IV. PRAWO BOŻE – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO

Rozdział 16.

Boskie Prawo

Siła Boskiego Prawa

1. Istnieje wielu ludzi, którzy uważają Moją Naukę za niedopasowaną do czasów; lecz powodem tego jest ich zmaterializowanie, które nie pozwala im na odkrycie wiecznej idei Moich Pouczeń.

2. Moje Prawo jest niezmienne. Ludzie z ich kulturą, cywilizacjami i prawami są przemijający,  przy czym, z tego wszystkiego przetrwa tylko to, co duch zbudował swoimi dziełami miłości i miłosierdzia. On jest tym, który gdy po dziele każdego dnia, po każdym doświadczeniu, pytając Źródło Boskiej Mądrości, widzi nienaruszalną skałę Mojego Prawa i zawsze otwartą Księgę zawierającą naukę ducha. (104, 31-32)

3. Wszystkich ludzi opromieniłem Moim Światłem i objawiłem im jedyną Prawdę, lecz wy przecież widzicie, jak każdy człowiek, każdy naród w różny sposób odczuwa, myśli, wierzy i interpretuje.

4. Te zróżnicowane sposoby myślenia ludzi spowodowały ich podziały, gdyż każdy naród i każda rasa, idąc inną drogą, cenią innego rodzaju ideały.

5. Większość oddaliła się od ścieżki światła i prawdy, uważając, że wypełnienie Boskiego Prawa, wymaga ponad ludzkich ofiar, wyrzeczeń i wysiłków, przedkładając  zakładanie dla siebie wspólnot religijnych i sekt, których wypełnianie prawa i czynności kultu są dla niej łatwiejsze do przestrzegania. Ludzie sądzą, że w ten sposób mogą zaspokajać odczuwaną przez duszę potrzebę światła i wzniosłości.

6. Wiele setek lat i wiele epok przeszło, a ludzie nie uświadomili sobie, że wypełnienie Mojego Prawa nie jest żadną ludzką ofiarą, natomiast, że gdy lekceważą Moje Przykazania, właśnie oddają w ofierze światu swoje ciało i duszę. Nie było dla nich jasne ani nie chcieli zrozumieć, że kto żyje według Moich Słów, odnajdzie prawdziwe szczęście, pokój, mądrość i wspaniałość, które w tak odmienny sposób wyobrażają sobie zmaterializowani ludzie.

7. Moralny i naukowy świat, który was otacza, jest dziełem ludzi z materialistycznymi ideałami — ludzi, którzy dążyli tylko do poprawy materialnej sytuacji ludzkości, a Ja pozwoliłem im czynić ich dzieło, doprowadzić je do jego granic, poznać jego następstwa i zebrać jego owoce, aby z tego mogli wyciągnąć światło doświadczenia. W tym Świetle objawi się Moja Sprawiedliwość, a w tej Sprawiedliwości będzie obecne Moje Prawo, którym jest Miłość. (313, 60-64)

8. Gdybym wam pozwolił, abyście w swoim życiu stosowali Moją Naukę według waszej woli, a nie według Mojej — zaprawdę powiadam wam, nigdy nie wydostalibyście sie z waszej duchowej stagnacji i nie pozwolilibyście waszej duszy na postęp, rozwój i doskonalenie.

9. Dlatego widzicie ludzi, którzy stali się ospali w swoich religiach, nie czyniących żadnego kroku do Światła, ponieważ nie podporządkowali się temu, co nakazuje Boskie Prawo, lecz próbowali Prawo podporządkować swojej woli, poprzez napełnienie go mitami i błędnymi naukami.

10. Było koniecznością, aby wielu ludzi obecnego czasu uwolniło się od każdej religii, aby szukać Mnie poprzez ducha i móc rozwinąć wszystkie te możliwości, dary i umiejętności, które odczuwają w głębi swojej istoty. (205, 6-8)

Prawo Miłości Boga w dziele Ducha

11. Ten, który do was mówi jest Bogiem, Mój Głos jest Prawem. Dzisiaj słyszycie Go znowu, bez konieczności, aby Go rzeźbić w kamieniu albo, abym musiał wysyłać między was Moje inkarnowane Słowo. To Mój Boski Głos przychodzi do waszego ducha i objawia mu początek Nowego Czasu, w którym człowiek będzie sprawiedliwy, pogodzi się ze swoim Stwórcą i oczyści się, tak jak zostało napisane. (15, 8)

12. Poprzez Jezusa dałem wam doskonałe Wskazówki. Przyjrzyjcie się Mojej życiowej drodze jako człowieka, od urodzenia, aż do śmierci, a wówczas ukaże się wam Miłość w żywy i doskonały sposób.

13. Ja nie żądam od was, abyście byli równi Jezusowi, gdyż w Nim było coś, czego wy nie możecie osiągnąć: bycie doskonałym, jako człowiek, gdyż Ten, który się w Nim znajdował był  Sam Bóg w ograniczonej formie. Ale pomimo to, mówię wam, że powinniście gorliwie Go naśladować.

14. Moje Wieczne Prawo zawsze mówiło do was o tej Miłości. W „Pierwszym Czasie” powiedziałem do was: „Powinieneś kochać Boga z całego serca i z całej duszy” i „Kochaj bliźniego, jak siebie samego”.

15. Później dałem wam te inspirujące słowa: „Kochajcie swoje rodzeństwo, tak, jak was Ojciec umiłował”; „Kochajcie jedni, drugich”.

16. W obecnym czasie objawiłem wam, że powinniście kochać Boga bardziej niż wszystko stworzone, że powinniście Boga kochać we wszystkim istniejącym i wszystko istniejące w Bogu. Że powinniście ćwiczyć się w Miłosierdziu i jeszcze raz w Miłosierdziu na swoich bliźnich, abyście ujrzeli Ojca w całej wspaniałości, gdyż Miłosierdzie jest Miłością. (167, 15-19)

17. Ani razu nie powiedziałem wam, że ta Duchowa Nauka będzie nową religią światową, 

gdyż nigdy nie przekazywałem religii, lecz Prawo. Ograniczę się do tego, aby powiedzieć wam, że Prawo, które zatryumfuje na ziemi i będzie na niej miało nieprzemijającą ważność, aby oświecać istnienie ludzi, będzie Prawem Miłości, które, abyście je w pełni poznali, wyjaśniłem wam w Mojej Nauce.

18. Ludzkość dokona jeszcze wielu czynów fałszywej dobroczynności, aż nauczy się prawdziwego działania z miłości i wielu będzie musiało wędrować z konfesji do konfesji, aż ich duch wzbije się do wyższego poznania i wreszcie zrozumieją, że jedynym Prawem jest Miłość, Uniwersalna i wieczna Nauka Ducha, do której wszyscy dojdziecie.

19. Wszystkie religie znikną, a pozostanie tylko Światło Świątyni Boga, która promieniuje wewnątrz i na zewnątrz człowieka — Świątyni, w której wszyscy będziecie ofiarowywali jeden jedyny kult posłuszeństwa, miłości, wiary i dobrej woli. (12, 63-65)

Lekceważenie Boskiego Prawa i tego następstwa

20. O tym świątecznym poranku, pytam się was: Co uczyniliście z Prawa, które wysłałem ludzkości poprzez Mojżesza? Czyżby te Przykazania były dane tylko dla ludzi tamtego czasu?

21. Prawdziwie powiadam wam, że to błogosławione nasienie nie znajduje się w sercach ludzi, gdyż oni Mnie nie kochają ani nie kochają się nawzajem; nie szanują rodziców, ani nie poważają cudzej własności; za to odbierają sobie nawzajem życie, cudzołożą i okrywają się hańbą.

22. Czy nie słyszycie z każdych ust kłamstwa? Czy nie uświadamiacie sobie tego, jak jeden naród ograbia z pokoju inny? Ale mimo to ludzkość mówi, że zna Moje Prawo. Co stałoby się z ludźmi, gdyby całkowicie zapomnieli Moich Przykazań? (15, 1-3)

23. W „Drugim Czasie”, gdy Jezus znalazł się w Jerozolimie, stwierdził, że Świątynia, miejsce poświęcone na modlitwę i oddawanie czci Bogu, zostało przemienione na targ, a Mistrz zapalczywie wyrzucił tych, którzy Ją w ten sposób profanowali, mówiąc do nich przy tym: „Dom Mojego Ojca nie jest targowiskiem”. Oni byli mniej winni niż ci, których zadaniem było prowadzenie ducha człowieka w wypełnianiu Boskiego Prawa. Kapłani przemienili Świątynię w miejsce, w którym panowało ubieganie się o zaszczyty oraz upodobanie do przepychu i to panowanie zostało zlikwidowane.

24. Dzisiaj nie użyłem powrozu, aby ukarać tych, którzy sprofanowali Moje Prawo. Pozwoliłem jednak, aby dały się odczuć w ludziach następstwa ich własnych uchybień, aby wiedzieli jak interpretować ich sens oraz zrozumieli, że Moje Prawo jest nieugięte i niezmienne. Ja człowiekowi wskazałem drogę, prostą drogę, a jeżeli on od tej drogi się oddala, wystawia się na surowość sprawiedliwego Prawa, gdyż w nim objawia się Moja Miłość. (41, 55-56)

25. Ja odbuduję znowu Moją Świątynię — Świątynię bez murów i wież, gdyż ona jest w sercach ludzi.

26. Wieża Babel w dalszym ciągu rozdziela ludzkość, lecz jej fundamenty zostaną w sercach ludzi zniszczone.

27. Bałwochwalstwo i religijny fanatyzm również wzniosły swoje wysokie wieże, lecz są one kruche i będą musiały runąć.

28. Zaprawdę powiadam wam — Moje Prawa, tak jak ludzkie — są święte i one same będą sądziły świat.

29. Ludzkość nie uważa się za bałwochwalczą, lecz zaprawdę powiadam wam, ona wciąż jeszcze czci złotego cielca! (122, 57)

30. Chaos powrócił, gdyż nie istnieją cnoty, a gdzie nie ma cnót, nie może istnieć Prawda. Powodem tego nie jest to, że Prawo, które Ojciec przekazał Mojżeszowi, nie miało mocy ani że Nauka Jezusa miała zastosowanie tylko w przeszłych czasach. Oboje są w swojej treści wiecznymi Prawami. Jednak zauważcie, że są one jak źródło, którego wody nikt nie jest zmuszony do picia, lecz, że każdy, kto zbliży się do tego zdroju Miłości, czyni to z własnej inicjatywy. (144, 56)

31. Wykładajcie prawidłowo Moje Pouczenia; nie sądźcie, że Mój Duch może znajdować przyjemność w tym, kiedy widzi wasze cierpienia na ziemi albo, że przychodzę wam odebrać wszystko, co czyni wam przyjemność, aby się tym napawać. Przychodzę, abyście uznali Moje Przykazania i je respektowali, gdyż one są godne waszego respektu i poważania oraz ponieważ one darowują wam szczęśliwość, gdy jesteście im posłuszni.

32. Nauczałem was oddawania Bogu tego, co Boskie, a cesarzowi, co cesarskie, ale dla ludzi dzisiaj istnieje tylko „cesarz” a swojemu Panu nie macie niczego do ofiarowania. Gdybyście, chociaż światu przydzielili tylko konieczne, byłyby wasze cierpienia mniejsze. Jednakże cesarz, któremu pozwalacie decydować o tym, co czynicie lub nie, podyktował wam nonsensowne prawa, uczynił was niewolnikami i zabiera wam życie, nie dając niczego w zamian.

33. Rozważcie, jak inne jest Moje Prawo, które nie wiąże ani duszy, ani ciała. Ono przekonuje was tylko czule i pełne dobroci prowadzi was. Wszystko daje wam bezinteresownie i nieegoistycznie, a wszystko to z upływem czasu wynagradza oraz wyrównuje. (155, 14-16)

Wypełnienie Najwyższego Prawa

34. Gdy Pan wam powiedział: „Powinieneś kochać Boga z całego serca i z całej duszy, a swego bliźniego jak siebie samego” i kiedy Mistrz również głosił wam Naukę Miłości, to ten Duchowy Głos, pochodzący z tego samego źródła, powiada wam, że powinniście się uchwycić Prawa Miłości, gdyż ono ma moc, jakiej nie posiadają nawet najwięksi panowie świata, a jego zdobycze będą pewne i trwałe, gdyż wszystko, co zbudujecie na fundamentach miłości będzie posiadało Życie Wieczne. (293, 67)

35. Pokazuję wam prawdziwe życie duszy, abyście nie żyli pod nieusprawiedliwionymi groźbami, a Mojego Prawa przestrzegali nie tylko ze strachu przed karą, o której mówili do was ci, którzy nie potrafili Mojego Słowa prawidłowo wykładać.

36. Pojmijcie Moje Prawo, ono nie jest skomplikowane albo trudne do zrozumienia. Nikt, kto je zna i kieruje się nim, nie będzie zhańbiony lub nie da przestrzeni fałszywym słowom, lub przepowiedniom, błędnym wyobrażeniom, czy złym interpretacjom.

37. Moje Prawo jest proste, ono wciąż wskazuje wam drogę, którą powinniście iść. Zaufajcie Mi, Ja jestem Drogą prowadzącą was do lśniącego bielą Miasta, do Ziemi Obiecanej, która trzyma swoje bramy otwarte w oczekiwaniu na was. (32, 9)

38. Kiedy wreszcie będziecie przekonani, że tylko spełniając Moje Prawo, możecie znaleźć zdrowie, szczęście i życie?

39. Uznajecie, że w materialnym życiu istnieją zasady, do których, aby przeżyć, musicie się dopasować. Jednak zapomnieliście, że w Duchowości istnieją również zasady, które muszą być respektowane, aby człowiek mógł mieć udział w Źródle Wiecznego Życia, które egzystuje w Boskości. (188, 62)

40. Pamiętajcie o tym, że tylko Ja jestem waszym Zbawieniem. W przeszłych czasach, w obecnych i przyszłych, Moje Prawo było, jest i będzie drogą i przewodnikiem waszych dusz.

41. Błogosławieni, którzy budują na Moim Prawie, gdyż ci nigdy nie zabłądzą na skrzyżowaniach dróg. Oni dojdą do Ziemi Obiecanej i zaintonują pieśń triumfalną. (225, 31-32)

42. Ja wiem, że im większe będzie wasze poznanie, tym większa będzie wasza miłość do Mnie.

43. Kiedy powiadam do was: „Kochajcie Mnie” — czy wiecie, co przez to chcę wam powiedzieć? Kochajcie Prawdę, kochajcie Dobro, kochajcie Światło, kochajcie się nawzajem, kochajcie Prawdziwe Życie. (297, 57-58)

44. Chcę, abyście się nawzajem kochali tak, jak Ja was kocham i również siebie samych. Gdyż Ja powierzyłem wam nie tylko prowadzenie i kierowanie określonej liczby ludzi, lecz pierwszym obowiązkiem, jaki macie wobec Mnie, jest uważanie na siebie. Powinniście siebie kochać ze świadomością, że jesteście żyjącym obrazem waszego Stwórcy. (133, 72)

45. Misja, którą powierzyłem Mojemu Narodowi na ziemi jest wielka i bardzo delikatna. Dlatego odszukiwałem go w każdej epoce, aby go inspirować Moim Słowem i objawiać mu trochę więcej z zawartości Prawa.

46. Prawo Miłości, Dobra i Sprawiedliwości jest duchowym dziedzictwem, które mu we wszystkich czasach przynosiłem. Z lekcji na lekcję prowadziłem ludzkość do zrozumienia tego, że Prawo może być zebrane w jedno jedyne Przykazanie: w to, Miłości. Kochajcie Ojca, który jest Twórcą życia, kochajcie bliźnich, którzy są częścią Ojca, kochajcie wszystko, co Pan stworzył i zarządził.

47. Miłość jest podstawą, początkiem i nasieniem Mądrości, Wielkości, Siły, Wzniosłości i Życia. To jest prawdziwa Droga, którą Pan wyznaczył dla duszy, aby ona stopień po stopniu, z domostwa do domostwa wciąż większą bliskość czuła do Mnie.

48. Gdyby człowiek od początku czasów z Duchowej Miłości uczynił Nabożeństwo, zamiast wpadać w bałwochwalcze rytuały i religijny fanatyzm, to świat, który dzisiaj przez strach i nędzę stał się doliną łez, byłby doliną Pokoju, w której dusze zdobywałyby zasługi, aby po tym życiu osiągnąć te duchowe Ojczyzny, w których dusza powinna wejść na drogę własnego rozwoju. (184, 35-38)