Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 2.

Jutrzenka czasu trzeciego

Objawienie pierwsze

1. Dzień ten jest dniem przypomnienia: w dniu o dacie takiej, jak dzisiaj, wyświęciłem Moich pierwszych „przekazujących Słowo”, by przez nich ogłaszać Moje nowe Prawdy i nowe Objawienia. Duch Eliasza oświecił Roque Rojasa, aby wam przypomnieć o drodze, którą jest Boskie Prawo.

2. Moment był uroczysty, dusza obecnych zadrżała z bojaźni i rozkoszy, tak samo, jak zadrżało serce Izraela, gdy Prawo było ogłaszane na górze Synaj, jak zadrżeli uczniowie, którzy na górze Tabor zobaczyli przemienienie Jezusa, gdy Mojżesz i Eliasz pojawili się duchowo po prawej i po lewej stronie Mistrza.

3. Ów 1. Września 1866 był narodzeniem nowej Epoki — jutrzenki nowego dnia „Trzeciego Czasu” —, która nastała dla ludzkości.

4. Od tamtego momentu wypełnia się nieustająco wiele z proroctw i obietnic od tysięcy lat dawanych przez Boga. Wypełniły się one przy was mężczyźni i kobiety, którzy obecnie ten świat zamieszkujecie. Którzy z was przebywali na ziemi, podczas gdy owe przepowiednie były wypowiadane i owe obietnice dawane? Ja jeden to wiem; lecz istotne jest to, iż wiecie, że je obiecałem i że je teraz wypełniam.

5. Czy wiecie o owej „chmurze” na której Uczniowie widzieli Mnie odjeżdżającego, gdy objawiłem im się po raz ostatni jako człowiek? Gdyż zgodnie z prawdą jest napisane, że powrócę na „chmurze” — i Ja to wypełniłem. Mój Duch przyszedł na symbolicznej „chmurze” 1 Września 1866 roku, aby was przygotować do odbioru nowego pouczenia. Potem w roku 1884, zacząłem dawać wam Moje Pouczenia.

6. Przyszedłem nie jako człowiek, lecz duchowo, ograniczony do Świetlnego Promienia, aby spoczął na ludzkim rozumie. Jest to przeze Mnie wybrany środek, żeby w obecnym czasie do was mówić, a wiarę, którą w to Słowo macie, zaliczę wam.

7. Gdyż nie jest to Mojżesz, który prowadzi was przez pustynię do Ziemi Obiecanej ani Chrystus jako człowiek, który pozwala wam słyszeć swoje Słowo Życia jako drogę do ocalenia i do wolności. Teraz wasze uszy osiąga ludzki głos i jest niezbędne uduchowienie, aby odkryć Boską Esencję, w której jestem obecny. Dlatego powiadam wam, że jest zasługą wiara w to Słowo, gdyż jest ono dawane przez niedoskonałe istoty. (236, 46-50)

8. W roku 1866 powstała pierwsza wspólnota Spirytualistów, uczniów tego Dzieła. Pod Światłem Mojego Ducha i pouczeni przez Eliasza, rozpoczęli ci pierwsi uczniowie odbiór Promieni Przesłania, które teraz pod koniec wy odbieracie w pełni. (255, 10)

Przesłania i wskazówki na całym świecie

9. Eliasz, który musiał przyjść najpierw, aby przygotować ścieżkę Pańską, objawił się po raz pierwszy poprzez ludzki rozum w 1866 roku. Czy nie chcecie spędzić nieco czasu nad zbadaniem zdarzeń i znaków, które wystąpiły na wszystkich obszarach i wypadły razem z tymi Objawieniami? Znowu uczeni studiujący gwiazdy nazywani w czasach antycznych Magami, będą tymi, którzy zaświadczą, że Niebo dało znaki, będące Boskimi wezwaniami. (63, 81)

10. Nie sądźcie, że ten punkt ziemi, w którym jest odbierane Moje Słowo, jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie Ja przedstawiam się moim dzieciom. Gdyż zaprawdę powiadam wam, Moje Objawienie w przeróżnej formie jest na całym świecie.

11. Eliasz objawiający się wśród was jako przygotowujący ścieżki Mojemu Objawieniu poprzez ludzki rozum przyszedł nie tylko do tego kraju, w którym żyjecie. On szedł z jednego miejsca na ziemi do drugiego, zapowiadając nowy czas i głosząc bliskość Królestwa Niebieskiego.

12. Ze wszystkich stron wznosiły się głosy, które również ogłaszały wam Moje Przyjście: wstrząśnięta Natura poruszyła ziemię, nauka zdumiewała się w obliczu nowych objawień, duchowy świat zamanifestował się ludziom, lecz mimo to ludzkość pozostała głucha wobec tych wezwań, zapowiadających nową epokę.

13. Spadł Strumień Boskiego Światła, aby wydobyć ludzkość z jej ciemności. Jednak ta egoistyczna i zmaterializowana, daleka od tego, żeby dążyć do udoskonalenia ducha, do poprawy obyczajów swojego życia na ziemi — wykorzystała to Światło do zapewnienia sobie tronów, wspaniałości, wygód i przyjemności dla ciała, a kiedy uważała to za konieczne, również do produkowania broni, aby zniszczyć życie bliźnich. Ich oczy były oślepione intensywnością Mojego Światła, a ich próżność doprowadziła ich do zepsucia. Ale powiadam wam, że właśnie dzięki temu Światłu odnajdą Prawdę, odkryją drogę i uratują się.

14. Ci, którzy potrafili przyjąć to Światło do swojego rozumu i uznali Je za Boskie Objawienie, pozwolili, aby sumienie kierowało ich krokami, a w działaniu służyło jako drogowskaz. Gdyż mieli przeczucie, że Pan powrócił i jest między ludźmi.

15. Przedstawiciele przeróżnych sekt i konfesji nie chcieli Mnie powitać; ich serce, ich fałszywa wielkość nie pozwoliła im na to, aby Mnie duchowo przyjąć. Dlatego na całej ziemi, utworzyły się grupy, bractwa i zjednoczenia, czujących obecność Nowego Czasu, szukających samotności, aby się modlić i odbierać inspirację Pana. (37, 76 -81)

16. Istnieją stowarzyszenia religijne, które starają się przygotować na Mój Powrót, nie wiedząc, że właśnie mam zamiar odejść.

17. Wezwałem wszystkich i zaprawdę dotarło Moje wezwanie i pogłoska, że się obecnie ludzkości objawiam, do wszystkich zakątków ziemi, wraz ze świadectwami i dowodami mówiącymi o Mnie: odnowieni grzesznicy, nawróceni niewierni, «umarli», którzy zmartwychwstają, nieuleczalnie chorzy, którzy stali się zdrowi i opętani, którzy uwalniają się od swojego zła.

18. Natomiast, wielu zastałem głuchych, innych, którzy stali się próżni z powodu znaczenia na ziemi, a znowu innych zbyt lękliwych, aby ogłosić Moje Objawienie jako Ducha Prawdy. Ja przyjąłem i nauczałem wszystkich, którzy do Mnie przyszli i mieli zaufanie do Mojej Miłości. (239, 17-19)

19. Do tego narodu ze wszystkich krajów będą przybywały rzesze ludzi, aby was chciwie wypytywać o duchowe wydarzenia, w których braliście w obecnym czasie udział, jak również o dane wam przeze Mnie Objawienia i Proroctwa.

20. Gdyż w wielu częściach świata został odebrany Mój Przekaz, oznajmiający, że w pewnym miejscu na zachodzie zstąpił Mój Boski Promień, aby przemówić do ludzkości tego czasu.

21. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, przeżyjecie, jak aby was odszukać, przybędą oni z innych ludów i narodów. Wtedy będą dotknięci mężczyźni wielkich wyznań, że to nie oni byli tymi, do których się zwróciłem. (276, 45)

22. Jakże mało interesuje świat Moja nowa Manifestacja! Jak mało jest tych, którzy czuwają i Mnie oczekują, a jak wielu jest tych, którzy śpią!

23. O tych, którzy żyją w oczekiwaniu na Mnie, mogę wam powiedzieć, że nie wszyscy w tym czasie przeczuwają rzeczywistą formę Mojej obecności. Gdyż podczas tego, jak niektórzy pod wpływem starych wyobrażeń sądzą, że Ja powrócę na świat jako człowiek, wierzą inni, że muszę pojawić się w jakiejś widocznej dla wszystkich ludzkich oczu postaci, a tylko niewielu odgaduje prawdę i przeczuwa, że Moje Przyjście jest duchowe.

24. Podczas gdy jedni pytają się jaką postać przyjmę, w jakiej godzinie albo w jakim dniu pokażę się na ziemi i w jakim miejscu się objawię, powiadają inni, nie myśląc o określonej formie pojawienia albo o konkretnym czasie: „Mistrz jest już wśród nas, Jego Światło będące Jego Duchem opromienia nas”.

25. Gdy ten Przekaz dotrze do wszystkich serc, to dla tych będzie to moment radości, gdyż w nim znajdą potwierdzenie swoich wszystkich przeczuć i swojej wiary. Inni przeciwnie odmówią Mojemu Przesłaniu prawdy, gdyż nie odnajdą w nim zgodności ze sposobem, w jakim się Ono objawia, z tym, w co wierzyli, że się zdarzy. (279, 41-44)

Działanie Eliasza jako przygotowującego Ścieżki Pańskie

26. Wysłałem Eliasza w „Trzecim Czasie” ponownie, a Ja jako Mistrz zapowiedziałem Go w owym „Drugim Czasie” i powiedziałem: „zaprawdę, Eliasz był wśród was, a wy Go nie rozpoznaliście. Ja powrócę do świata, ale zaprawdę, powiadam wam: przede Mną przyjdzie Eliasz”.

27. Ponieważ każde słowo Mistrza wypełnia się, przyszedł przede Mną Eliasz w „Trzecim Czasie”, żeby budzić dusze, aby przeczuwały, że godzina Ducha Świętego otworzyła swoje Bramy, aby każdej duszy powiedzieć, że ma otworzyć swoje oczy, że powinna się przygotować, żeby przekroczyć próg z drugiej epoki w trzecią. Po to by obwieszczenie Eliasza w tym „Trzecim Czasie” było lepiej zrozumiane, sprawiłem, żeby on się objawił przez sprawiedliwego człowieka: Roque Rojasa.

28. Eliasz oświecił z zaświatów tego człowieka, zainspirował go, wzmocnił i na wszystkich jego drogach, kierował nim od początku do końca.

29. Jednak zaprawdę powiadam wam, nie on Roque Rojasa wybrał pomiędzy ludźmi. Ja wybrałem go, wysłałem przez Moje Miłosierdzie przygotowaną jego duszę. Ja dałem Mu również przeze Mnie przygotowane ciało, a wy wiecie, że on był pokorny, że Ojciec dzięki jego pokorze i cnotom uczynił wielkie dzieła. On był prorokiem, przekazującym Słowo, wizjonerem i prowadzącym. Tym wszystkim pozostawił w społeczeństwie jaśniejący przykład.

30. Został przez własny naród wyśmiany i wyszydzony, tak, jak to zdarzyło się Mojżeszowi na pustyni, był tak jak prorok Eliasz prześladowany i musiał się ukryć na szczycie góry, aby tam za swój naród się modlić i wstawiać.

31. Był tak jak Mistrz wyszydzony i skazany przez kapłanów i znających Pisma. Tylko niewielu, tak jak jego Mistrzowi wierzyło mu, szło za nim i otaczało go. Z jego rąk wypływały uzdrawiające, czyniące cuda siły, które u jednych budziły wiarę, a u innych powątpiewanie. Dla niektórych z jego warg wychodziły prorocze słowa, spełniające się co do joty. Jego usta dawały słowa pełne pociechy dla chorych serc.

32. Jego rozum potrafił odbierać ogromne inspiracje i jak owych Sprawiedliwych Apostołow i Proroków wpadać w zachwycenie. Jego Duch potrafił odrywać się od tego świata i swojego ciała, aby wstępować w sfery duchowe i pokornie docierać do drzwi tajemniczych skarbców Pana. Pośród tego uniesienia, zanim jeszcze przyszedł Promień Mistrza, objawił się pierwszym świadkom Duch Eliasza. (345, 57-58)

33. Roque Rojas, zebrał grupę pełnych wiary i dobrej woli mężczyzn i kobiet, a tam na łonie jego pierwszych zebrań, przez rozum posłańca, objawił się Eliasz przez to, że powiedział: „Ja jestem prorokiem Eliaszem, tym z Przemienienia na górze Tabor”. Dał swoim pierwszym uczniom pierwsze pouczenia, jednocześnie zapowiadając im Epokę Uduchowienia i prorokował, że wkrótce przyjdzie Promień Boskiego Mistrza, aby się swojemu ludowi udzielać.

34. Jednego dnia, gdy skromne miejsca zebrań Roque Rojasa, były pełne zwolenników wierzących słowom tego mężczyzny, zszedł Eliasz, aby oświecić rozum jednego z przekazujących Słowo i inspirowany przeze Mnie, namaścił siedmioro z tych wierzących, którzy mieli przedstawiać lub symbolizować siedem pieczęci.

35. Później, gdy nadszedł obiecany czas Mojego Objawienia, stwierdziłem, że tylko jeden z siedmiu wybranych czuwał w oczekiwaniu na przybycie Czystego Małżonka, a sercem tym było serce Damiany Oviedo, panny, której rozumowi jako pierwszemu wolno było odebrać Światło Boskiego Promienia, w nagrodę za jej wytrwałość i przygotowanie.

36. Damiana Oviedo symbolizowała Szóstą Pieczęć. Był to jeszcze jeden dowód więcej, że Światło Szóstej Pieczęci jest tym, które oświetla tę Epokę. (1, 6-9)

37. Tylko niewielu mogło naprawdę odczuwać obecność Boskiego Wysłańca. Kolejny raz był to głos wołający na pustyni i od nowa przygotowywał on serca ludzi na nadchodzące Przyjście Pana. Tak została zdjęta Szósta Pieczęć, która pozwalając obejrzeć swoją zawartość, wylała ją na ludzkość jako Strumień Sprawiedliwości i Światła. W ten sposób zostało wypełnionych wiele Obietnic i Proroctw.

38. Eliasz oświecił, tak jak Jezus i Mojżesz oczy waszego ducha, abyście mogli oglądać Ojca. Mojżesz nauczał was: „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, a Jezus powiedział wam: „miłujcie się wzajemnie”. Eliasz zalecał wam posiadanie wciąż więcej współczucia dla waszych bliźnich i przy tym dodawał „a będziecie oglądali mojego Ojca w całej Jego wspaniałości”. (81, 36-37)

39. Ponieważ Eliasz powrócił do ludzi — będą oni odczuwali obecność nowej Epoki, gdy ciemność otaczająca ludzkość rozproszy się, a w duszach zapanuje światło.

40. Ponieważ oni nie potrafili go zobaczyć, było konieczne, aby jego duch objawił się poprzez ludzki rozum i ukazał się przed wizjonerami w owym alegorycznym obrazie Proroka Eliasza: nad chmurami w ognistym pojeździe.

41. Eliasz przyszedł w obecnym czasie jako przygotowujący drogę, aby przygotować Moje Przyjście. Przyszedł jako Prorok, aby wam obwieścić nową Epokę z jej walkami i doświadczeniami, ale i z mądrością jej Objawień. Przybył ze swoim Świetlistym pojazdem, z zaproszeniem do wejścia do niego, aby was wznieść ponad chmury i doprowadzić do Duchowej Ojczyzny, gdzie rządzi Pokój. Miejcie więc zaufanie do dobrego Pasterza, idźcie za nim duchowo, tak jak szedł naród za Mojżeszem w „Pierwszym Czasie”. Módlcie się, aby pomógł wam w wypełnieniu waszego zadania, a jeżeli chcecie go naśladować, to zróbcie to. (31, 58-59)

42. Eliasz, Duch o wielkiej mocy, który przez ludzkość nie został rozpoznany, był zawsze Moim Przygotowującym Drogę. Dzisiaj przyszedł kolejny raz, aby przygotować naznaczonych, „Przekazujących Słowo”, mających mi służyć tak jak cała ludzkość.

43. Jeżeli się przygotujecie i będziecie Moje Pouczenia studiować, aby poznać Moją Wolę, Eliasz przyjdzie wam z pomocą i będzie wam podporą i przyjacielem.

44. Eliasz jest Boskim Promieniem oświecającym wszystkie stworzenia i prowadzącym je do Mnie. Kochajcie i czcijcie go, jako torującego drogę i orędownika. (53, 42-44)

45. Prorok Eliasz, przygotowujący drogę, zwiastun „Trzeciego Czasu”, wstawia się za swoim stadem, modli się za tych, którzy nie potrafią się modlić i zakrywa swoim płaszczem plamy grzechów grzesznika w nadziei na jego odnowienie. Eliasz zbroi swoją rzeszę, swoją gromadę, aby zwalczyć ciemność powstałą wśród ludzkości przez niewiedzę, grzech, fanatyzm i materializm. (67, 70)

46. Teraz jest zadaniem wszystkich tych, którzy są uzbrojeni i obudzeni, aby zapowiedzieli uwolnienie świata. Przypomnijcie sobie, że Eliasz, który jest na obecny czas zapowiedziany, przygotowuje wszystko, aby nacje tego świata zniewolone przez materializm ocalić z niewoli „Faraona”, tak jak ongiś uczynił to Mojżesz w Egipcie z pokoleniami Izraela.

47. Powiedzcie waszym bliźnim, że Eliasz już się objawił poprzez ludzki rozum, a jego obecność była w duchu i że on w dalszym ciągu będzie rozjaśniał drogę wszystkich narodów, aby one szły naprzód.

48. Wasz Pasterz ma za zadanie nawrócenie wszystkich stworzeń na prawdziwą drogę, wszystko jedno, do jakiej kategorii ona należy duchowej, moralnej lub materialnej. Dlatego powiadam wam, błogosławione będą narody, które odbiorą poprzez Eliasza wezwanie swojego serca, gdyż pozostaną one zjednoczone przez prawo sprawiedliwości i miłości, które przyniesie im Pokój jako owoc ich zrozumienia i braterstwa. Takim sposobem zjednoczone będą one prowadzone do miejsca walki, gdzie przeciwstawią się zepsuciu, materializmowi i kłamstwu.

49. W tej walce przeżyją ludzie obecnego czasu nowe cuda i pojmą duchowy sens życia — ten, który mówi o Nieśmiertelności i Pokoju. Przestaną się nawzajem zabijać, ponieważ poznają, że muszą zarówno materialnie, jak i duchowo zlikwidować niewiedzę, samolubstwo i psujące namiętności, z których pochodzą ich upadki i ich problemy. (160, 34-36)

50. Eliasz jest Boskim Promieniem, którego Światłem przepędzi On waszą ciemność i uwolni z niewoli grzechu tego czasu i poprowadzi waszą duszę przez pustynię, aż dojdzie ona do „Ziemi Obiecanej” na Łono Boga. (236, 68)