XIV. ZADANIE MISYJNE

Rozdział 59.

Zadanie rozpowszechniania Nowego Boskiego Słowa

Wskazanie do utworzenia ksiąg, wyciągów i tłumaczeń

1. Ten czas jest tym zapowiedzianym, w którym musiałem przemówić do ludzkości i chcę, abyście, spełniając Moje Przepowiednie, ze Słowa, które wam dałem, zestawili księgi, później uczynili z nich wyciągi i analizy, i zawiadomili o nich swoich bliźnich. (6, 52 o.)

2. Z Mojego Słowa utwórzcie Księgę i wyciągnijcie z niej esencję, abyście uzyskali prawdziwe pojęcie o czystości Mojej Nauki. W słowie przekazywanym przez Przekaziciela Głosu możecie znaleźć pomyłki, ale nie w esencji.

3. Moi przekaziciele nie zawsze byli przygotowani. Dlatego powiedziałem wam, że nie macie go tylko czytać powierzchownie, lecz, aby odkryć jego doskonałość, powinniście wniknąć w jego treść. Módlcie się i medytujcie, abyście je mogli zrozumieć. (174, 30)

4. Przyniosłem wam to Słowo i pozwoliłem wam usłyszeć je w waszym języku, lecz, aby stało się znane wszystkim, daję wam zadanie przetłumaczenia go później na inne języki.

5. W ten sposób rozpoczniecie budowanie prawdziwej „Wieży Izraela” — tę, która zjednoczy duchowo wszystkie narody w jedno, która zjednoczy ludzi w tym Boskim, niezmiennym i wiecznym Prawie, które na świecie poznaliście z ust Jezusa, gdy On wam powiedział: „kochajcie jedni drugich”! (34, 59 – 60)

6. Chcę, aby Moje Słowo, kiedy zostaną utworzone z niego księgi, które będą musiały zostać rozpowszechnione na ziemi, zostało bezbłędnie wydrukowane, tak czyste, jak ze Mnie wyszło.

7. Gdy sprawicie, że w ten sposób ono dostanie się do waszych ksiąg, wypłynie z niego Światło, które oświeci ludzkość, a jego duchowy sens będzie odczuwany i rozumiany przez wszystkich ludzi. (19, 47 – 48)

8. Polecam wam Moje Pouczenie, abyście dali je swoim bliźnim w takiej samej formie, w jakiej Ja wam je dałem. Jednak nigdy, gdy będziecie go uczyli, nie dyskutujcie w gwałtowny sposób. Wystrzegajcie się oceniania czegoś, czego nie znacie, lecz zrozumcie, że wystarczy jasny przykład, aby ludzi nawrócić na uduchowienie. (174, 66)

9. Przygotujcie się na niesienie Dobrej Nowiny, którą wielu chętnie przyjmie.

10. Powiadam wam, „przez wielu”, a nie przez wszystkich, gdyż niektórzy mogą wam powiedzieć, że im wystarcza to, co Bóg objawił im w „Pierwszym Czasie” i to, co ludziom przyniósł Chrystus.

11. Właśnie wtedy wasze usta, poruszone i natchnione przeze Mnie, niech mówią ludziom niewierzącym, że konieczne jest poznanie nowego Objawienia, aby rozpoznać całą prawdę, którą Bóg dał ludziom w minionych czasach. (292, 67)

Prawo do poznania nowego Boskiego Słowa

12. Umiłowany narodzie, jest konieczne, abyś wyruszył na przeróżne ludzkie, ziemskie drogi. Bo spójrz, nawet w meksykańskim społeczeństwie wielu nie uznało jeszcze Mojego Dzieła.

13. Spójrzcie, jak na świecie podnoszą się właśnie ci, którzy twierdzą, że działają w Moim Imieniu, chociaż sami są duchowo potrzebujący.

14. Ale wy, którzy obficie zostaliście obdarowani Moją Boskością — co jest waszym zadaniem? Rozprzestrzenianie Mojej Nauki. Nie wolno wam ukrywać się przed światem ani odmawiać potrzebnej mu pomocy. (341, 16)

15. Tutaj przygotowuję was w ciszy; potem przyjdzie dzień, w którym będziecie musieli wyruszyć, aby torować drogę, aby Moje Słowo dotarło do wszystkich serc.

16. Do tego czasu świat będzie oczyszczony przez cierpienie, a Moje Słowo nie pojawi się już, jako obcy język, lecz, jako coś, co serce i dusza łatwo będą mogły zrozumieć i odczuć.

17. Przekazuję wam Księgę, która mówi o Prawdzie i Miłości, abyście zanieśli ją całej ludzkości.

18. Nie istnieje na ziemi żaden naród, o którym mógłbym wam powiedzieć, że tam nie potrzebujecie pójść, gdyż jemu to Objawienie nie jest konieczne. Który naród może twierdzić, że jest rzeczywiście chrześcijański — nie tylko według imienia, ale na podstawie swojej miłości, miłosierdzia i swojego przebaczania? Który naród może udowodnić uduchowienie? W której części świata kochają się wzajemnie? Gdzie ludzie rzeczywiście postępują według Nauki Chrystusa? (124, 15 – 16)

19. Kiedy to Przesłanie dobiegnie końca, nie będę więcej mówił przez tych pośredników, potem będę objawiał Się duszom już tylko w subtelny sposób.

20. Ale Moje Słowo wyryte w sercach tych, którzy je słyszeli i zapisali w nowej Księdze, ma zostać zaniesione do narodów i społeczeństw świata, jako nasienie pokoju, jako Światło prawdziwej wiedzy, jako balsam na każde zło, dręczące ciało i duszę człowieka.

21. Moje Słowo nie dotrze do serc wtedy, gdy tego będą życzyli sobie Moi wysłannicy, lecz, kiedy będzie to Moją Wolą. Gdyż to Ja będę czuwał nad Moim Ziarnem, któremu wy przygotujecie grunt i utorujecie drogę. Ja z mądrością w odpowiednim momencie sprawię, aby dotarło do narodów, społeczeństw i rodzin.

22. Dotrze tam wtedy, kiedy już będzie oczekiwane; kiedy serca, przypomniawszy sobie Moje Obietnice, będą czekały, obudzone ze swojego głębokiego snu własnej chwały, pychy, materializmu i próżności. (315, 28 – 29)

23. Zapewnię środki Mojemu ludowi, aby zaniósł Moje Przesłanie do wszystkich narodów. Zatroszczę się o to, aby na swojej drodze znalazł ludzi dobrej woli, którzy pomogą mu zanieść Moje Orędzia, aż na krańce ziemi. (323, 75)

24. Przez was Prawo ma się stać nowym pokoleniom na nowo znane. Dlatego powiedziałem wam, że musicie się przygotować. Przybyliście bowiem przygotować drogę na przyszłość, aby nowe pokolenia nie były już bałwochwalcami, a wśród tych, którzy oszukują ludzkość, nie powstali fałszywi prorocy.

25. Musisz to wszystko wyjawić światu, Izraelu. W tym czasie, w którym powstały różne światopoglądy, sekty powstaną przeciwko sektom, wyznania będą walczyć między sobą i także was odrzucą.

26. Ponieważ, jednak jesteście dziećmi światła i pokoju, powinniście im powiedzieć: „Prawda zawarta jest w znaczeniu Trzeciego Testamentu; tam jest świadectwo obecności i przyjścia Pana, w tym czasie”.

27. Macie odsyłać ludzkość do tej księgi i świadczyć o jej prawdziwości, wypełniając moje prawo. (348, 42-43)

28. Księga Moich Pouczeń składa się z lekcji, które podyktowałem wam przez ludzki rozum. Z tą Księgą, którą ludzkość uzna, jako Trzeci Testament macie bronić Mojej Boskiej Sprawy.

29. Ludzkość zna tylko Prawo „Pierwszego Czasu” i to, co stoi napisane w Pierwszym i Drugim Testamencie. Natomiast teraz przyjdzie Trzeci, aby zjednoczyć i poprawić to, co ludzie sfałszowali z braku w przygotowaniu i w rozumieniu.

30. Ludzkość będzie musiała studiować Moje Przesłanie, aby poprzez zrozumienie głębokiego znaczenia każdego słowa, trafiła na jeden Ideał, jedną Prawdę i na to samo Światło, które doprowadzi ją do uduchowienia. (348, 26)

Wskazówki przy rozprzestrzenianiu Duchowej Nauki

31. Narodzie, zrozum: w tym „Trzecim Czasie”, jako świadkowie, którzy przeżyli to Boskie Objawienie, posiadacie zadanie wiernego i zgodnego z prawdą rozpowszechniania tego Przesłania. Zostaliście wezwani i wybrani, aby ludzkości przynosić tę radosną Nowinę, do nauczania waszych bliźnich duchowej drogi — jedynej, która was zaprowadzi do pokoju, do prawdziwego światła i wszystko obejmującego braterstwa. (270, 10)

32. Miejcie cierpliwość i zrozumienie, gdyż nie was ludzkość ma uznać, tylko Moje Dzieło, Moją Naukę, a ta jest wieczna. Waszym zadaniem jest, czynami i słowami przekazanie Przesłania, które objawia ludziom sposób, w jaki mogą uczynić krok w kierunku doskonałości. (84, 11)

33. Budujcie na mocnym gruncie, aby niewierzący nie zniszczyli w was tego, co Ja w was w uduchowieniu i odnowie, odbudowałem.

34. Nie powinniście jednak, ukrywać tej Prawdy z lęku przed światem, musicie pokazywać ją światu w jasnym dziennym świetle. W tym czasie nie macie szukać katakumb, aby się modlić i móc Mnie kochać.

35. Nie bądźcie nieśmiali, kiedy będziecie w jakiś sposób mówili lub składali świadectwo o Mnie, ponieważ wtedy ludzie nie uznają, że wam Się objawiłem, będą wątpić, że rzesze chorych i potrzebujących zostały uzdrowione i znalazły złagodzenie swojego cierpienia oraz zaprzeczą cudom, które uczyniłem, aby rozpalić waszą wiarę.

36. Pozostawię wam Księgę Moich Pouczeń, abyście powiedzieli światu: „Spójrzcie, tu jest to, co Mistrz pozostawił jako dziedzictwo”. A zaprawdę, jakże wielu, gdy usłyszy czytanie Mojego Słowa, uwierzy i jakże wielu grzeszników się odnowi!

37. Weźcie sobie Moje Słowa do serca, aby doświadczenia nie zastały was w waszym życiu nieprzygotowanych. (246, 69 – 70)

38. Jakże wiele nauk znajdziecie, jak wiele form oddawania czci Bogu i nowych wyobrażeń o ludzkim życiu. Jeśli będziecie umieli w nie wniknąć i je ocenić, każde ukaże wam jedną część dobrą i prawdziwą, a drugą część błędną, z dala od Prawdy, która jest Sprawiedliwością, Miłością i Doskonałością.

39. Tam gdzie odkryjecie pomyłki, niewiedzę lub zło, rozpowszechniajcie esencję Mojej Nauki, która, ponieważ jest Moja, nie może zawierać żadnych nieczystych domieszek i pomyłek.

40. Moje Pouczenie jest absolutne, kompletne i doskonałe. (268, 58 – 60)

41. Już teraz powiadam wam, że ci, którzy rzeczywiście będą rozsiewali to nasienie z sercem, z jakim je wam powierzyłem, będą swoją drogą szli w pokoju. Będą otwierały się przed nimi drzwi, które na ich pukanie były głuche i chociaż jest możliwe, że będą zwalczani, nigdy nie przegrają w walce, gdyż ich cnoty pozwolą im na przetrwanie wszystkich doświadczeń.

42. Przeciwnie ci, którzy nie posłuchają Głosu swojego sumienia, którzy nie będą posłuszni Mojemu Słowu i Mnie zdradzą, będą zawsze wydani na łaskę swoich wrogów, będą żyli bez pokoju i odczuwali lęk przed śmiercią. (252, 24 – 25)

43. Narodzie, jeszcze, zanim skończą się wojny na świecie, Moje Prawo Miłości ma dotknąć każdej duszy, jakkolwiek dzisiaj nie możecie jeszcze wiedzieć, w jaki sposób.

44. To Przesłanie Duchowego Światła osiągnie również ludzkość, lecz nastąpi to dopiero wtedy, gdy będziecie silni.


45. Niech nikt nie waży się powiedzieć, że to Dzieło jest Prawdą, jeżeli nie jest o tym naprawdę przekonany, gdyż wówczas nikt wam nie będzie wierzył. Ale, gdy wasza wiara będzie absolutna, a wasze przekonanie prawdziwe, nikt nie będzie mógł wam przeszkodzić, w przynoszeniu do wszystkich serc tej Radosnej Nowiny. (287, 52 – 53)