XII. SĄD I OCZYSZCZENIE LUDZKOŚCI

Rozdział 55.

Oczyszczenie ziemi i ludzkości poprzez Sąd

Ostrzegawczy głos Boga i Natury przed oczyszczającym Sądem

1. Powiedziałem wam, że do ludzkości zbliża się bardzo wielka próba — tak wielka, że w całej jej wielowiekowej historii nie było niczego podobnego.

2. Teraz musicie zrozumieć, że mówię do wszystkich waszych serc, wysyłając wam przesłania i ostrzeżenia w wielu różnych formach, aby ludzie się zastanowili i czuwali wobec Mojego Prawa, tak, jak mądre Panny z Mojej przypowieści.

3. Czy narody i różne społeczeństwa świata posłuchają Mnie? Czy posłucha Mnie ten naród, któremu się w tej formie objawiam? Tylko Ja to wiem, lecz moim obowiązkiem, jako Ojca jest przygotowanie na drodze moich dzieci wszystkich środków do ich ocalenia. (24, 80 – 81)

4. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ludzie w tym czasie nie oczyszczą się ze swoich plam, które spowodowali w swoich duszach, nadejdą siły natury jako moi heroldowie, aby ludzkości zapowiedzieć Mój Sąd i Moją Chwałę oraz oczyścić ich z wszelkich nieczystości.

5. Błogosławieni mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy – gdy zrozumieją bliskość tego sądu – wysławiają moje imię, ponieważ czują, że nadszedł „dzień Pański”. Bo ich serca powiedzą im, że koniec panowania zła jest bliski. Powiadam wam, ci będą zbawieni przez wiarę, nadzieję i dobre uczynki. A jednak, ilu z żyjących w tych dniach będzie bluźnić Bogu! (64, 67-68)

6. Raj pierwszych ludzi został zamieniony w „dolinę łez”, lecz teraz jest on już tylko „doliną krwi”. Dlatego dzisiaj —, ponieważ przyszedłem, aby wypełnić obietnicę daną Moim Uczniom — budzę ludzkość z jej duchowego snu i daję jej, aby ją ocalić Moją Naukę Miłości. Szukam dusz mających przeznaczenie, aby w tym czasie swoimi czynami potwierdziły Moje Objawienie i Moje Słowo.

7. Kiedy ci naznaczeni przeze Mnie zjednoczą się wokół Mojego Prawa, ziemia i gwiazdy zostaną wstrząśnięte i pojawią się znaki na niebie; bo w tym czasie głos Pana będzie słyszany z jednego krańca ziemi na drugi, a Jego Boski Duch, otoczony duchami sprawiedliwych, proroków i męczenników, będzie sądził świat duchowy i materialny. Wtedy czas Ducha Świętego osiągnie swój pełny potencjał. (26, 43-44)

8. Wiele narodów wpadło w głęboką otchłań materializacji, a inne są na skraju upadku; ale ból ich upadku sprawi, że obudzą się z głębokiego snu.

9. Są to te narody, które po okresie świetności przeżyły upadek i pogrążyły się w ciemności bólu, bluźnierstwa i nędzy. Dziś nie jest to jeden naród, lecz cała ludzkość ślepo biegnie ku śmierci i chaosowi.

10. Moja Sprawiedliwość dotknie arogancję narodów. Przypomnijcie sobie Niniwę, Babilon, Grecję, Rzym i Kartaginę. Wraz z nimi znajdziecie głęboko pouczające przykłady Boskiej Sprawiedliwości.

11. Za każdym razem, gdy ludzie chwytali za berło władzy i dopuszczali, aby ich serce wypełniło się bezbożnością, arogancją i bezsensownymi namiętnościami, wciągając za sobą swoje narody w deprawację, Moja Sprawiedliwość zbliżała się, aby ogołocić ich z ich władzy.

12. Jednocześnie jednak zapalałem przed nimi pochodnię, oświetlającą drogę do uzdrowienia ich duszy. Co stałoby się z ludźmi, gdybym ich w momencie doświadczeń pozostawiał ich własnym siłom? (105, 45 – 47)

13. Z otchłani w otchłań człowiek pogrążył się duchowo do tego stopnia, że ​​zaparł się Mnie i o Mnie zapomniał – do skrajności zaparcia się samego siebie, nie rozpoznając swojej istoty, swojego ducha.

14. Tylko Moje Miłosierdzie będzie mogło ludziom oszczędzić bólu powtórzenia drogi, aby przyjść do Mnie. Tylko Ja jeden jestem w stanie w Swojej Miłości, przygotować na drodze Moich dzieci środki, aby odkryły ścieżkę ocalenia. (173, 21 – 22)

15. W dniu, w którym wody potopu nie zakrywały więcej ziemi, sprawiłem, aby na firmamencie zajaśniała tęcza pokoju, jako znak przymierza, który Bóg zawarł z ludźmi.

16. Teraz powiadam wam: o ludzkości „Trzeciego Czasu”, która jesteś tą samą, która przeszła przez wszystkie te doświadczenia, w których się oczyszczałaś: wkrótce przeżyjesz nowy chaos.

17. Ale Ja przyszedłem, żeby ostrzec wybrany przeze Mnie naród i ludzkość, w ogóle której dałem się poznać w tym czasie. Słuchajcie dobrze Moje dzieci: tu jest Arka, wejdźcie do niej, zapraszam was do niej.

18. Dla ciebie, o Izraelu, Arką jest postępowanie według Mojego Prawa. Każdy, kto w dniach największego cierpienia, w czasie najcięższych doświadczeń będzie postępował według Moich przykazań, znajdzie się w śroArki, będzie mocny i będzie odczuwał opiekę Mojej Miłości.

19. A całej ludzkości powiadam raz jeszcze: Arką jest Moje Prawo Miłości. Każdy zostanie uratowany, kto ćwiczy się w miłości i miłosierdziu do bliźniego i do siebie. (302, 17 – 19 o.)

20. Zawsze dawałem wam czas na przygotowanie się i dawałem do dyspozycji środki dla waszego ocalenia. Zanim zsyłałem wam Mój Sąd, aby na końcu jakiejś epoki albo etapu pociągnąć was do odpowiedzialności, objawiałem wam Moją Miłość, przez to, że was ostrzegałem, budziłem i nawoływałem do żalu, do poprawy i do dobra.

21. Ale kiedy nadeszła godzina sprawiedliwości, nie przyszedłem zapytać, czy już pokutowałeś, czy już się przygotowałeś, czy nadal jesteś pogrążony w złu i nieposłuszeństwie.

22. Mój Sąd nadchodził o wyznaczonej godzinie i ten, który w odpowiednim czasie umiał zbudować Arkę, został ocalony. Natomiast ten, który szydził, gdy mu była oznajmiana godzina sądu i który nie zrobił niczego dla swojego ocalenia, musiał zginąć. (323, 51)

Władza i siła zła zostaną złamane

23. Do tej pory to nie miłość ludzka dominowała na świecie. Tak jak było od początku ludzkości przemoc była tą, która panuje i zwycięża. Ten, który kochał, stał się ofiarą zła.

24. Zło rozszerzyło swoje królestwo i stało się silne na ziemi. Ale przychodzę właśnie w tym czasie, aby Moją Broń przeciwstawić tym siłom, aby zostało ustanowione wśród ludzi królestwo Miłości i Sprawiedliwości.

25. Przedtem będę walczył, ponieważ, aby dać wam Pokój Mojego Ducha, jest konieczne, abym toczył wojnę i zniszczył całe zło. (33, 32 – 33)

26. Ludzie dotrą na koniec własnej drogi i po tej samej będą wracać, podczas tego zbiorą owoce tego wszystkiego, co zasiali — jedyny sposób, który umożliwi powstanie w sercach skruchy. Gdyż ten, kto nie rozpozna swoich uchybień, nie może niczego uczynić dla naprawy swoich błędów.

27. Nowy świat jest w przygotowaniu, wkrótce nadejdą nowe generacje, lecz przedtem trzeba usunąć głodne wilki, aby owce nie stały się ich zdobyczą. (46, 65 – 66)

28. Na ziemi rozprzestrzenił się trąd, który nie dotycząc ciała, trawi serca, niszczy wiarę i cnoty. Ludzie, okryci duchowymi łachmanami, żyją z dnia na dzień, sądząc, że nikt nie może odkryć ich nędzy, ponieważ, nie patrzy ponad to, co jest materią.

29. Ale godzina sumienia zbliża się, jest to tak samo, jakbyście powiedzieli Dzień Pana albo Jego Sąd stoi przed drzwiami. Wówczas u jednego powstanie uczucie wstydu, a skrucha u innego.

30. Ci, którzy ten wewnętrzny głos odbiorą palący i nieubłagany, odczują w swoim wnętrzu ogień, który pochłania, niszczy i oczyszcza. Tym płomieniom Sądu nie oprze się ani grzech, ani nic, co nie jest czyste. Tylko dusza jest w stanie to wytrzymać, gdyż jest obdarzona Boską mocą. Dlatego, gdy przejdzie przez ogień swego sumienia, zmartwychwstanie oczyszczona ze swoich błędów. (82, 58 – 59)

31. Całe cierpienie spowodowane przez ludzkość zostanie zebrane w jednym kielichu, z którego będą pili ci, którzy je spowodowali. A wówczas ci, którzy nigdy nie byli wstrząśnięci w obliczu bólu, będą się trząść i w swoim ciele i w duszy. (141, 73)

32. Jest konieczne, aby Niebo, na krótki czas zostało dla wszystkich zamknięte i żeby się dopiero wtedy otworzyło, gdy jeden krzyk powstanie na ziemi, ponieważ zostanie zrozumiane, że jest jeden Ojciec wszystkich istot.

33. Zaprawdę powiadam wam, poddam Sądowi i oczyszczę ten bratobójczy i egoistyczny świat, aż zobaczę powstającą na nim miłość i światło. Również tym, którzy dzisiaj prowadzą narody do zepsucia, tym, którzy obecnie sieją i rozpowszechniają wszystkie występki, którzy stworzyli królestwa niesprawiedliwości, przydzielę zadanie zwalczania pokus, zlikwidowania zepsucia i wyrwania z korzeniami drzewa zła. (151, 14+69)

34. Używając wolnej woli człowiek wykrzywił drogę swojego rozwoju, aż zapomniał z Kogo wyszedł; i dotarł do punktu, w którym wydają mu się obce cnoty, miłość, dobro, pokój, braterstwo, a za najnaturalniejsze i dozwolone uważa egoizm, występek i grzech.

35. Nowa Sodoma jest na całej ziemi i nowe oczyszczenie jest konieczne. Dobre nasienie zostanie ocalone, a z niego zostanie uformowana nowa ludzkość. Na żyzne pola nawodnione łzami skruchy, upadnie Moje nasienie, które zakiełkuje w sercach przyszłych pokoleń, które będą oferować wyższą formę czci swemu Panu. (161, 21-22)

36. Dopuszczę, aby ludzka ręka przyniosła śmierć, zniszczenie i wojnę, ale tylko do określonych granic. Poza te granice nie będą mogły wyjść ludzka niesprawiedliwość, deprawacja, zaślepienie i dążenie do władzy.

37. Wtedy nadejdzie Mój sierp i z mądrością odetnie to, co postanowi Moja Wola. Bo Mój sierp ma życie, miłość i prawdziwą sprawiedliwość. Ale ty, narodzie, czuwaj i módl się! (345, 91)

38. Przedtem ziemia była doliną łez, teraz jest doliną krwi. Czym będzie jutro? Miejscem dymiących ruin, nad którymi przeszedł ogień sądu, który pochłonął grzech i obalił pychę pozbawionych miłości ludzi, ponieważ zaniedbali swoją duszę.

39. Podobnie handlarze nauką zostaną wyrzuceni ze świątyni mądrości za lichwę ze światłem, za zbezczeszczenie prawdy. (315, 61-62)

40. Pełne pychy wynoszą się wielkie narody, chwalą się swoją potęgą, grożą światu swoją bronią, są dumne ze swojej inteligencji i nauki, nie zdając sobie sprawy z kruchości stworzonego przez siebie fałszywego świata, gdyż słaby podmuch Mojej Sprawiedliwości wystarczy, aby zniknął ten sztuczny świat.

41. Jednak to ręka samego człowieka zniszczy swoje własne dzieło: to jego rozum, znajdzie sposób zniszczenia tego, co poprzednio stworzył.

42. Zadbam o to, aby przetrwały tylko te ludzkie dzieła, które przyniosły człowiekowi „dobre owoce”, aby w dalszym ciągu były używane dla dobra przyszłych pokoleń. Jednak w ogniu Mojego nieubłaganego Sądu zostanie zniszczone wszystko, co służy zepsutemu i egoistycznemu celowi.

43. Na ruinie świata stworzonego i zniszczonego przez materialistyczną ludzkość, wzniesie się nowy świat, którego fundamentem będzie doświadczenie, a celem będzie ideał jej duchowego rozwoju. (315, 55 – 56)

Apokaliptyczne wojny, zarazy, plagi i zniszczenia

44. Żyjecie w czasach strachu, w których ludzie się oczyszczają, wychylając do dna kielich cierpienia. Natomiast ci, którzy badali przepowiednie, wiedzieli już, że ponieważ narody się nie rozumieją, bliski jest czas, w którym wszędzie będą wybuchały wojny.

45. Jeszcze nie pojawiają się wśród ludzi nieznane choroby i epidemie dezorientujące naukowców. Natomiast, gdy cierpienie wśród ludzi osiągnie szczytowy punkt, będą oni jeszcze wciąż mieć siłę, aby krzyczeć „kara Boża”! Jednak Ja nie karzę, wy jesteście tymi, którzy się karzą, gdy omijacie Prawa rządzące waszą duszą i waszym ciałem.

46. Kto uwolnił i sprowokował siły natury, jeśli nie nierozsądek ludzi? Kto sprzeciwił się Moim Prawom? Pycha naukowców! Jednak zaprawdę powiadam wam, ten ból posłuży temu, aby wyrwać z korzeniami chwasty, które wyrosły w ludzkim sercu.

47. Pola pokryją się zwłokami, zginą również niewinni. Niektórzy zginą od ognia, inni od głodu, a jeszcze inni od wojny. Ziemia będzie się trzęsła, siły natury będą poruszone, góry wyrzucą lawę, a na morzach wzniosą się fale.

48. Pozwolę ludziom doprowadzić swoją niegodziwość do granic, do których pozwala im ich wolna wola, aby przerażeni własnym dziełem, poczuli w swojej duszy, prawdziwą skruchę. (35, 22 – 26)

49. Podczas szalejącego huraganu zostanie wstrząśnięte drzewo nauki, a jego owoce spadną na ludzkość. Jednak kto, jeśli nie człowiek zerwał kajdany tych żywiołów?

50. Wprawdzie pierwsi ludzie również poznali cierpienie, aby obudzili się do rzeczywistości, aby obudzili się do światła ducha i dopasowali się do Prawa. Natomiast świadomy i wykształcony człowiek tego czasu —, jak może się ważyć, hańbić Drzewo Życia? (288, 28)

51. Na świecie będą wybuchały epidemie i duża część ludzkości zginie od nich. Wystąpią nieznane i rzadkie choroby, wobec których nauka będzie bezsilna.

52. Cały świat zostanie uwolniony od chwastów. Mój Sąd zlikwiduje samolubstwo, nienawiść i nienasyconą żądzę władzy. Pojawią się wielkie fenomeny natury.

53. Nacje zostaną spustoszone i znikną całe obszary lądu. Będzie to alarm wzywający wasze serca. (206, 22 – 24)

Katastrofy ziemskie i w Naturze

54. Ludzkości, gdybyś wszystko to, czego używałaś, aby prowadzić krwawe wojny, spożytkowała na cele dobroczynne, byłaby twoja egzystencja wypełniona błogosławieństwami Ojca. Jednak człowiek użył zgromadzonych bogactw, aby siać zniszczenie, ból i śmierć.

55. To, nie może być prawdziwe życie, jakie powinni prowadzić ci, którzy są rodzeństwem i dziećmi Boga. Ten sposób życia nie jest zgodny z tym Prawem, które zapisałem w waszym duchu.

56. Aby uświadomić wam błędy, w jakich żyjecie, wybuchną wulkany, z ziemi wyleje się ogień, który zniszczy „chwasty”. Rozpętają się wichury, ziemia się zatrzęsie, masy wody będą pustoszyły całe obszary lądu i narody.

57. W ten sposób będą królestwa natury pokazywały człowiekowi swój sprzeciw. Zerwały z nim, ponieważ człowiek zniszczył jeden po drugim porozumienie przyjaźni i braterstwo, które go łączyło z otaczająca go naturą. (164, 40 – 42)

58. Wiele nieszczęść spadnie na ludzkość, do zmian dojdzie w naturze, rozpętają się jej żywioły: ogień będzie pochłaniał całe obszary lądu, masy wody rzek będą występowały z brzegów, doznają zmian morza.

59. Będą istniały obszary, które znikną pod wodą, a wynurzą się nowe lądy. Wiele stworzeń straci życie i zginą również istoty stojące niżej od człowieka. (11, 77)

60. Siły natury czekają tylko na godzinę, aby przystąpić do szturmu na świat, aby oczyścić i uszlachetnić ziemię. Im bardziej grzeszny i zarozumiały naród, tym mocniej będzie dotknięty przez Mój Sąd.

61. Twarde i głuche jest serce tej ludzkości. Będzie niezbędne, aby przyszedł do niej kielich goryczy, aby odebrała głos sumienia, Głos Prawa i Boskiej Sprawiedliwości. Wszystko to stanie się dla ocalenia i życia wiecznego duszy. To właśnie jej szukam. (138, 78 – 79)

62. Ten potop, który oczyścił ziemię z ludzkich nieczystości, ten ogień, który spadł na Sodomę, znacie w dzisiejszych czasach jako podania. Niemniej, jednak również w tym czasie doświadczycie, jak ludzkość zostanie wstrząśnięta, gdy zatrzęsie się ziemia pod siłami powietrza, wody i ognia. Więc na nowo wysyłam wam Arkę, będącą Moim Prawem, aby ocalił się ten, który w nią wejdzie.

63. Nie wszyscy będą Mnie kochali, którzy w czasie doświadczeń powiedzą do Mnie „Ojcze, Ojcze”, lecz tylko ci, którzy na swoich bliźnich zawsze praktykują Moją Miłość. Ci będą ocaleni. (57, 61 – 62)

64. Nadejdzie nowy potop, który obmyje ziemię z ludzkiego zepsucia. Przewróci ołtarze fałszywych bogów, zniszczy kamień po kamieniu fundamenty tej wieży pychy i bezbożności, unicestwi każdą fałszywą doktrynę i każdą przewrotną filozofię.

65. Natomiast ten potop nie będzie jak niegdyś tylko wodą, gdyż ręka ludzka wyzwoliła przeciwko sobie wszystkie elementy, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Człowiek sam wydał na siebie wyrok, karze i sądzi sam siebie. (65, 31)

66. Królestwa Natury będą wołały o sprawiedliwość i kiedy się rozpętają, sprawią, że znikną części powierzchni ziemi, stając się morzem, a morza znikną, a na ich miejscu pojawi się ląd.

67. Wulkany będą wybuchać, oznajmiając czas Sądu, a cała Natura zostanie gwałtownie poruszona i wstrząśnięta

68. Módlcie się, abyście zachowywali się jak dobrzy uczniowie, gdyż będzie to właściwy czas, aby w sercach szerzyła się Duchowa Nauka Trynitarno-Maryjna. (60, 40-41)

69. Trzy czwarte powierzchni ziemi zniknie, a tylko część pozostanie, aby być schronieniem dla tych, którzy przeżyli chaos. Zobaczycie wypełnienie się wielu proroctw. (238, 24)

70. Nie błądźcie, gdyż, zanim zakończy się »Szósta Pieczęć«, nastąpią wielkie wydarzenia: pełne znaczenia znaki dadzą gwiazdy, będą narzekać narody tej ziemi, a trzy części tej planety znikną i zostanie tylko jedna, na której, jako nowe życie wykiełkuje nasienie Ducha Świętego.

71. Ludzkość rozpocznie wtedy nową egzystencję, zjednoczona w jednej nauce, jednej mowie i jednej więzi pokoju i braterstwa. (250, 53)

72. Mówię do was o cierpieniu, na które zasłużyliście, które wciąż pomnażacie, a które przeleje się, gdy nadejdzie godzina.

73. Ja nie dałbym nigdy Moim dzieciom takiego kielicha, lecz w Mojej Sprawiedliwości mogę jednak dopuścić, abyście zebrali owoce waszego zła, waszej pychy, waszej nierozwagi i przez to skruszeni powrócili do Mnie.

74. Ludzie rzucili wyzwanie Mojej Mocy i Sprawiedliwości, gdy swoją nauką zhańbili Świątynię Natury, w której wszystko jest harmonią — teraz ich sąd będzie nieubłagany.

75. Rozpętają się siły natury, kosmos będzie wstrząśnięty, a ziemia się zatrzęsie. Wówczas przerażeni ludzie będą chcieli uciekać, lecz ucieczki nie będzie. Będą chcieli okiełznać rozpętane siły, lecz nie będą w stanie. Wówczas będą się czuli winni, a za późno żałując swojej arogancji i swojej nierozwagi, aby ujść karze, będą szukali śmierci. (238, 15 – 17)

76. Gdyby ludzie znali Dary Ducha —, jak ogromnie mogliby sobie ulżyć w cierpieniach! Jednak oni woleli pozostać ślepi lub gnuśni, pozwalając, by nadchodziły czasy największego bólu.

77. Moja Nauka powinna was oświecić, abyście sobie oszczędzili tego wielkiego cierpienia, zapowiedzianego ludzkości przez proroków przeszłego czasu.

78. Jedynie w poprawie waszego życia, możecie znaleźć tę siłę lub umiejętność, uwalniającą was od oddziaływania rozpętanych elementów. Jednak nie tylko wiara i modlitwa są bronią, które dają zwycięstwo nad ciosami losu i przeciwnościami życia: owej wierze i modlitwie musi towarzyszyć cnotliwe, czyste i dobre życie. (280, 14 – 15+17)

79. Wkrótce nadejdzie czas, w którym będą miały miejsce wielkie wydarzenia dla świata. Ziemia zadrży, a słońce sprawi, że świecące promienie spalą jej powierzchnię. Od bieguna do bieguna kontynenty zostaną dotknięte cierpieniem, każdy zakątek ziemi zostanie oczyszczony i nie będzie istniało stworzenie, które nie odczuje surowości i pokuty.

80. Po tym wielkim chaosie narody odzyskają spokój, a żywioły ucichną. Po tej „sztormowej nocy”, w której ten świat żyje, zaświeci tęcza pokoju, a wszystko powróci do swojego prawa, porządku i harmonii.

81. Na nowo zobaczycie czyste niebo i żyzne pola. Cieki znów będą klarowne i morze będzie spokojne. Będą owoce na drzewach i kwiaty na łąkach, a plony będą więcej, niż obfite. Człowiek oczyszczony i zdrowy poczuje się znowu godny i znajdzie przygotowaną drogę swojego wzniesienia i powrotu do Mnie.

82. Każdy będzie czysty i uszlachetniony od podstaw, aby być godnym ujrzenia nadchodzącego Nowego Czasu. Gdyż nową ludzkość muszę budować na solidnych fundamentach. (351, 66 – 69)

Sprawiedliwość Miłości i Miłosierdzie Boga

83. Zbliża się godzina, w której Sąd na świecie będzie w pełni odczuwalny. Każdy czyn, każde słowo i każda myśl zostaną osądzone. Od możnowładców ziemi, którzy rządzą narodami do najmniejszego — wszyscy zostaną zważeni na Mojej Boskiej wadze.

84. Jednak nie pomylcie sprawiedliwości z zemstą ani zadośćuczynienia z karą. Gdyż Ja tylko dopuszczam, abyście zebrali i jedli owoce waszego zasiewu, abyście po ich smaku i działaniu rozpoznali, czy są dobre, czy złe, czy zasialiście dobro, czy zło.

85. Niewinna krew przelana przez ludzkie zło, płacz, żałoba wdów i sierot, wyrzutek, który cierpi głód i nędzę, wołają o sprawiedliwość; a Moja sprawiedliwość, doskonała i kochająca, ale nieubłagana, zstępuje na wszystkich. (239, 21 – 23)

86. Moja Sprawiedliwość spadnie na każde stworzenie i dotknie każdą ludzką istotę, tak jak przeszedł Anioł Pana nad Egiptem, wykonując Moją Sprawiedliwość, w której tylko ci się uratowali, którzy oznakowali swoje drzwi krwią jagnięcia.

87. Zaprawdę powiadam wam, w obecnym czasie będzie każdy ocalony, kto czuwa i wierzy w to Słowo i w obietnice Zbawiciela, Baranka Bożego, który się ofiarował, aby was nauczyć się modlić i z doskonałą miłością wypełniać misję na drodze waszej pokuty, gdyż Moja Krew, jak płaszcz z miłości będzie was ochraniać. Natomiast kto nie czuwa, kto nie wierzy albo bluźni, ten, aby obudził się ze swojego letargu, będzie doświadczany. (76, 6 – 7)

88. Kiedy wzniesie się do Mnie wołanie o pomoc wydobywające się z ludzkiego wnętrza, które Mi mówi: „Ojcze, Zbawicielu nasz przybądź do nas, bo giniemy”, wtedy pozwolę im odczuć Moją obecność, oraz objawię i następny raz im udowodnię Moje nieskończone Miłosierdzie. (294, 40)

89. Wasze normalnie przebiegające życie nagle zostanie poddane uderzeniom silnych sztormów. Jednak potem zabłyśnie w nieskończoności światło gwiazdy, której promienie pokoju, będą obdarzać światłem i spokojem, potrzebnymi inkarnowanemu duchowi do rozmyślania nad Wiecznością. (87, 52)

Działanie Sądu

90. Gdy z pozoru wszystko będzie się dla ludzkości wydawało stracone, śmierć zwyciężyła lub zło zatriumfowało, z ciemności wzniosą się istoty do światła. Powstaną one ze śmierci do prawdziwego życia i podniosą się z otchłani zepsucia, aby postępować według wiecznego Boskiego Prawa.

91. Nie wszyscy poznają tę otchłań, gdyż niektórzy, dbając, aby trzymać się z daleka od tej wojny namiętności, ambicji i nienawiści, żyli tylko na skraju tej nowej Sodomy, a inni, którzy wiele grzeszyli, w odpowiednim czasie zatrzymają się i przez rychłą skruchę i całkowite odnowienie, oszczędzą sobie wiele cierpienia i łez. (174, 53 – 54)

92. Z tej całej moralnej i materialnej struktury ludzkości, „nie pozostanie kamień na kamieniu”. Ponieważ, aby na ziemi pojawił się »nowy człowiek« jest konieczne zlikwidowanie każdej hańby, zniszczenie każdego grzechu, a pozostawienie tylko tego, co zawiera dobre ziarno.

93. Blask światła Mojej obecności i Mojej Sprawiedliwości będzie dostrzegany na całej ziemi, a w obliczu tego Światła przewrócą się obrazy bożków, tradycyjne nawyki popadną w niepamięć i zostaną zaprzestane bezowocne rytuały. (292, 33 – 34)

94. Tylko jedne drzwi do zbawienia człowieka pozostaną otwarte: drzwi uduchowienia. Kto chce się ratować, będzie musiał porzucić swoją arogancję, fałszywą wielkość, niskie namiętności, egoizm

95. Bardzo gorzki będzie ten kielich, który ludzie w tej wielkiej bitwie będą musieli wypić. Mimo to powiadam, błogosławieni ci, którzy z tego kielicha wypiją i jako oczyszczeni opuszczą ziemię. Gdyż, gdy powrócą na ten świat w innym ciele, ich przesłanie będzie przesycone światłem, pokojem i mądrością. (289, 60 – 61)

96. Jeszcze nie nadeszły ostatnie walki ze swoją goryczą i ostatnie „tornada”. Jeszcze brakuje wzburzenia wszystkich sił i chaosu krążących atomów, aby po tym nadszedł letarg, wyczerpanie, smutek i obrzydzenie, budzące pozór śmierci.

97. Jednak będzie to godzina, w której uwrażliwione sumienie odbierze wibrujące echo trąby, która z zaświatów obwieści, że do ludzi dobrej woli zbliża się królestwo życia i pokoju.

98. Na ten dźwięk „umarli powstaną” i wyleją łzy skruchy, a Ojciec przyjmie ich jako „synów marnotrawnych”, zmęczonych długą podróżą i znużonych wielką walką, oraz przypieczętuje ich ducha pocałunkiem miłości.

99. Od tego „dnia” będzie człowiek czuł odrazę do wojny. Usunie ze swego serca nienawiść i urazę, będzie prześladował grzech oraz rozpocznie życie zadośćuczynienia i odbudowy. Wielu poczuje się zainspirowanych światłem, którego przedtem nigdy nie widzieli i wyruszy, aby stworzyć świat pokoju.

100. Będzie to dopiero początek czasu Łaski, epoki pokoju.

101. Epoka kamienia już dawno minęła, przeminie także czas nauki, a wtedy zakwitnie Era Ducha wśród ludzi.

102. Źródło życia ujawni wielkie Tajemnice, aby ludzie mogli zbudować świat silny w nauce dobra, sprawiedliwości i miłości. (235, 79-83)