się rozpoznawać duchową treść Mojego Słowa i okazywać mu prawdziwą cześć oraz rozpoznawać duchowego i ziemskiego brata w Bogu w każdym ludzkim stworzeniu. (312, 20-22)

60. Pokazałem wam, że można ignorantowi lub niewidomemu zabrać ciemną opaskę z oczu, nie szkodząc mu, nie obrażając go lub raniąc. Chcę, abyście tak samo postępowali. Na was samych udowodniłem wam, że miłość, przebaczenie, cierpliwość i łagodność posiadają więcej mocy, niż surowość, potępienie lub użycie siły. (172, 63)

61. Jeszcze raz zostawiam wam ślad, abyście za Mną szli. Jeśli wyruszacie w poszukiwaniu ludzi, aby przynieść im Radosną Nowinę, nie błagajcie, aby was wysłuchali. Nieście wasze zadanie z godnością, a ci, którzy będą wam wierzyli, będą tymi, których Ja wybrałem, aby z nich uczynić Moich Uczniów. (10, 50)

Prawidłowy sposób obwieszczania Słowa

62. Nie dałem wam Mojego Sowa, abyście obwieszczali je na ulicach i placach. Co prawda Jezus to czynił, lecz On potrafił na wszelkie pytania odpowiadać i poddawać próbie tych, którzy usiłowali Jego sprawdzać.

63. Wy jesteście mali i słabi, dlatego nie wolno wam wywoływać gniewu waszych bliźnich. Nie próbujcie zwracać na siebie uwagi — myślcie, że nie macie niczego szczególnego. Nie starajcie się również ludziom udowodnić, że wszyscy są w błędzie, a tylko wy znacie Prawdę, gdyż w ten sposób nie osiągniecie swoim nasieniem niczego dobrego.

64. Jeśli chcecie rozwinąć się duchowo i moralnie, nie osądzajcie błędów swoich bliźnich, aby nie wpaść w ten sam błąd. Poprawcie swoje niedoskonałości, módlcie się pokornie do waszego Mistrza, aby zainspirował was swoją łagodnością i pamiętajcie o Jego dobrej radzie, aby nigdy nie rozgłaszać swoich dobrych uczynków, aby wasza lewa ręka nigdy nie wiedziała, co zrobiła prawa.

65. Powiadam wam również, że nie ma potrzeby szukania ludzi, aby z nimi rozmawiać o Mojej Nauce, gdyż Moje Miłosierdzie przyprowadzi do was potrzebujących waszej pomocy.

66. Jeśli jednak są chwile, w których, wypełniając Moje Prawo, czujecie potrzebę czynienia dzieła miłości bliźniego, a w pobliżu nie macie żadnego potrzebującego, nie martwcie się z tego powodu i nie wątpcie w Moje Słowo. Będzie to właśnie ta godzina, w której powinniście modlić się za swoich nieobecnych braci, którzy dostąpią Mojego Miłosierdzia, jeśli wy będziecie mieli szczerą wiarę.

67. Nie starajcie się wiedzieć więcej, niż wasi bracia. Zrozumcie, że wszyscy osiągniecie wiedzę odpowiednio do waszej ewolucji. Gdybym udzielił wam Mojego Światła bez waszych zasług, wywyższylibyście się i zdemoralizowalibyście się w swojej próżności, a wasza mądrość byłaby fałszywa.

68. Chcę, abyście byli pokorni, ale abyście byli pokorni przede Mną, powinniście także okazywać pokorę swoim bliźnim.

69. Uczniowie, miłość i mądrość nigdy nie są rozdzielone, jedna jest częścią drugiej. Jak to się dzieje, że niektórzy starają się oddzielić te dwie cnoty? Obie są kluczem, który otwiera bramy Sanktuarium, które umożliwi wam osiągnięcie pełnego poznania Mojej Nauki.

70. Powiedziałem wam, chcecie mieć wielu przyjaciół? Uczyńcie użytek z dobroci, serdeczności, cierpliwości i miłosierdzia. Ponieważ tylko z pomocą tych cnót, które wszystkie są bezpośrednim wyrazem miłości, wasz duch będzie mógł zajaśnieć na drodze swoich bliźnich. Bowiem duch, ponieważ jest Bożą iskrą, we wnętrzu swojej istoty kryje miłość, a Bóg jest Miłością. (30, 29 – 36)

71. Zwracam się do tych, którzy w innych krajach mają wypełniać swoją misję jako Apostołowie i Prorocy, aby nie chełpili się misją, jaką im powierzyłem. Nie mają wzbudzać sensacji, poprzez zwalczanie wspólnot religijnych lub wyznań. 

72. To inni wywołają oburzenie przeciwko wam, nie zdając sobie sprawy, że pomogą wam szerzyć Moją naukę, wzbudzając ciekawość wielu, która później przekształci się w wiarę. (135, 28)

73. Kiedy zakotwiczam w was Moje Boskie Przesłanie, musi być ono przesłaniem braterskim. Ale jednak, aby zrobiło wrażenie i poruszyło sercem tej materialistycznej ludzkości, musi mieć stempel Prawdy, jaką wam objawiłem. W przypadku, gdy coś ukryjecie, w razie, gdy coś przemilczycie, nie złożycie prawdziwego świadectwa o tym, czym było Moje Objawienie w „Trzecim Czasie”, a tym samym nie znajdziecie żadnej wiary. (172, 62)

74. Jak ogromne jest moralne i duchowe zacofanie, w jakim napotykam ludzkość! Jakże wielka jest odpowiedzialność tych, którzy w tym czasie odebrali Łaskę i Światło Mojego Słowa!

75. Uczniowie stańcie się Mistrzami, odrzućcie strach przed ludźmi ze swoich serc, pozbądźcie się obojętności i gnuśności, zdajcie sobie sprawę, że naprawdę jesteście nosicielami Niebiańskiego Przesłania. To wy macie wyjaśnić wszystko, co dzieje się w tych czasach, wy macie się zatroszczyć, aby wykazać zasady Mojej Nauki, o których ludzkość zapomniała.

76. Nie macie waszym bliźnim powtarzać Mojego Słowa tak, jak Ja wam je powiedziałem. Uczcie się, abyście potrafili je wyjaśniać. Nie szukajcie słów, aby wywierać wrażenie poprzez elokwentną mowę. Mówcie w prosty sposób, jaki najlepiej wyraża duchową prawdę. (189, 11 – 13)

77. Nowi Uczniowie, bądźcie niestrudzeni, kiedy mówicie o tej Prawdzie. Niewyćwiczone usta, które z obawy nie wypowiadają Mojego Słowa — otworzą się w momencie waszej decyzji. Jedno słowo w Moim Imieniu może ocalić grzesznika, zamknąć otchłań lub powstrzymać upartych w złu na ich drodze. Znacie może moc, jaką posiada Moje Słowo? Czy znacie siłę waszego autorytetu?

78. Mówcie poprzez przykładne czyny, a będziecie w porządku wobec tej części Mojego Dzieła, którą wam powierzyłem. Pozostałe będę czynił Ja. (269, 6)

79. Gdy widzicie, że inni z waszych bliźnich nauczają Imienia i Słowa Chrystusa, to nie patrzcie na nich z góry. Bowiem zostało napisane, że Moje Powtórne Przyjście nastąpiłoby dopiero wtedy, gdy Słowo, które przyniosłem wam w „Drugim Czasie”, rozprzestrzeniło się po całej ziemi.

80. Ale powiadam wam, że wciąż jeszcze istnieją miejsca na świecie, które dotąd nie otrzymały tego Przesłania. Jak mogłaby ta dzisiejsza głęboko Duchowa Nauka dotrzeć do tych narodów, bez odebrania przedtem przez nie Nasienia Boskiej Miłości, które Zbawca dał wam w swoim Słowie i swojej Krwi? (288, 44)

81. Kiedy zrozumiecie i poczujecie Prawdę, doświadczycie, jak łatwo jest duchowi podążać, nawet w najsurowszych doświadczeniach, za krokami swojego Mistrza. Róbcie wszystko, co jest dla was możliwe, gdyż nie będę od was więcej wymagał, niż zrobić możecie. Wtedy zostawicie dla przyszłych pokoleń utorowaną drogę.

82. Na sercu kładę wam dzieci i daję wam zadanie prowadzenia ich właściwą drogą. Zbierajcie je, mówcie do nich o Mnie z oddaniem i miłością.

83. Szukajcie wyrzutków — tych, którzy żyją zagubieni w nędzy i występku. Daję waszym słowom duchową siłę, aby, kiedy wychodzą z waszych ust, były drogą do zbawienia.

84. Otwórzcie przed nieświadomymi Księgę Prawdziwego Życia, aby ich dusza przebudziła się i stała się wielka we wnikaniu w Objawienia Ducha Świętego. Stańcie się jak wasz Mistrz, a znajdziecie posłuch. (64, 70)

85. Chcę, aby ci, którzy znaleźli drogę, nauczali jej w sposób lekki do zrozumienia, czyniąc ją łatwą, aby nie układali na niej kamieni, tak jak uczyniło to wielu, czym przeszkodzili, aby mogli przyjść do Mnie ci, którzy Mnie szukali. (299, 34)

86. Wam spirytualistom powierzam zadanie wyburzenia tej bariery wzniesionej przez ludzkość pomiędzy Bogiem a nią samą — bariery z fałszywej wiary, pozornej tylko wiary w wieczność, ze zmaterializowania i niepotrzebnych czynności kultowych.

87. Tobie Narodzie daję zadanie, zrzucenia z piedestału złotego cielca, którego ludzie wciąż jeszcze adorują, chociaż wierzą, że daleko im do bałwochwalstwa i pogaństwa. (285, 54 – 55)

88. Wyeliminujcie fałszywe wrażenie ludzi o spirytualnych naukach, że opierają się one na ignorancji, iluzji i oszustwie. Pokażcie Moją Naukę w całej jej czystości i wzniosłości, aby zlikwidowała niewiedzę, fanatyzm i zatwardziałość, które przeszkadzają ludziom w myśleniu o swoim duchowym ja, któremu zrabowali wszelką wolność działania. (287, 42)

89. Wy, którzy te objawienia odebraliście, jesteście wybrani, aby ogłosić ludzkości Moją nową Manifestację poprzez ludzki rozum. Kto miałby złożyć to świadectwo, jeżeli nie wy?

90. Jeśli oczekujecie, że tę Radosną Nowinę, przyniosą ludzkości dostojnicy lub duchowni ze wspólnot religijnych, jesteście w błędzie. Gdyż zaprawdę powiadam wam, nawet gdyby Mnie zobaczyli, nie otworzyliby swoich ust, aby ludzkości powiedzieć: „spójrzcie, tam jest Chrystus, idźcie do Niego!” (92,13)

91. Nie śpijcie w oczekiwaniu na te czasy, o których do was mówiłem, aby wówczas wstać i ludziom powiedzieć: „to, co właśnie macie przed oczami, zostało już przepowiedziane”.

92. Nie Narodzie, jest absolutnie konieczne, abyś to ogłosił z wyprzedzeniem, abyś to prorokował, abyś utorował drogę, na nadejście tego wszystkiego, co wam przepowiedziałem i obiecałem. Wtedy spełnicie waszą misję, jako prekursorzy uduchowienia na ziemi.

93. Kiedy więc na ziemi zaczną pojawiać się cudowne rzeczy i Duch Pana przemówi do was poprzez nigdy niewidziane zdarzenia, a duch człowieka rozpocznie objawiać nigdy nieprzeczuwane dary i talenty, doświadczycie, jak zostaną wstrząśnięte wszystkie wyznania wiary, teorie, normy, instytucje i nauki, a wówczas ludzkość przyzna, że ci, którzy w pokorze głosili pozornie obcą naukę, mieli rację, gdyż ich słowa, zostały potwierdzone, przez to, że się spełniły.

94. Wtedy doświadczycie, że społeczeństwa ziemi są zainteresowane duchowym nauczaniem, że teologowie porównują Nauki Chrystusa z nowymi Objawieniami, ujrzycie, jak wielu, z tych, którzy zawsze byli obojętni wobec Duchowości zainteresuje się żywo studiowaniem Objawień z tego czasu i z czasów minionych. (216, 16 – 17)

Zadanie niesienia pociechy i uzdrawiania ze wszystkich duchowych i cielesnych cierpień

95. Moim wybranym powierzyłem wielkie Dary. Jednym z nich jest dar uzdrawiania — uzdrawiający balsam, aby z tym darem mogli wypełniać najpiękniejsze zadanie wśród ludzi, ponieważ wasza planeta jest doliną łez, gdzie zawsze jest ból.

96. Z tą umiejętnością macie przed sobą szerokie pole, aby według Mojej Woli udzielać pociechy. Ten balsam włożyłem w waszą istotę, w najdelikatniejsze włókna waszego serca, a wy radowaliście się z niego, przed jego cudem pochyliliście kark, przez ludzkie cierpienie wasze serce stało się miękkie i wy wędrowaliście zawsze drogą miłosierdzia.

97. W dalszym ciągu rozdawajcie ten uzdrawiający Balsam, który nie znajduje się w waszych dłoniach, ponieważ jest przekazywany przez spojrzenia współczucia, pociechy, zrozumienia oraz przez dobroć myśli, zamieniającej się w zbawcze rady i słowa światła.

98. Dar uzdrawiania nie posiada granic. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście nim nasyceni, a, w razie gdybyście stali się ofiarą bólu, ponieważ zostaniecie poddani próbie, w przypadku gdybyście tym balsamem nie mogli go zlikwidować, nie zapominajcie o Moich Pouczeniach, zapomnijcie o swoim cierpieniu i myślcie o innych, u których ból jest większy. Wtedy doświadczycie cudów u was i waszych bliźnich. (311, 18 – 19)

99. Jak dobrze musicie być przygotowani, aby spoglądać w serca, aby dowiedzieć się, co w sobie zawierają, co w sobie ukrywają i czego potrzebują!

100. Nauczałem was odżywiania dusz, ich uzdrawiania, dawania im światła i wskazywania drogi ich rozwoju.

101. Ten, kto to Słowo usłyszy i zachowa w swoim sercu, będzie mógł stać się duchowym przywódcą, lekarzem i dawcą porad. W swoim słowie będzie posiadał dla potrzebujących światła bliźnich, dar pokoju i pociechy. (294, 3 – 4)

102. Daję wam kroplę balsamu, abyście, w przypadku prześladowania, dokonywali wśród waszych bliźnich cudownych uzdrowień. Bo podczas wielkich epidemii, gdy wybuchną obce i nauce nieznane choroby, powinien ujawnić się autorytet Moich Uczniów.

103. Powierzam wam klucz, którym będziecie otwierali zardzewiały zamek: to znaczy oporne serce, a nawet bramy więzień, aby niewinnym dać wolność, a winnych ocalić.

104. Będziecie żyli zawsze w pokoju i w zaufaniu do Mnie, gdyż gdziekolwiek pójdziecie, będziecie chronieni przez Moje  Anioły. One uczynią waszą misję ich własną i będą wam towarzyszyły — dokądkolwiek pójdziecie, aby rozsiewać Moje Nasienie — do domów, szpitali, więzień, czy na pola niezgody i wojen. (260, 37 – 38)

105. Ludzie będą tu przychodzili, a wśród nich „Tomasz” reprezentowany przez naukę i materializm, aby dociekać czujnymi oczami i nie tylko oczami, lecz także palcami dłoni, aby dotknąć i poczuć, gdyż tylko w ten sposób będzie mógł uwierzyć w Moją Obecność i duchowe zdarzenia, które jedne po drugich nastąpią wśród ludzi i o których ludzie muszą dać świadectwo, aby „Tomasz, Trzeciego Czasu” w swoim zwątpieniu i materializmie mógł zostać zwyciężony przez Moją Miłość. (319, 38)

106. Dam wam wskazówkę, kiedy powinniście wziąć się do pracy; gdyż będzie to czas tak wielkich i jasnych znaków, że wy będziecie słyszeli wezwanie świata duchowego i tego świata, który zdarzeniami ogłosi, że nadeszła godzina waszej walki. Ja będę mówił do was od Ducha do ducha i będę was prowadził po drodze.

107. Ale chcę, abyście, zanim pójdziecie do ludzi, jako nauczyciele, poszli do nich, jako lekarze, a wtedy, kiedy ukoicie ich ból, będą mogli pić ze Źródła czystej Wody Mojego Słowa. Szukajcie najpierw rany, wrzodu lub choroby i uleczajcie ich cierpienia, aby potem zwrócić się ku ich duszom.

108. Idźcie do swoich bliźnich tak, jak Jezus w „Drugim Czasie” i przed Moim Słowem przynoście uzdrawiający balsam. Ale z czego składa się ten balsam, o Uczniowie? Czy jest to może woda przemieniona w lekarstwo dla chorych ze źródła, które zostało pobłogosławione? Nie Narodzie, ten balsam, o którym do was mówię, jest w waszym sercu. Tam umieściłem go jako kosztowną esencję i tylko miłość może je otworzyć, aby nieprzerwanie wypływał.

109. Jeśli będziecie chcieli wylać go na któregoś z chorych, nie będą to wasze ręce, które uzdrawiają, tylko duch zalany miłością, miłosierdziem i pociechą. Tam, dokąd zwrócicie swoje myśli, będzie dział się cud.

110. Na istoty i elementy natury, aby wszystkim przynosić pociechę, możecie działać na wiele sposobów. Ale powiadam wam, i to: nie obawiajcie się chorób i wobec wszystkich bądźcie cierpliwi i miłosierni.

111. Jeśli chodzi o opętanych i umysłowo zdezorientowanych, ich również możecie uzdrawiać, gdyż tę umiejętność posiadacie i powinniście jej użyć w służbie tych istot, które wpadły w rozpacz i w zapomnienie. Uwalniajcie ich i okażcie to pełnomocnictwo wobec niewierzących. Jest to jedna z wielkich misji tego narodu: nieść światło tam, gdzie panuje ciemność, zerwać kajdany niewoli i niesprawiedliwości oraz przygotować ten świat na ujrzenie Pana i ujrzenie siebie, swojego wnętrza, z pełną znajomością prawdy. (339, 40 – 42)

Czas do wyruszenia na misję o światowym zasięgu

112. Skoro obecnie świat jest tak ślepy, że nie może zobaczyć światła Prawdy ani odebrać we wnętrzu swojej istoty Mojego wezwania, módlcie się i zdobywajcie duchowy grunt. Gdyż obecnie nie zostalibyście wysłuchani, ponieważ wszystkie narody zajęte są przygotowaniem się do niszczenia i do swojej obrony.

113. Ludzie będą musieli stać się jeszcze bardziej ślepi, gdy rozpacz, nienawiść i terror osiągną swoje granice.

114. Również to nie będzie odpowiednia godzina do przekazania Mojego Przesłania, ponieważ bylibyście jak wołający na pustyni, nikt nie zwróciłby na was uwagi. (323, 27 – 29)

115 Dopiero po nawiedzeniu plagami ziemi od bieguna do bieguna, gdy wszystkie narody, wszystkie instytucje i domostwa zostaną, aż do swoich korzeni osądzone i po tym, jak ludzkość zmyje wszelką plamę, macie przygotowani wyjść w Moim Imieniu, aby zanieść Moją Naukę do swoich braci. (42, 54)

116. Kiedy nadejdzie czas, wyruszysz, Ukochany Narodzie i podzielisz się ze swoimi bliźnimi Moim Świętym Słowem. Rozproszycie się po świecie, jak dobrzy Uczniowie, a ta nowa Ewangelia, którą wam przyniosłem, będzie się rozprzestrzeniała. To Światło wychodzące z Szóstej Pieczęci, oświeci ludzkość tego czasu i z nim zostaną wyjaśnione tajemnice.

117. Moja Nauka zadomowi się w innych narodach i wszystko to, czego ludzie nie odkryli, zobaczą dzięki Światłu Siedmiu Pieczęci. Natomiast wy powinniście mówić o Pouczeniach, które ode Mnie otrzymaliście i nauczać ludzi wypełniania Moich Przykazań. (49, 43)