Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 7.

Działanie i znaczenie Duchowej Nauki

Działanie Objawień

1. Nie istnieje żaden człowiek, który tutaj w obliczu tego Słowa, nie byłby wstrząśnięty we wnętrzu i zewnętrzu swojej istoty, to znaczy w duchu i w ciele. Podczas gdy się Mi przysłuchuje, rozmyśla nad życiem, nad śmiercią i nad Boską Sprawiedliwością, nad Wiecznością, nad duchowym życiem, nad dobrem i złem.

2. Podczas odbioru Mojego Głosu, czuje się on w obecności swojego ducha i przypomina sobie, skąd przyszedł.

3. W krótkim okresie, w którym Mi się przysłuchuje, czuje się zjednoczony ze wszystkimi swoimi bliźnimi i uznaje ich w głębi swojej istoty, jako prawdziwe rodzeństwo, jako rodzeństwo w Duchowej Wieczności, które jest mu nawet bliższe niż to, które jest nim według ciała, gdyż jest nim tylko przejściowo na ziemi.

4. Nie istnieje żaden mężczyzna i żadna kobieta, którzy gdy Mnie odbierają, nie czuliby się przeze Mnie obserwowani. Dlatego nie odważa się nikt na ukrywanie przede Mną swoich plam hańby lub na ich upiększanie. I Ja uświadamiam im je, bez obnażania kogokolwiek publicznie, gdyż Ja jestem Sędzią, który nigdy nie obnaża.

5. Powiadam wam, że odkrywam pośród was cudzołożników, dzieciobójców, złodziei, przestępców i ułomności, które są jak trąd na duszach tych, którzy zgrzeszyli. Ale Ja udowadniam wam nie tylko prawdę Mojego Słowa, pokazując wam, że jestem w stanie odkrywać uchybienia waszego serca. Chcę wam również udowodnić moc Moich Pouczeń, przez to, że dam wam broń do zwalczania zła i pokus, ucząc was uzyskania odnowy i poprzez to, że obudzę w waszej istocie pragnienie dobra, rzeczy wzniosłych i czystych, a absolutną odrazę do wszystkiego, co nieszlachetne, fałszywe i do tego wszystkiego, co jest szkodliwe dla duszy. (145, 65-68)

6. Dzisiaj żyjecie jeszcze w poprzedzających światło, zachmurzonych dniach. A jednak — dzięki temu, że owo światło wykorzystuje niewielkie przejaśnienia na waszym zamglonym niebie i przenika je przelotnymi promieniami, docierają one do niektórych punktów na ziemi, a poruszając serca, sprawiają, że dusze drżą i się budzą.

7. Wszyscy, którzy zostali tym światłem zaskoczeni, zatrzymali się na swoich drogach i zapytali: „kim jesteś?” A Ja odpowiedziałem im: „Ja jestem Światłem świata, Ja jestem Światłem Wieczności, Ja jestem Prawdą i Miłością. Ja jestem Tym, który obiecał, że powróci, aby do was mówić, jestem Tym, o którym zostało powiedziane, że jest «Słowem» Boga.”

8. Tak jak Paweł na drodze do Damaszku, wszyscy oni ukorzyli swoją dumę, przemogli swoją pychę i pokornie schylili głowy, aby Mi w swoim sercu powiedzieć: „Mój Ojcze, przebacz mi, gdyż teraz zrozumiałem, że nieświadomie prześladowałem Cię!”

9. W tym momencie serca te stały się małymi Następcami; gdyż w tym „Trzecim Czasie” do dzisiaj nie pojawił się pomiędzy Moimi nowymi Uczniami, żaden Apostoł z takim oddaniem jak ten, który tak bardzo prześladował Mnie w Moich Uczniach, a który Mnie potem z taką żarliwością kochał. (279, 21-24)

10. Podczas gdy Prawda pozostaje ukryta, kościoły pogrążone są w wielowiekowym śnie rutyny i zastoju. Ale ci, którzy znają Przykazania Jehowy i Słowa Boskiego Mistrza, muszą w tym Głosie, mówiącym do was w obecnym czasie, rozpoznać Głos Ducha Prawdy, który był dla tych czasów obiecany. (92, 71)

11. Ja wiem, że wielu oburzy się, gdy pozna to Słowo; lecz, to będą ci, którzy w swoim duchowym zagubieniu nie chcą uznać, że w człowieku poza jego ludzką naturą egzystuje również duchowa część — albo ci, co wprawdzie w ludzkiego ducha wierzą, ale będąc przywiązani do zwyczajów swoich przekazów i przekonań wiary, zaprzeczają, że dla duszy istnieje nieskończenie długa droga rozwoju. (305, 65)

12. Słowa te pozostawię zapisane i one dotrą do Moich uczniów w przyszłości i oni wówczas, gdy będą je studiowali, odnajdą je świeże i żywe, a ich duch zadrży z rozkoszy, ponieważ będą czuli, że to ich Mistrz w tym momencie do nich mówi.

13. Czy sądzicie, że to wszystko, co do was powiedziałem, przeznaczone jest tylko dla tych, którzy Mnie usłyszeli? Nie, kochany narodzie, Moim Słowem mówię do obecnych i nieobecnych, dzisiaj i jutro, i we wszystkich czasach; do tych, którzy umrą, do żywych i do tych, którzy się jeszcze narodzą. (97, 45-46)

Poznanie i nadzieja wynikające z Nowego Słowa

14. Ja jestem Słowem Miłości, przynoszącym temu pociechę, który cierpi — zagubionemu, płaczącemu, grzesznikowi i temu, który Mnie szukał. W tych sercach Moje Słowo jest rzeką życia, w której gaszą oni swoje pragnienie i zmywają swoje zanieczyszczenia. Jest również drogą prowadzącą do wiecznej Ojczyzny życia w spokoju i pokoju.

15. Jak mogliście dojść do takiego poglądu, że życiowa walka — jej ofiary, przeciwieństwa i doświadczenia — kończą się razem ze śmiercią, nie znajdując sprawiedliwej nagrody w Wieczności? Dlatego podczas pracy dnia, Moje Prawo i Moja Nauka ze swoimi Objawieniami i Obietnicami, są dla waszych serc zachęta, pieszczotą i balsamem. Tylko wtedy, kiedy odwracacie się od Moich Wskazówek, czujecie się głodni i słabi. (229, 3-4)

16. W Mojej Boskiej Miłości do ludzkich stworzeń pozwoliłem im na zgłębianie Moich Dzieł i na użytkowanie wszystkiego stworzonego, aby nigdy nie mieli powodu do twierdzenia, że Bóg jest niesprawiedliwy, gdyż ukrywa przed swoimi dziećmi swoją Mądrość.

17. Ja was ukształtowałem i udzieliłem wam daru wolności woli i ją respektowałem, chociaż człowiek, nadużywając tej wolności, zranił Mnie i znieważył Moje Prawo.

18. Ale dzisiaj pozwalam mu odczuwać pieszczotę Mojego przebaczenia i oświecam jego duszę Światłem Mojej Mądrości, aby Moje dzieci jedno po drugim powróciły na ścieżkę Prawdy.

19. Duch Prawdy będący Moim Światłem promienieje w duchu, ponieważ żyjecie w zapowiedzianym czasie, w którym będzie wam objaśniona każda tajemnica, abyście zrozumieli to, co dotychczas nie zostało prawidłowo zinterpretowane. (104, 9-10)

20. Ja objawiłem się w tym punkcie na ziemi i pozostawię Moje Słowo jako podarunek dla ludzi. Ten Dar zlikwiduje ubóstwo duchowe ludzkości. (95, 58)

21. Wszystkim podam prawdziwy sposób oddawania czci Bogu, jak również poprawny sposób życia w zgodzie z Boskim Prawem, którego wypełnienie jest jedyną rzeczą, którą Pan zaliczy każdemu z was.

22. Ostatecznie uznacie treść albo zawartość ideową Mojego Słowa, o wy ludzie. Wówczas odkryjecie, że Moja Nauka nie jest jedynie Boskim Głosem, który mówi do ludzi, ale że jest to wyraz wszystkich duchów.

23. Moje Słowo jest Głosem, który dodaje odwagi, jest krzykiem o wolność, jest ocalającą kotwicą. (281, 13-15)

Siła Boskiego Słowa

24. Moje Słowo rozwija ludzi we wszystkich aspektach ich natury: uwrażliwia i uszlachetnia serce, budzi i pogłębia rozum, a duszę wznosi i udoskonala.

25. Uczyńcie z Mojej Nauki gruntowne studium, które wam umożliwi zrozumienie prawidłowego sposobu wykonywania Moich Pouczeń, aby wasz rozwój przebiegał harmonijnie; abyście nie tylko rozwijali wasz umysł, ale rozwinęli również ideały ducha, do których powinniście się skłaniać „.

26. Wszystkie uzdolnienia waszej istoty mogą odnaleźć w Moim Słowie ścieżkę pełną światła, na której będą wzrastać i udoskonalać się, aż do Nieskończoności. (176, 25-27)

27. Moja Nauka jest w swojej istocie duchowa, jest Światłem, jest Siłą, która spływając, wnika w waszą duszę, aby pozwolić jej zwyciężać w walce ze złem. Moje Słowo ma nie tylko podobać się uszom — Ono jest Światłem ducha.

28. Chcecie Mnie odebrać duszą, aby mogła się ona pożywić i wykorzystać sens tego Pouczenia? Więc oczyśćcie wasze serca, rozjaśnijcie wasze umysły i pozwólcie, aby prowadziło was wasze sumienie. Wówczas przeżyjecie, jak w waszej istocie zaczyna się uwidaczniać przemiana — nie tylko duchowa, lecz także moralna i cielesna. To uniesienie, które dusza krok po kroku wywalcza poprzez poznanie — ta czystość, którą stopniowo osiąga, będą się odbijały w uczuciach serca i w zdrowiu ciała.

29. Namiętności będą wciąż słabły, stopniowo znikną zdrożności, fanatyzm i niewiedza będą coraz bardziej ustępowały prawdziwej wierze i głębokiemu poznaniu Mojego Prawa. (284, 21-23)

30. Ta Nauka, która jest znana tylko niewielu, a przez ludzkość nieprzyjmowana do wiadomości, wkrótce dotrze do wszystkich cierpiących, aby obdarowywać pociechą, rozpalać wiarę, aby przepędzać ciemność i napełniać nadzieją. Ona wzniesie was ponad grzechem, nędzą, cierpieniem i śmiercią.

31. Nie może być inaczej, gdyż to jestem Ja, Boski Lekarz, obiecany Pocieszyciel, który to wam objawił. (295, 30-31)

32. Gdy staniecie się uduchowieni i spotkacie ludzi, którzy cierpią i są w rozpaczy, gdyż nie mogą posiąść tego, czego zapragnęli na świecie, wówczas przeżyjecie, jak kontrastuje ich materializm ze wzniosłością Moich uczniów, których zadowolenie będzie ogromne, gdyż ich pragnienia i życzenia będą szlachetne, powstałe na silnym przekonaniu, że na tym świecie wszystko jest przemijające.

33. Moi uczniowie będą mówili do świata poprzez przykłady uduchowienia — poprzez życie, które walczy o to, aby ducha przybliżyć do Boskości, zamiast przykuwać go do fałszywych skarbów tego świata.

34. Ja wiem o tym, że w nadchodzących czasach materialiści, będą się oburzać, gdy poznają tę Naukę, ale ich sumienie powie im, że jedynie Moje Słowo mówi Prawdę. (275, 5-7)

35. W waszej codziennej oczekującej was pracy będę waszą Pomocą. Moja Nauka spowoduje ogromne rewolucje. Nastąpią wielkie zmiany w obyczajach i wyobrażeniach, a przemiany zajdą się nawet w naturze. Wszystko to, będzie ogłaszało nową epokę dla ludzkości, a dusze, które w krótkim czasie ześlę na ziemię, będą mówiły o wszystkich tych przepowiedniach, aby przyczynić się do odnowy i rozwoju tego świata. One będą objaśniały Moje Słowo i interpretowały wydarzenia. (216, 27)

36. Ten „Trzeci Czas” jest czasem zmartwychwstania. Dusze były jak martwe, a ciała ich jak grobowce. Jednak przyszedł do nich Mistrz, którego Słowo Życia im powiedziało: „Wychodźcie i wznoście się do Światła na Wolność!“

37. Ten z nich, który swoje oczy otworzy na prawdę i będzie w stanie swoje życie, swoje czyny i swoje uczucia wznosić w miłości do swojego bliźniego, nie będzie więcej postrzegał tego świata jako miejsca wygnania albo jako doliny łez i pokuty, ponieważ będzie coraz bardziej odczuwał rozkosz prawdziwego pokoju, którą darowuje pokój duszy.

38. Ten stan podniosłości w tym życiu będzie odbiciem doskonałego Pokoju i Światła, którymi będzie się dusza rozkoszowała w lepszych światach, gdzie Ja sam ją powitam, aby podarować jej domostwo godne jej zasług. (286, 13)

Reakcja Teologów i materialistów

39. Nie bądźcie przerażeni, gdy wam powiedzą, że ten, który w tym czasie do was mówił, był kusicielem i że było przepowiedziane, że on również będzie czynił cuda, poprzez które zwiedzie i zmyli nawet wybranych. Zaprawdę powiadam wam, wielu z tych, którzy Moje Objawienie osądzą w ten sposób, będzie należało do tych, którzy rzeczywiście są na usługach zła i ciemności, również wtedy, gdy ich usta będą próbowały zapewniać, że oni zawsze rozpowszechniają prawdę.

40. Nie zapominajcie, że drzewo rozpoznaje się po jego owocach, a Ja powiadam wam: Owocem jest to Słowo, które stało się słyszalne, poprzez umysł tych „przekazicieli” — mężczyzn i kobiet o prostych sercach. Po owocach i po duchowym postępie tych, którzy się nim delektowali, rozpozna ludzkość drzewo, którym Ja jestem.

41. Trynitarno-Maryjne Dzieło, zacznie się rozpowszechniać, wywołując tym prawdziwy alarm wśród wielu tych, którzy stali się próżni z powodu znajomości swoich filozofii i nauk, w przekonaniu, że tę Naukę, którą wcześniej otrzymali od Ojca, studiowali i zrozumieli, nie będąc świadomymi duchowego rozwoju osiągniętego przez ludzkość.

42. Budząc się ze swojej duchowej ociężałości, spostrzegą, w jaki sposób ludzki duch dzisiaj myśli i czuje, będą rzucali klątwy przeciwko temu, co będą nazywali „nowymi ideami”, rozgłaszając, że ten ruch został wywołany przez antychrysta.

43. Wówczas, aby spróbować zwalczyć Moje Nowe Objawienie, Moje Nowe Pouczenia i wszystko to, co wam obiecałem i dzisiaj wypełniam, uciekną się do Pism, Przepowiedni i Mojego Słowa, które dałem wam w „Drugim Czasie”.

44. Moje Słowo dotrze poprzez usta Moich Uczniów i poprzez Pisma nawet do tych, dla których nigdy nic nie miało znaczenia, co wykracza poza materię lub leży poza poznaniem i pojęciami, które kiedyś przyjęli i oni — ponieważ wam to Słowo przyniosłem, będą Mnie nazywali fałszywym Bogiem.

45. Natomiast wy, gdy to usłyszycie, nie stracicie wiary — chociaż wasze serce, będzie się czuło zranione — gdyż poruszeni wewnętrznie będziecie myśleli o tym, że wasz Mistrz wam to już zapowiedział i swoim Słowem dodał odwagi przeciwstawienia się tym doświadczeniom.

46. Ja powiadam wam jednakowoż, że chociaż spotkacie na swojej drodze oszustwo, obłudę, przesądy, religijny fanatyzm i bałwochwalstwo, nie wolno wam nikogo osądzać z powodu jego uchybień. Nauczajcie ich Moim Słowem i pozostawcie te sprawę Mnie, gdyż Ja jestem jedyny, któremu jest wolno was sądzić i który wie, kto jest fałszywym Bogiem, fałszywym Chrystusem, złym Apostołem, obłudnym faryzeuszem. (27, 32-35)

47. Nadejdzie Wojna idei, przekonań wiary, religii, nauczania, filozofii, teorii i nauk, a Moje Imię i Moja Nauka, będą na ustach wszystkich. Moje ponowne Przyjście, będzie dyskutowane i odrzucone, a następnie podniosą się ludzie wielkiej wiary i ogłoszą, że Chrystus ponownie był pomiędzy ludźmi. W tym czasie będę z Nieskończoności dodawał odwagi tym sercom i aby ich wiarę wzmacniać, będę na ich drogach czynił cuda. (146, 8)

Działanie Nauki Ducha

48. Moje Światło rozprzestrzeniając się na cały świat, sprawiło, że w każdej Nauce szuka się Mojej Prawdy. To jest powodem ludzkiej aktywności w ich przeróżnych wyznaniach wiary.

49. Jest to wypełnieniem tego, co było przepowiadane. Kto z nich reprezentuje Prawdę? Kto ukrywa głodnego wilka w owczej skórze? Kto zapewnia czystością szaty, swoją absolutną wewnętrzną czystość?

50. Aby odkryć Moją Prawdę, musicie Spirytualizm wprowadzić w życie; gdyż ludzkość rozdzieliła się odpowiednio do rozwoju ludzkiego myślenia, na wiele wyznań wiary i światopoglądów.

51. W ten sposób powstawało coraz więcej sekt i konfesji i będzie wam bardzo trudno ocenić prawdę, która w każdej z nich jest zawarta.

52. Moja Nauka oświeca myśli i wyobrażenia człowieka i krok po kroku, każdy pojmując jej podstawy, będzie udoskonalał swoje czyny i kierował je na doskonalszą i wyższą drogę.

53. Nadejdzie czas, w którym każda sekta i każdy kościół będą się same badały, aby odnaleźć to, co należy do Mojego Dzieła. Jednak, aby ten skarb odnalazły, jest konieczne, aby się dusze wzniosły i słuchały głosu sumienia. (363, 4-8 ; 29)

54. Na tej ziemi istnieje wiele wspólnot religijnych, ale żadna z nich nie zjednoczy ludzi ani nie sprawi, aby się nawzajem kochali. Będzie to Moja Duchowa Nauka, która dokona tego dzieła. Bezskutecznie będzie przeciwstawiał się świat wnikaniu tego Światła.

55. Rozpętają się siły natury, gdy prześladowanie Moich uczniów będzie najgwałtowniejsze; ale zostaną one obłaskawione poprzez modlitwę tych Moich pracowników, aby świat przeżył dowód pełnomocnictwa, które Ja im dałem. (243, 30)

56. Świat będzie wytrącony z równowagi, gdy Moje Słowo zostanie odebrane przez narody, ponieważ duch człowieka, który jest na to Objawienie przygotowany, będzie poruszony z radości i jednocześnie z trwogi. Wówczas ten, kto pragnie poznania Prawdy, powinien uwolnić się z materialistycznych wyobrażeń i wzmocnić się pełnymi światła horyzontami prezentującymi się przed jego spojrzeniem. Jednak jeżeli ktoś trwa w swojej duchowej ciemności i w walce przeciwko Światłu, ma w dalszym ciągu wolność tego czynienia.

57. Zmiana myślenia na Spirytualne spowoduje przyjaźń i braterstwo między narodami. Jednak jest rzeczą niezbędną, abyście się przygotowali, gdyż starcie będzie ogromne. Jeżeli ludzie podniosą się do wojen przeciwko sobie, to stanie się to nie dlatego, że jest to Moją Wolą, lecz dlatego, że nie zrozumieli Boskiego Prawa. (249, 47-48)

58. Nadszedł czas wszystko obejmującego Sądu, wszystkie czyny i wszystkie wspólnoty religijne zostaną przeze Mnie osądzone. Z duszy ludzkiej wyrwie się krzyk bólu, gdyż wszystko, co błędne zostanie ujawnione; jedynie Prawda będzie jaśniała. Wśród ludzkości nastąpi przebudzenie i wówczas ludzie powiedzą Mi: „Ojcze udziel nam pomocy, daj nam prawdziwego Światła, które nas poprowadzi”. A tym Światłem i tą Pomocą, będzie Nauka Ducha Świętego, będzie to Pouczenie, które wam dałem i które należy do was wszystkich, gdyż Ja jestem Ojcem wszystkich. (347, 27)

Znaczenie Nowego Objawionego Słowa

59. Pozornie nie zawiera to Objawienie niczego wspaniałego, ale w przyszłości przeżyjecie, jakie znaczenie będzie miało wśród ludzi.

60. Pomiędzy tym społeczeństwem istnieją uczniowie każdego rodzaju; niektórzy przeczuwają wielkość tego Dzieła i już czują wstrząs, jaki wywoła na świecie jego pojawienie się; inni zadowalają się wiarą, że jest to dobra droga, a istnieją również tacy, którzy nie są w stanie odkryć wielkości tej Nauki, wątpiąc w jej zwycięstwo i wniknięcie do ludzkich serc. Ja powiadam wam, jest ona Klejnotem, który wam powierzyłem, którego Promieni Boskiego Światła nie chcieliście uznać, ponieważ nie zgłębiliście Moich Pouczeń. Powiedziałem wam, że Światło właśnie w ciemności najjaśniej promieniuje, tak samo wy zobaczycie w tym czasie materializmu i grzechu Prawdę, którą wam przyniosłem w pełni jasności Jej promieniowania.

61. Nie zapominajcie, że w swoim czasie wątpiono również w Słowa Chrystusa, gdyż ludzie oceniali Jezusa na podstawie Jego pochodzenia i jego ubioru i jak się dowiedzieli, że był On synem cieśli z Nazaretu i ubogiej kobiety — że później wyruszył w towarzystwie ubogich rybaków z Galilei, aby głosić Naukę, która wydawała im się dziwna — nie mogli uwierzyć, że ten wędrowny mówca wędrujący od wsi do wsi, prezentujący ubóstwo swojego odzienia, jest Królem obiecanym przez Pana narodowi izraelskiemu.

62. Daję wam te wskazówki, gdyż ludzie poszukują zewnętrznego, oślepiającego zmysły blasku, aby uwierzyć w wielkość tego, co powinno być widziane i odczuwane tylko poprzez ducha.

63. Aby ludzie otworzyli oczy, musiałem przelać Moją Krew, oddać Moje Życie i Zmartwychwstać. Jaki kielich Mój Duch będzie musiał teraz wypić, abyście we Mnie uwierzyli? Ludzkości: czego bym nie uczynił, aby was ujrzeć zbawionymi? (89, 68-69+71-73)

64. Popełnia ciężki błąd ten, kto twierdzi, że Moja Nauka stanowi niebezpieczeństwo dla ludzkiego postępu. Ja Mistrz ze wszystkich Mistrzów, wskazałem ludzkości drogę do jej rozwoju, do jej prawdziwego postępu. Moje Słowo przemawia nie tylko do ducha, Ono przemawia również do rozumu, do rozsądku, a nawet do zmysłów. Moja Nauka inspiruje i naucza was nie tylko duchowego życia, lecz wnosi Światło do każdej nauki i na wszystkie drogi. Gdyż Moje Pouczenie nie ogranicza się tylko do tego, aby wszystkie dusze wprowadzić na drogi  prowadzące do domostw znajdujących się poza tym istnieniem, ono osiąga również serce człowieka i inspiruje go do tego, aby na tej planecie prowadził przyjemne, godne i użyteczne życie. (173, 44)

65. „Trzeci Czas”, w którym teraz żyjecie, jest czasem ujawnienia wielkich tajemnic. Uczeni i teolodzy będą musieli w obliczu Prawdy, którą wam obecnie objawiam, zrewidować swoje wiadomości.

66. Ten czas jest tym, w którym ludzie otworzą oczy na Światło Mojej Wiedzy — Światło, które przemieniłem w Naukę, abyście dzięki niej zmartwychwstali duchowo do prawdziwego życia. (290, 51-52)

67. Ludzie będą próbowali odmówić Mojemu Objawieniu Prawdy, lecz fakty, dowody, zdarzenia będą przemawiały i potwierdzały tę Prawdę, która nadejdzie na ustach Mojego Narodu jako wielkie Przesłanie „Trzeciego Czasu”. Moja Nauka, będzie się również rozprzestrzeniała na świecie poprzez Pisma, gdyż jest to dopuszczalny środek, do którego inspirowałem Moich Posłańców od najwcześniejszych czasów. Chcę, tylko abyście czuwali nad Moją Prawdą i przekazywali Ją innym sercom w najczystszy i najprostszy sposób. (258, 6)

68. W owym „Drugim Czasie” tylko nieliczne serca wierzyły w Moje Przyjście jako człowieka. Pomimo tego ludzkość ustaliła później Narodzenie Zbawcy, jako początek Nowej Epoki. Tak samo początek Mojego Objawienia przed wami w obecnym czasie, to znaczy Moje Przyjście jako Ducha Świętego, będzie jutro ustanowione jako początek następnej Epoki.

69. Słuchajcie tego, co mówi do was Chrystus, ucieleśnienie Boskiej Miłości: Pokój ludziom dobrej woli, tym, którzy kochają Prawdę i którzy sieją ziarno Miłości. (258, 41-43)