XIII. PRZEOBRAŻANIE i SPEŁNIANIE SIĘ ŚWIATA I STWORZENIA

Rozdział 57.

Zwrot i zmiana na wszystkich obszarach

Nowe i głębsze poznanie

1. Zbliża się czas, w którym duchowe objawienia ukażą ludzkości świetlaną drogę do osiągnięcia i poznania Tajemnic ukrytych w łonie stworzenia.

2. Światło Mojego Ducha objawi wam sposób, do uzyskania prawdziwej nauki, która umożliwi ludziom, zdobycie uznania i uzyskanie posłuszeństwa od otaczających ich stworzeń i sił natury Stworzenia, przez co spełni się Moja Wola, żeby człowiek uczynił sobie ziemię poddaną. Jednak to nastąpi dopiero wtedy, gdy oświecona przez ducha ludzka dusza narzuci swoją siłę i światło na słabości ciała. (22, 19)

3. Zbliża się już dzień, w którym ludzie zrozumieją znaczenie duszy, ponieważ wielu, którzy wierzą, że są wierzącymi, nie wierzy, a inni, którzy myślą, że widzą, nie widzą. Ale kiedy pojmą prawdę, zrozumieją, że byłoby dziecinne, niesprawiedliwe i nierozsądne karmienie istoty należącej do innego życia owocami tego świata.

4. Wówczas będą szukali Światła w religiach, a w swoim lęku duszy i bolesnym pragnieniu znalezienia Prawdy, odrzucą błędy z nauki i usuną wszystko to, co w różnych kultach uznają za powierzchowne i zewnętrzne, aż odnajdą Boską Esencję. (103, 42)

5. Ludzkość z całą pewnością będzie miała dosyć dalszego siania nienawiści, przemocy i egoizmu. Każde nasienie nienawiści, które zasieje, będzie pomnażało się w taki sposób, że nie wystarczy jej sił, aby zebrać z niego plon.

6. Ten nieprzewidziany i przekraczający jej ludzkie siły efekt, zatrzyma ją w jej tamującym oddech i zwariowanym biegu. Potem Ja dokonam w każdym sercu cudu, pozwalając rozkwitnąć miłosierdziu tam, gdzie był tylko egoizm.

7. Ludzie znowu przyznają Mi całą Doskonałość, Wszechwiedzę i Najwyższą Sprawiedliwość. Przypomną sobie, że Jezus powiedział: „żaden liść nie porusza się na drzewie bez Woli Ojca”. Gdyż dzisiaj według zdania świata, liść na drzewie, istoty żyjące i gwiazdy poruszają się przypadkowo. (71, 30)

8. Gdy w duchowy sposób Mój Głos będzie słyszany w ludzkości, ludzie będą odczuwali coś wibrującego, co zawsze w nich się znajdowało, a co nie mogło ujawniać się w sposób swobodny. Będzie to duch, który zachęcony Głosem swojego Pana, podniesie się i odpowie na Moje Wezwanie.

9. Wówczas rozpocznie się na ziemi nowa epoka, gdyż wy nie będziecie już postrzegali życia z dołu, tylko będziecie je oglądali, poznawali i się nim cieszyli z wyżyn waszego duchowego wzniesienia. (321, 38-39)

10. Dopiero wtedy, gdy już to nie rozum będzie skłaniał ducha do obserwowania i zagłębiania się w nauce, tylko duch wzniesie i poprowadzi rozum, człowiek odkryje to, co mu obecnie wydaje się niewytłumaczalne, a co, pomimo to, jak tylko uduchowi swoją inteligencję, ma być mu objawione. (295, 37)

11. Powiedziałem wam, że nadejdzie moment, w którym Światło pojawi się we wszystkich miejscach, we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach. To Światło będzie świeciło odpowiednio do duchowego wyszkolenia ludzi. Ale dzięki niemu ukształtuje się nowa i trafna koncepcja Stworzenia, nowa koncepcja duchowości. W ten sposób rozpocznie się nowy etap duchowego rozwoju. (200, 41)

12. Kiedy ludzie dojdą do uniwersalnego myślenia w miłości, każdy będzie dążył do udoskonalenia siebie, do lepszego oddawania sprawiedliwości i służenia innym. Każdy lęk przed karą będzie niepotrzebny, człowiek będzie postępował według Prawa nie ze strachu, lecz z przekonania. Dopiero wtedy ludzkość będzie rozwinięta duchowo i pod względem inteligencji. (291, 25)

13. Kiedy to Moje ziarno wzejdzie w sercach narodów, które tworzą ludzkość, nastąpi w ludzkim życiu absolutna zmiana. Jak wielka będzie różnica, którą oni okażą zarówno w swoim ludzkim życiu, jak i w duchowym oddawaniu czci Bogu, gdy zrobi się porównanie pomiędzy sposobem życia, wiary, oddawania czci, „walki” i myślenia ludzi dawnych czasów i tych, którzy będą żyli w uduchowieniu.

14. Po owym czasie fanatyzmu, bałwochwalstwa, zmaterializowania i absurdalnych dogmatów wiary nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystkie pomyłki, które wasi przodkowie i wy sami zostawiliście w spadku, przyszłym pokoleniom zostaną zlikwidowane. Nie przetrwa wszystko to, co, nie nosi w sobie esencji dobra i prawdy. Ale zachowają całe odziedziczone dobro.

15. Ta Doktryna, przedstawiona w bardziej duchowej formie, niż w przeszłości, aby zwyciężyć i się zadomowić, będzie musiała walczyć między ludźmi, narodami, kościołami i sektami. Ale, jak tylko przeminie krótki czas zamętu, do ludzi przyjdzie pokój, a oni będą się głośno radowali, gdy wydobędą tę treść z Mojego Słowa, którą ono zawsze zawierało w sobie.

16. Wyobrażenie o Mojej Boskości, o Duchowym Życiu i o celu waszego istnienia zostanie skierowane na prawidłowe ścieżki, gdyż każdy człowiek będzie dobrym wykładowcą tego wszystkiego, co obrazowo lub w przypowieściach, zostało powiedziane przez waszego Mistrza jego Posłańcom i Prorokom.

17. Ten język został przez ludzi tylko częściowo zrozumiany. Było to Pouczenie, przeznaczone dla nich, odpowiednio do wzrastającej siły ich duchowego i rozumowego pojmowania. Ale ponieważ, od razu chcieli wszystko wiedzieć, zaplątywali się coraz bardziej w sprzecznościach i fałszywych wyobrażeniach, gdyż nadawali materialne znaczenie temu, co mogło być interpretowane tylko w duchowy sposób. (329, 22 – 26)

Objaśnienia poprzez Boskich Wysłanników

18. Obiecałem wam przysłanie Duchów o wielkim Świetle, które zamieszkają między wami. One tylko czekają na moment, aby się do ziemi zbliżyć, inkarnować i wypełnić wielką misję odnowy.

19. Kiedy te duchowe istoty będą żyły na świecie —, czego będziecie musieli je nauczyć? Zaprawdę powiadam wam, niczego! Ponieważ one przyjdą, żeby uczyć, a nie, żeby się uczyć.

20. Będziecie się zdumiewali, słysząc je od dzieciństwa mówiące o głębokich rzeczach, widząc, jak prowadzą z teologami i naukowcami rozmowy, wprawiając przy tym swoim doświadczeniem w podziw dorosłych i widząc je wskazujące dzieciom i młodzieży prawidłową drogę.

21. Błogosławiony dom, który w swoim łonie przyjmie którąś z tych duchowych istot. Jak ciężkie będzie brzemię pokuty poniesione przez tych, którzy spróbują przeszkodzić Moim posłańcom w wypełnieniu ich misji! (238, 30-31)

22. Powiadam wam raz jeszcze, że na świecie nie zabraknie ludzi obdarzonych wielkim Światłem, którzy oświetlą waszą drogę i zasieją miłością wasze życie.

23. Ludzkość zawsze miała na ziemi obecność tych ludzi, lecz nadejdą czasy, że na świat narodzą się wielkie legiony wysokich duchów Światła, które zlikwidują stworzony przez was fałszywy świat, aby na jego miejscu urządzić nowy, w którym będzie się oddychało pokojem i w którym będzie rządziła Prawda.

24. Oni będą wiele cierpieli przez ludzką niegodziwość. Jednak nie jest to niczym nowym, gdyż żaden z Boskich posłańców nie uniknął prześladowania, szyderstwa i wrogości. Oni muszą przyjść na świat i na nim zamieszkać, gdyż ich obecność na ziemi jest niezbędna.

25. Przyjdą i czule przemówią do ludzkich serc. Ich słowo, przeniknięte Sprawiedliwością Ojca, dotknie pychy i dumy tych wszystkich, którzy szatę pokory swojej duszy zastąpili luksusową szatą próżności, pychy, fałszywej władzy i fałszywej wspaniałości.

26. Ci będą pierwsi, którzy się podniosą i drżącym ze złości palcem, wskażą na Moich posłańców. Ale będzie to służyło temu, aby Moi słudzy w każdej próbie, której zostaną poddani, mogli dać wielkie świadectwa Prawdy, którą przynieśli ze sobą na świat.

27. Obecnie nie wiecie, na jakich drogach ludzkiego życia pojawią się. Ale Ja powiadam wam, że niektórzy z nich pojawią się na łonie wielkich religijnych wspólnot. Będą walczyć o jedność i duchową harmonię wszystkich ludzi.

28. Inni powstaną wśród naukowców i pokażą owocami swoich natchnień, że prawdziwym celem nauki jest duchowa doskonałość człowieka – a nie jego nędza i zniszczenie.

29. W ten sposób na wszystkich obszarach życia pojawią się Moi słudzy, którzy niosąc w sercach Moje Prawo, potwierdzą słowami i uczynkami wszystko to, co w tym czasie wam powiedziałem. (255, 43-47)

Przemiana człowieka

30. Ogłaszam wam proroczo nowy świat i uduchowioną ludzkość, lecz, gdy to Słowo stanie się znane, znowu nie będzie mu wierzono.

31. Pokolenie za pokoleniem będą przemijały, pycha ludzka rozpęta burzę ,powodzie, zarazy i plagi, a krzyk bólu ludzkości zatrzęsie wszechświatem.

32. Jednak po tym wszystkim nowi ziemscy mieszkańcy rozpoczną życie uduchowienia i kontemplacji, korzystając z niezmierzonego bogactwa doświadczeń, które pozostawiły im w spadku minione pokolenia, a Boskie Nasienie zacznie kiełkować.

33. W każdej duszy istnieje Boski zarodek, ponieważ ona wyszła ze Mnie i tak jak wasze dzieci dziedziczą rysy lub charakter swoich rodziców, tak ostatecznie dusze objawią to, co odziedziczyły po swoim Niebieskim Ojcu: Miłość. (320, 9 – 11)

34. Po nowym potopie zaświeci tęcza, jako symbol pokoju i nowego przymierza, które ludzkość duchowo zawrze ze swoim Panem.

35. Musicie nastawić się na ciężką walkę, gdyż wszyscy będziecie musieli walczyć ze smokiem zła, którego orężem są, żądza chwały, nienawiść, ziemska władza, rozwiązłość, próżność, egoizm, kłamstwa, bałwochwalstwo i fanatyzm — wszystkie moce zła, które zostały urodzone z ludzkiego serca, przeciwko którym będziecie musieli walczyć z wielką odwagą i wiarą, aż je zwyciężycie.

36. Gdy waszą bronią Światła zostanie zabity smok waszych namiętności, pojawi się przed ludzkimi oczami nowy świat — świat nowy, chociaż będzie to ten sam, lecz wyda się on piękniejszy. Gdyż wówczas będą go ludzie wykorzystywali dla swojego postępu, zaszczepiając ideał uduchowienia we wszystkich swoich działaniach. 

37. Serca zostaną uszlachetnione, umysły będą miały światło, a duch będzie wiedział, jak zamanifestować swoją obecność. Wszystko, co dobre będzie kwitło, wszystko, co wzniosłe posłuży, jako nasienie dla ludzkich dzieł. (352, 61 – 64)

38. Człowiek spadł na samo dno i aż tam towarzyszyło mu sumienie, czekając na odpowiedni moment, by je wysłuchano. Wkrótce ten głos zabrzmi na świecie z tak wielką siłą, której teraz sobie jeszcze nie potraficie wyobrazić.

39. Ale to sprawi, że ludzkość wydostanie się z otchłani swojej pychy, materializmu i grzechu, aby, obmywając się we łzach skruchy, rozpocząć rozwój przez wznoszenie się na drodze uduchowienia.

40. Będę wspierał wszystkie Moje dzieci, gdyż Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, które wydostaje „umarłych” z ich grobów.

41. W tym życiu, które dzisiaj ludzkości oferuję, będą ludzie czynili Moją Wolę, z miłości, rezygnując z wolności woli, w przekonaniu, że kto pełni wolę Ojca, nie jest ani sługą, ani niewolnikiem, tylko prawdziwym dzieckiem Boga. Wówczas poznacie prawdziwe szczęście i doskonały Pokój, które są owocem Miłości i Mądrości. (79, 32)

42. Powiadam wam, w tym „Trzecim Czasie” —, chociaż będzie się wam wydawało niemożliwe — odnowa i ocalenie ludzkości nie będą trudne, ponieważ Dzieło Zbawienia jest Boskim Dziełem.

43. To Moja Miłość, sprowadzi ludzkość z powrotem na drogę Światła i Prawdy. Moja Miłość, która potajemnie wnika w każde serce, obdarza czułością każdą duszę i objawia się w każdym sumieniu, zamieni twarde skały we wrażliwe serca, zmaterializowanych ludzi w uduchowione istoty i uczyni z zatwardziałych grzeszników ludzi dobra, pokoju i dobrej woli.

44. Mówię do was w ten sposób, gdyż nikt nie zna lepiej ode Mnie rozwoju waszej duszy i wiem, że dzisiejszy człowiek pomimo swojego wielkiego materializmu, swojej miłości do świata i rozwiniętych do największych grzechów namiętności, tylko pozornie wpadł w życie dla „ciała” i materii Ja wiem, że jak tylko w swojej duszy poczuje czułe dotknięcie Mojej Miłości, szybko przyjdzie do Mnie, aby pozbyć się swojego ciężaru i iść za Mną drogą Prawdy, za pójściem, którą nieświadomie tak bardzo tęskni. (305, 34 – 36)

45. Bądźcie czujni, a będziecie świadkami nawrócenia tych, którzy Mnie odrzucili, tak, jak zobaczycie powrót tych, którzy odeszli od prawdziwej drogi.

46. Naukowcy, którzy swoje życie poświecili poszukiwaniu żywiołów i sił zniszczenia, gdy poczują, że zbliża się ich sąd, powrócą na drogę Prawdy, aby swoje ostatnie dni poświęcić moralnej i materialnej odbudowie świata.

47. Inni, którzy w swojej pysze próbowali zająć w duszach Moje miejsce, zejdą ze swojego tronu, aby Mnie pokornie naśladować. I również ludzie, którzy kiedyś podburzali narody i rozpętywali wojny, zobaczą swoje przestępstwa i będą ze strachem starać się o ludzki pokój. (108,39)

48. Gdy Moje Światło wniknie do wszystkich serc, a ludzie, którzy, prowadzą narody, którzy je pouczają i wszyscy, mający ważne zadanie do spełnienia, pozwolą prowadzić się i inspirować temu wyższemu Światłu, jakim jest sumienie, wtedy możecie sobie wzajemnie ufać, możecie zaufać swoim braciom, gdyż Moje Światło będzie we wszystkich, a w Moim Świetle będzie rządziła Moja Obecność i Moja Sprawiedliwość Miłości. (358, 29)

49. Moje Pouczenie zostanie przez ludzkość ponownie usłyszane, ale nie, dlatego że Moje Prawo powróciło do ludzi, gdyż ono było zawsze w ich duchu zapisane.To będą ludzie, którzy powrócą na drogę Prawa.

50. Ten świat będzie jak syn marnotrawny z Mojej przypowieści i jak on znajdzie swojego Ojca na swoim miejscu, który czeka, by go objąć z miłością i posadzić do wieczerzy przy swoim stole.

51. Godzina powrotu ludzkości do Mnie jeszcze nie nadeszła, zachowują jeszcze część swojego dziedzictwa, które będą musieli trwonić na uczty i przyjemności, aż znajdą się nadzy, głodni i chorzy, zanim podniosą wzrok do Ojca.

52. Trzeba dać ludziom, którzy gonią za dobrami świata, jeszcze kilka „chwili”, aby ich rozczarowanie było wtedy całkowite; aby w końcu mogli przekonać samych siebie, że złoto, władza, tytuły i przyjemności ciała nigdy nie zapewnią im spokoju i pomyślności ich duszy.

53. Zbliża się godzina rachunku sumienia dla całej ludzkości. Uczeni, teologowie, naukowcy, władcy, bogaci i sędziowie będą się zastanawiali, jaki był duchowy, moralny lub materialny owoc, który zebrali i który mogą dać ludziom do spożycia.

54. Po tym czasie wielu powróci do Mnie, gdyż stwierdzi, że pomimo uznania, którym cieszyli się na ziemi, czegoś im brakowało, aby wypełnić pustkę, w którą dostała się ich dusza, która może się żywić tylko owocami duchowego życia. (173, 19 – 20, 57 – 58)

55. Z dzisiejszych ludzi pozbawionych duchowości i miłości, pozwolę wyłonić się pokoleniom tak często przepowiadanym Moim Słowem. Ale przedtem będę pracował nad tymi narodami, które dzisiaj się nie uznają, zwalczają i niszczą wzajemnie.

56. Kiedy działanie Mojej Sprawiedliwości przejdzie nad wszystkimi, a chwasty zostaną wyrwane z korzeniami, zacznie powstawać nowa ludzkość, która w swojej krwi nie będzie już nosiła nasienia podziałów, nienawiści lub zazdrości, gdyż krew jej rodziców oczyściła się w tyglu cierpienia i skruchy.

57. Ja przyjmę ją i powiem: „proście, proście, a będzie wam dane”, tak jak powiedziałem wam w „Drugim Czasie”. Ale dzisiaj dodaję: wiedzcie, jak prosić. (333, 54)

Przemiany i przewroty na wszystkich obszarach życia

58. Materialny świat, planeta, nie są bliskie rozpadu, lecz Światłem Mojej Nauki spowoduję koniec tego świata błędów, grzechów, ciemności i złej nauki, a na jego ruinie urządzę nowy świat pokoju i postępu. (135, 5)

59. Wielka będzie przemiana, jaką przejdzie ludzkość w krótkim czasie. Organizacje społeczne, zasady, wyznania wiary, doktryny, zwyczaje, prawa i wszelkie porządki ludzkiego życia zostaną wstrząśnięte w swoich podstawach. (73, 3)

60. Ludzie, społeczeństwa, rasy i narody, wszyscy oni będą musieli pójść za Boskim wołaniem, gdy ludzki duch, mając dosyć swojej niewoli na ziemi, podniesie się, rozerwie kajdany materializmu i wyrzuci z siebie radosny okrzyk duchowego wyzwolenia. (297, 66)

61. Nadejdzie czas, kiedy pojawią się ludzie, którzy naprawdę kochają Moje Prawo, potrafiąc zjednoczyć prawo duchowe z prawem świata, czyli: wieczną moc z doczesną mocą.

62. Nie stanie się to po to, aby dusze zniewolić, tak, jak w przeszłych czasach, ale aby im wskazać drogę do Światła, która jest prawdziwą wolnością ducha.

63. Wtedy na łono rodzin powróci moralność, będą istniały miejsca prawdziwego kształcenia i duchowość w waszych obyczajach i obrządkach. To będzie czas, kiedy sumienie pozwoli usłyszeć swój głos i kiedy moje dzieci będą komunikować się z Moją Boskością od ducha do Ducha, kiedy rasy się ze sobą połączą.

64. Wszystko to zdeterminuje zniknięcie wielu różnic i konfliktów; gdyż dotychczas —, chociaż wasz świat jest taki mały — nie potrafiliście żyć jak jedna rodzina i nie byliście w stanie oddawać Mi czci w jednakowej formie.

65. Stary Babilon skazał was na to rozdzielenie na narody i rasy, lecz założenie Mojej Duchowej Świątyni w sercach ludzi, uwolni was od tej pokuty i doprowadzi do tego, abyście naprawdę się kochali. (87, 10)

66. Nadejdzie czas, w którym pragnienie człowieka, wyższego rozwoju swojej duszy, będzie tak palące, że użyje on wszystkich dostępnych sobie środków, aby tę dolinę płaczu przemienić w świat, w którym rządzi harmonia, że będzie dokonywał niemożliwego, aby zapobiegać wojnom, będzie zdolny do poświęcenia i do aż nadludzkiego wysiłku.

67. Będą to ci ludzie, którzy wzniosą ten świat, którzy oddalą z ludzkiego życia kielich cierpienia, którzy to wszystko odbudują, co zniszczyły minione pokolenia w swoim ślepym dążeniu do władzy, w swoim zmaterializowaniu i nieroztropności.

68. To oni będą czuwali nad prawdziwym oddawaniem Mi czci — tym uwielbieniem bez fanatyzmu lub zewnętrznych i nieprzydatnych czynności kultowych. Będą próbowali, uzmysłowić ludzkości, że harmonia pomiędzy ludzkimi prawami i duchowymi, i ich spełnianie, jest najlepszym Nabożeństwem, jakie ludzie mogą odprawiać dla Boga. (297,68 – 69)

69. Czas rytuałów, ołtarzy i dzwonów kościelnych właśnie się kończy wśród ludzi. Bałwochwalstwo i religijny fanatyzm dadzą ostatnie znaki życia. Nadejdzie ten czas walki i chaosu, który wam wciąż zapowiadałem.

70. Gdy po burzy pokój powróci do wszystkich dusz, ludzie nie będą już budować pałaców królewskich na Moją cześć ani tłumy nie będą zwoływane przez dźwięk dzwonów, ani ludzie, którzy czują się wielcy, nie będą sprawować władzy nad tłumami . Nadejdzie czas pokory, braterstwa i duchowości, co niesie ze sobą równość darów duchowych dla ludzkości. (302, 37)

71. W dzisiejszym czasie jest obecny Żniwiarz z zadaniem wycinania każdego drzewa, które nie przynosi dobrych owoców. W tej wielkiej walce odniosą zwycięstwo tylko Sprawiedliwość i Prawda.

72. Wiele kościołów zniknie, niektóre się zachowają. W jednych będzie promieniowała Prawda, w innych będzie proponowane tylko oszustwo. Jednak Sierp sprawiedliwości będzie żął nadal, aż zostanie przejrzane każde nasienie istniejące na ziemi. (200, 11)

73. To jest kontynuacją Moich Pouczeń, lecz nie końcem czasów, jak człowiek to zinterpretował. Świat będzie w dalszym ciągu krążył we wszechświecie, dusze w dalszym ciągu będą przychodziły na ziemię, aby inkarnować i wypełniać swoje przeznaczenie. Ludzie będą również w przyszłości zaludniali tę planetę, a zmieni się tylko sposób życia wśród nich.

74. Zmiany, jakich doświadczy ludzkie życie będą ogromne, tak ogromne, że będzie wam się wydawało, jakby jeden świat się skończył, a inny na nowo powstał. (117, 14)

75. Do tego wszyscy zmierzacie, do tego życia radości i pokoju, a nie ku otchłani i śmierci, jak wierzy wasze serce.

76. Co prawda musicie jeszcze doznać wielu goryczy, zanim nastąpi czas waszego uduchowienia, lecz ani śmierć, wojna, zarazy, ani głód nie zatrzymają duchowego rozwoju tej ludzkości. Ja jestem silniejszy, niż śmierć i dlatego zwrócę was życiu, jeśli zginiecie i pozwolę wam powrócić na ziemię, kiedy tylko to będzie konieczne.

77. Mam ci jeszcze wiele do objawienia, umiłowana ludzkości, Moja Księga Boskiej Mądrości ma przygotowane jeszcze wiele niespodzianek. (326, 54)