Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 3.

Duchowe słońce ponownego przyjścia Chrystusa

Przyjście Pana

1. Jestem obecny pośród ludzkości w czasie, w którym nowe odkrycia odmieniły ludzkie życie, a Moją obecność daję odczuć z taką samą pokorą, jaką niegdyś we Mnie poznaliście.

2. Boskie «Słowo» nie stało się znowu człowiekiem, Chrystus nie narodził się ponownie pośród ubóstwa stajenki — nie; ponieważ nie ma więcej potrzeby, aby ciało świadczyło o Mocy Boga. Jeżeli ludzie sądzą, że to oto ciało jest Bogiem, który przyszedł na świat, to są oni w błędzie. Obecność Boga jest Duchowa, Uniwersalna, Nieskończona.

3. Gdyby wszystko, co ludzie osiągnęli w obecnym czasie, znalazło się w dopuszczalnych granicach sprawiedliwości i dobra, nie byłoby konieczne, abym tutaj zstępował, aby ponownie do was mówić. Jednak nie wszystkie dzieła przedstawiane Mi przez tę ludzkość są dobre: istnieje wiele uchybień, wiele niesprawiedliwości, wiele zdrożności i złych czynów. Dlatego było koniecznością, aby Moja zapobiegliwa miłość obudziła człowieka w momencie, gdy najgłębiej był pogrążony w swoim dziele, aby mu przypomnieć, o jakich obowiązkach zapomniał, komu wszystko zawdzięcza, co było i co jeszcze będzie.

4. Aby uczynić się słyszalnym zmaterializowanej ludzkości, która nie potrafiła odbierać Mnie, od ducha do Ducha i aby móc objawić się poprzez ludzki rozum, musiałem posłużyć się jej duchowymi możliwościami i umiejętnościami.

5. Wyjaśnienie tego, dlaczego zstępuje, aby Się wam udzielić, jest następujące: ponieważ nie potrafiliście się wznieść, aby utrzymywać dialog z waszym Panem, od ducha do Ducha, musiałem Ja zejść stopień niżej, to znaczy z Duchowego, z Boskiego, stamtąd, dokąd wy jeszcze nie możecie się dostać. Musiałem następnie zrobić użytek z waszego rozumu, który ma swoje miejsce w mózgu człowieka, a Moją Boską Inspirację przełożyć na ludzkie słowa i materialne dźwięki.

6. Człowiekowi jest potrzebne rozszerzenie poznania i Bóg jest Tym, który przychodzi do człowieka, aby mu powierzyć Mądrość. Jeżeli wam nie wydaje się godnym, wybrany środek dla Mojego krótkiego przesłania poprzez rozum tych przekazujących Słowo, to Ja powiadam wam w prawdzie, że Przesłanie, które przez nich będzie dane, jest ogromne. Wolelibyście, aby Moje Objawienie wydarzyło się przed ludźmi okazale i z robiącymi wrażenie ceremoniami, które jednak oceniane od strony duchowej, byłoby w rzeczywistości próżnością, gdyż nie zawierałoby żadnego prawdziwego światła.

7. Mógłbym przyjść pośród błyskawic i sztormów, aby uczynić Moją Moc odczuwalną, ale jakże łatwo byłoby wówczas ludziom przyznać, że nadeszła Obecność Pana! Jednak czyż nie wydaje się wam, że wówczas powróciłby strach do waszych serc, jak również wyobrażenie czegoś niepojętego? Czy nie sądzicie, że to uczucie miłości do Ojca przerodziłoby się wówczas tylko w lęk przed Jego Sprawiedliwością? Gdyż wy powinniście wiedzieć, że Bóg, chociaż jest wszechmogącą siłą, nie chce was przy pomocy tej siły zwyciężyć, czy też postawić na swoim, lecz poprzez inną siłę, a jest nią siła Miłości.

8. Ten, który dzisiaj mówi do Wszechświata, jest Boskim Duchem. On jest Tym, który wnosi światło we wszystko to, czego w ubiegłym czasie jasno nie rozpoznaliście. On jest Jutrzenką nowego dnia dla wszystkich ludzi, gdyż On, aby wyzwolić waszą duszę i wasz rozum, uwolni was z fałszywych lęków i zlikwiduje wasze wątpliwości.

9. Powiadam wam, po tym, jak poznacie jądro Moich Pouczeń i sprawiedliwość Moich Praw, rozpoznacie również granice postawione wam przez wasze wyobrażenia, które nie pozwalały wam wyjść poza niewielkie poznanie Prawdy.

10. Nie będzie to więcej obawa lub strach przed karą, które będą was powstrzymywały przed odkrywaniem albo przed zgłębianiem. Tylko wtedy, gdy będziecie chcieli poznać dla was rzeczywiście niepojęte, wasze Sumienie zabroni wam tej drogi; gdyż musicie wiedzieć, że człowiekowi nie przysługuje cała prawda i że on może tylko tę jej część poznać, która jest dla niego odpowiednia.

11. Narodzie: to, że zostało zapowiedziane, że Moje przyjście nastąpi pośród wojen, rozpętanych sił natury, epidemii i chaosu, to stało się tak, nie dlatego, że Ja wam to wszystko przyniosłem, lecz dlatego, że Moja obecność właśnie w tej godzinie kryzysu jest ludzkości pomocna.

12. Tu jest spełnienie tego wszystkiego, co o Moim Powtórnym Przyjściu zostało zapowiedziane. Przychodzę do ludzi, podczas gdy świat walczy ze śmiercią, a ziemia, rzężąc drga i trzęsie się, aby utorować drogę dla nowej ludzkości. Dlatego wołanie Boga w „Trzecim Czasie” jest wołaniem Miłości — Miłości noszącej w sobie Sprawiedliwość, Braterstwo i Pokój i do nich inspirującej.

13. Kiedyś kiełkowało Słowo Chrystusa w Jego Uczniach, a w narodzie, który poszedł za nimi, wzrastało Jego ziarno. Jego Nauka rozprzestrzeniała się, a jej idea przeszła po całym świecie. Tak samo rozprzestrzeni się ta dzisiejsza Nauka, która będzie przyjęta przez tych, którzy będą w stanie ją wypełnić i zrozumieć. (296, 17-27, 35)

Wszystkie oczy zobaczą Mnie

14. Jezus powiedział swoim Uczniom: odejdę tylko na krótki czas — wrócę ponownie. Potem zostało im zapowiedziane, że ich Mistrz powróci na „chmurze”, w otoczeniu Aniołów, wysyłając na ziemię promienie.

15. I oto Jestem na „chmurze”, otoczony przez Anioły, którymi są Duchowe Istoty, które się pośród was objawiły jako posłańcy Mojej Boskości i jako wasi dobrzy doradcy. Promienie światła są Moim Słowem, przynoszącym wam nowe objawienia, które zalewają każdy rozum mądrością.

16. Chwała tym, którzy nie widząc, uwierzyli, gdyż oni są tymi, którzy czują Moją obecność. (142, 50-52)

17. Człowiek odkryje prawdę przy pomocy swojego ducha, wszyscy będą odczuwali Moją obecność; gdyż Ja już powiedziałem wam w swoim czasie, że każde oko Mnie zobaczy, gdy przyjdzie na to czas.

18. Teraz, ten czas, w którym żyjecie, jest właśnie owym przez Moich Proroków przeszłych czasów zapowiedzianym, w którym wszyscy ludzie za pomocą odczuć i możliwości swojego Ducha powinni Mnie zobaczyć.

19. Nie będzie konieczne, aby oni zobaczyli Mnie ograniczonego do ludzkiego kształtu, aby

móc powiedzieć, że Mnie widzieli, gdyż wystarczy, aby ich duch Mnie odczuł, a rozum Mnie pojął, aby całkowicie zgodnie z prawdą mogli powiedzieć, że Mnie widzieli.

20. Miłość i Wiara, jak również inteligencja, mogą nieskończenie dalej patrzeć, niż potrafią to wasze oczy. Dlatego, powiadam wam, że nie ma potrzeby, abym ograniczał Moją obecność do ludzkiego kształtu albo do jakiejś symbolicznej postaci, aby spowodować, abyście Mnie zobaczyli.

21. Jakże wielu z tych, którzy Mnie w owym „Drugim Czasie” widzieli lub za Mną szli nie wiedzieli nawet, kim Ja byłem. A jakże wielu z tych, którzy nie wiedzieli nawet, że się urodziłem jako człowiek, ujrzeli Mnie w duchu, rozpoznali Mnie po Moim Świetle i radowali się Moją obecnością na podstawie swojej wiary.

22. Otwórzcie wszyscy swoje oczy i udowodnijcie swoją wiarą, że jesteście dziećmi Światła. Wszyscy możecie Mnie zobaczyć, ale do tego jest niezbędne posiadanie woli i wiary. (340, )

23. Powiadam wam, że jeżeli ta ludzkość z powodu swojego braku miłości, odstępstwa od sprawiedliwości i dobra jeszcze bardziej Mi się przeciwstawi, to pojawię się na jej drodze w pełni wspaniałości, tak jak to uczyniłem przed Pawłem i pozwolę jej odebrać Mój Głos.

24. Wówczas przeżyjecie jak wielu spośród tych, którzy — nie będąc tego świadomymi — Mnie prześladowali, odmieni się i oświeceni wyruszą, aby pójść za Mną drogą Dobra, Miłości i Sprawiedliwości.

25. Do tych powiem: zatrzymajcie się wędrowcy i napijcie się z tego źródła krystalicznie czystej wody. Odpocznijcie po trudnej życiowej podróży, którą na was nałożyłem. Powierzcie Mi swoje troski i pozwólcie, abym zajrzał głęboko w waszą duszę, gdyż Ja pragnę napełnić was łaską i was pocieszyć. (82, 46)

26. Moja Miłość wstrząśnie wami od waszej najwrażliwszej strony. Jednak to zgodność z waszym Sumieniem pozwoli wam odebrać Mój Boski koncert, a wielu z was zobaczy Mnie pod duchową postacią Jezusa.

27. Muszę wam zwrócić uwagę na to, że postać Jezusa, nie jest doskonałym sposobem, w jakim Mnie zobaczycie. Gdy powiedziałem wam w przeszłym czasie: „wszystkie oczy zobaczą Mnie”, tak dałem wam do zrozumienia, że wy wszyscy rozpoznacie prawdę, chociaż muszę wam powiedzieć, że Ja siebie ograniczę odpowiednio do rozwoju każdej duszy. Natomiast, gdy wespniecie się po drabinie do doskonałości, będziecie Mnie z pewnością oglądali w całej Mojej Wspanialości.

28. Nie próbujcie teraz Mnie sobie w jakiś sposób wyobrazić. Pomyślcie: jeżeli wasz duch, chociaż ograniczony jest esencją, jest światłem -— jakiż kształt mógłby mieć wobec tego Uniwersalny Duch waszego Pana, który nie ma początku ani końca? Pozostawcie, niezgłębione we wnętrzu Mojej Księgi Boskiej Mądrości. (314, 69-700)

29. W Moim Słowie w „Drugim Czasie” powiadomiłem was, że znowu do was przyjdę, że ze Mną zstąpią Moje Duchowe zastępy. Jednak ludzkość nie zrozumiała i nie wyłożyła prawidłowo sensu Mojego Słowa.

30. Dlatego oczekuje Mnie każda religia pośród swojej wspólnoty, dlatego oczekują ujrzenia Mnie przy pomocy swoich śmiertelnych oczu; lecz ci, co Mnie tak oczekują, są tymi, którzy kiedyś zaprzeczali, że Jezus był Mesjaszem i uważali Go za marzyciela.

31. Dzisiaj powiadam wam Moi Uczniowie: nadejdzie moment, w którym zobaczycie Mnie w całej Mojej wspaniałości. W tym czasie będzie oczyszczona ziemia i jej mieszkańcy, a cnoty i uroda duszy przywrócone. Cierpienie zniknie, wszystko będzie szczęśliwością, będzie dla was „dniem” bez końca. Czy nie chcecie zobaczyć tego cudu? Czy nie chcecie, aby wasze dzieci utrzymywały dialog z Moim Duchem i wolne od grzechu mogły budować świat pokoju? (181, 74-81)

32. Gdyby ludzkość potrafiła zgłębić przepowiednie „Pierwszego” i „Drugiego Czasu”, nie byłaby zmieszana w obliczu ich urzeczywistnienia. To samo zdarzyło się w „Drugim Czasie”, gdy pomiędzy ludźmi urodził się Mesjasz, tak samo, jak zdarza się to teraz, gdy przychodzę Duchowo.

33. Idea zawarta w Moich pouczeniach jest w obu czasach taka sama. Przygotowuje was, abyście z tego życia uczynili domostwo, chociaż przejściowe, ale pełne miłości, gdzie ludzie postrzegają się i traktują jak rodzeństwo i nawzajem dostarczają sobie ciepła prawdziwego braterstwa.

34. Przygotowujcie też duszę do wstąpienia po tym życiu w te światy lub domostwa, które Pan przygotował dla swoich dzieci. Moim życzeniem jest, abyście, gdy się do nich dostaniecie, nie czuli się obco, lecz dzięki swojemu uduchowieniu i swojemu wewnętrznemu poznaniu mogli wszystko napotkane zobaczyć tak — jakbyście już tam wcześniej byli. W tym będzie wiele prawdy, jeżeli już tutaj będziecie poprzez Modlitwę w kontakcie z Duchowym. (82, 9-10)

35. Ja jestem Wędrowcem, który puka do drzwi waszego serca. Ja pukam, a wy nie wiecie, kto to jest; otwieracie i Mnie nie poznajecie. Ja jestem jak wędrowiec przychodzący do wsi, w której nie ma nikogo, kto by go znał, jak obcokrajowiec wstępujący do kraju, w którym nikt nie rozumie jego mowy. Tak czuję się pośród was. Kiedy odczujecie Moją obecność? O ludzie, kiedy Mnie rozpoznacie tak, jak w swoim czasie Józef został rozpoznany przez swoich braci w Egipcie? (90, 1)