Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 6

Trzeci Testament i Wielka Księga Życia

Księga Miłości, Prawdy i Mądrości Boga

1. Księga Mojego Słowa jest Księgą Boskiej i prawdziwej Miłości; w niej odnajdziecie niezmienną Prawdę. Sięgnijcie po nią, a odnajdziecie Prawdę, która wam pomoże się rozwijać i zdobyć Pokój w Wieczności. Dokona wykroczenia ten, kto sfałszuje lub zmieni jej zawartość ideową, a ten, który jedno jedyne słowo odrzuci lub dołoży takie, które nie współbrzmi z Moją Nauką dokona ciężkiego naruszenia Mojego Prawa.

2. Przechowajcie Słowo w jego pierwotnej czystości, gdyż jest Ono najpiękniejszym dziedzictwem, jakie pozostawię ludzkości. Spiszcie Moje Pouczenia i podajcie je do wiadomości swoim braciom; przechowajcie je wiernie, gdyż wy jesteście odpowiedzialni za to dziedzictwo.

3. Człowiek znajdzie w nich jutro istotę rzeczy Moich Objawień, która poprowadzi go ze światłem ich Nauki na ścieżkę Prawdy.

4. Pisma te będą przekazywane z rodziców na dzieci, jako źródło żywej wody, której niewyczerpanie wytryskujący strumień będzie przechodził od serca do serca. Studiujcie w Wielkiej Księdze Życia, Księdze Uduchowienia, która wyjaśni Boskie Objawienia dawane wam poprzez czasy.

5. Czyż wam nie obiecałem, że owo Poznanie zostanie odrestaurowane w swojej pierwotnej Prawdzie? Gdyż ten czas jest tym, który był wam zapowiadany.

6. Prawdziwie powiadam wam: ten, kto pomyśli nad Pouczeniami Mojej Księgi i będzie Ją zgłębiał z prawdziwym pragnieniem podwyższenia swojego poznania, zyska dla swojego ducha światło i będzie czuł Mnie bliżej przy sobie.

7. Upadną mity z wczoraj i z dzisiaj; upadnie wszystko, co mierne, co fałszywe; gdyż nadejdzie czas, w którym nie będziecie więcej w stanie odżywiać się czymś, co nie jest doskonałe, a wówczas duch wyruszy w poszukiwaniu Prawdy, aby ta służyła mu jako jedyne pożywienie.

8. W tych Pouczeniach ludzkość znajdzie sedno Moich Objawień, którego do dzisiaj z powodu braku uduchowienia nie zrozumiała. Od czasów starożytnych powierzałem je wam poprzez Moich wysłanników, posłańców i „tłumaczy”, lecz służyła wam ono tylko do tworzenia z niego mitów i tradycji. Przemyślcie i studiujcie tę Naukę z głębokim szacunkiem i miłością, jeżeli chcecie sobie oszczędzić setek lat zagubienia i cierpienia. Jednak weźcie pod uwagę, że nie wypełnicie swojego zadania, jeżeli zadowolicie się tylko posiadaniem tej Księgi; nie, jeżeli naprawdę chcecie być Moimi Uczniami, ma ona was obudzić i was nauczać. Uczcie poprzez przykład miłości i gotowości pomocy, który wam pokazałem. (20, 1-8)

9. Księga Moich Pouczeń składa się z Nauki, którą w obecnym czasie podyktowałem wam za pomocą ludzkiego umysłu. Tą Księgą, którą ludzkość ostatecznie uzna za Trzeci Testament, macie bronić Mojej Boskiej Sprawy.

10. Ludzkość zna tylko Prawo „Pierwszego Czasu” i to, co jest napisane w Pierwszym i Drugim Testamencie; lecz teraz Trzeci zjednoczy i poprawi to, co ludzie sfałszowali z braku przygotowania i zrozumienia. Ludzkość będzie musiała studiować Moje Przesłanie, aby wnikając w jądro Mojego Słowa, odkryła jeden jedyny ideał, jedną jedyną Prawdę i jedno i to samo Światło, które poprowadzi ją ku uduchowieniu. (348, 26)

11. Objawiam wam to, czego naukowiec nie może was nauczyć, ponieważ tego nie zna. On, śpiąc w swojej ziemskiej wielkości, nie wzniósł się do Mnie w pragnieniu Mojej Mądrości.

12. Zamknęły się serca duchownych, którzy w przeróżnych sektach i wspólnotach religijnych powinni nauczać duchowej wiedzy, jaka jest wielkość i bogactwo ducha.

13. Widziałem, jak Prawo i Nauki, które przekazałem ludzkości w przeszłych czasach, zostały ukryte i zastąpione przez zewnętrzne formy kultu i tradycje.

14. Jednakże wy, którzy dogłębnie poznajecie, że istota zawartości tego Słowa jest tą samą, którą otrzymał Izrael na górze Synaj i którą w „Drugim Czasie” otrzymały ludzkie rzesze z ust Jezusa, powinniście uczyć poprzez wasze oddawanie czci Bogu i wasze czyny, że nie wolno, idąc za niekorzystnymi dla duszy błędnymi tradycjami zapominać o Boskim Prawie. (93, 10-13)

15. Ja przypomniałem wam imiona Moich posłańców, poprzez których otrzymaliście Przesłania, Przykazania, Przepowiednie i Nauki.

16. W ten sposób zjednoczyłem w jednym jedynym Pouczeniu zawartość wszystkich przeszłych Pouczeń.

17. Spirytualizm jest zapisem testamentowym, w którym zjednoczą się Trzy Testamenty w jedną jedyną Księgę. (265, 62-64)

18. Ta Nauka, która jest nazywana spirytualną, ponieważ objawia Duchowe, jest dla człowieka wytyczoną drogą, na której pozna on Stwórcę i będzie Mu służył i Go kochał. Jest to Księga, która uczy ludzi kochania Ojca w swoim bliźnim. Spirytualizm jest Prawem, które proponuje Dobro, Czystość, Doskonałość.

19. Obowiązek postępowania według tego Prawa dotyczy wszystkich; pomimo to nie zmusza ono nikogo do jego wypełnienia, gdyż każdy duch cieszy się posiadaniem wolnej woli, aby gdy będzie osądzany, jego walka i wszystkie jego czyny mogły zostać zaliczone jako jego własne zasługi.

20. Poznajcie więc, że ta Nauka jest Płomieniem Boskiej Miłości, który oświeca i daje ciepło wszystkim Moim dzieciom, od pierwszego do ostatniego. (236, 20-22)

Stosunek pomiędzy Nauką Ducha a Nauką Jezusa

21. Duchowa Nauka nie jest teorią, jest ona praktycznym pouczeniem, zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla życia ducha. Nie istnieje żadne inne, obszerniejsze i doskonalsze Pouczenie niż to. Ono towarzyszy wam, zanim jeszcze przyjdziecie na ziemię, postępuje za wami w ciągu zajęć całego waszego dnia na tym świecie i jednoczy się z waszym duchem, gdy powraca on do poprzedniej ojczyzny.

22. Nie Ja będę tym, który zlikwiduje z waszych Mszy liturgię i tradycje — będzie to ludzki duch, który mimo woli, wzniesie się nad swoimi starymi wyobrażeniami w obliczu konieczności większego Światła, które oświecałoby jego drogę rozwoju. Wkrótce człowiek zrozumie, że jedyne co może ofiarować Bogu, jest ćwiczenie się w miłości, gdyż Miłość oznacza Dobro, Miłosierdzie, Mądrość i Sprawiedliwość.

23. Spirytualizm nie wycofuje ani jednego Słowa głoszonego niegdyś przez Chrystusa. Gdyby tak było, nie wolno by mu było nadawać tego imienia, gdyż sprzeciwiałby się Prawdzie. Jakże to Słowo mogłoby być przeciwne tamtemu, jeżeli jest to przecież ten sam Mistrz, który Je wypowiada. Gdybyście rzeczywiście wniknęli w zawartość ideową tej Nauki, zobaczylibyście, że Moje Słowo z dzisiaj jest objaśnieniem lub wyjaśnieniem tego wszystkiego, co wam niegdyś powiedziałem. Dlatego dzisiejsza ludzkość i ta w przyszłości będzie w stanie więcej zrozumieć niż przeszłe generacje i z tego powodu również wypełniać Prawo w czystszy, wyższy i prawdziwszy sposób.

24. Gdy będziecie dokładnie obserwowali swoich bliźnich podczas ich religijnych praktyk, zobaczycie, że to, co przedtem było obiektem ich czci, teraz postrzegają bez wewnętrznego zaangażowania. Powodem tego jest fakt, że dusza sama z siebie się budzi i pragnie tego, czym naprawdę się może odżywiać. Dlatego powiadam wam, że zewnętrzne formy praktykowania kultu przez tę ludzkość są skazane na zaniknięcie. (283, 27-30)

25. W tej skromnej i prostej, ale napełnionej Boskim Światłem Księdze, odnajdą ludzie wyjaśnienie wszystkich swoich wątpliwości, odkryją uzupełnienie Pouczeń, które w przeszłości tylko częściowo zostały objawione i odnajdą jasny i prosty sposób interpretacji tego wszystkiego, co w formie alegorii ukryte jest w starych tekstach.

26. Ten, kto po otrzymaniu tego Przesłania przekona się o prawdziwości jego zawartości i zacznie zwalczać swoje pragnienie wrażeń zmysłowych, swoje bałwochwalstwo i swój fanatyzm, kto oczyści swój umysł i swoje serce ze wszystkich tych zanieczyszczeń, ten uwolni swoją  duszę i podaruje Jej radość i pokój, gdyż teraz będzie mógł ona walczyć, aby zdobywać oczekującą ją wieczność. Ale ci, którzy w dalszym ciągu będą praktykowali zewnętrzne formy kultu, którzy będą się upierali, aby kochać rzeczy należące do świata i którzy nie będą wierzyli w rozwój i postęp duszy — zaprawdę powiadam wam, ci pozostaną w tyle i będą wylewali łzy, kiedy staną się świadomi swojego zacofania i niewiedzy. (305, 4-5)

Spory o Nowe Słowo

27. Jeżeli Moja Nauka wydaje wam się do tego stopnia obca, że uważacie, że chociaż Mnie znacie, to nigdy takich słów nie słyszeliście, na to powiadam Ja wam, że wasze zdziwienie jest następstwem waszego zaniedbania w przebadaniu istoty tego, co wam w przeszłości objawiałem. Z tego powodu może wydać się wam ta Nauka obca, albo nowa, chociaż w rzeczywistości to Światło było zawsze w waszym życiu obecne. (336, 36)

28. Tak samo, jak w „Drugim Czasie” wstrząśnie Moja Nauka ludzkością w obecnym czasie. Obłudnicy będą musieli się skonfrontować z prawdomównością. Fałsz zrzuci swoją maskę, a Prawda zabłyśnie. Prawda zwycięży kłamstwo, które ten świat okrywa.

29. Człowiek będzie w stanie to wszystko zrozumieć i poznać, co zawiera w sobie rozsądek i Prawdę; ale wszystko to sam od siebie odrzuci, do czego, był zmuszany, aby wierzył, chociaż nie było to przez niego rozumiane. Moja Nauka dlatego będzie się szerzyła, ponieważ wypływa z niej Światło, którego ludzie potrzebują. Wam przypadnie wielka część tego Dzieła poprzez to, że objawicie swoim bliźnim jego początek i jego cele. (237, 28-29)

30. Ludzkość jest głodna Mojego Słowa i Mojej Prawdy. Ludzie pragną i tęsknią za światłem dla swoich umysłów, wołają o sprawiedliwość i oczekują pocieszenia. Ten czas jest decydujący. Zaprawdę powiadam wam, wiele wyobrażeń, teorii i nawet dogmatów, przez setki lat uważanych za prawdę, zostanie obalonych i odrzuconych jako błędne. Fanatyzm i bałwochwalstwo, będą przez tych zwalczane, którzy najbardziej byli o nich przekonani i do nich przywiązani. Pouczenia Boga będą rozumiane, ich Światło, ich treść i istota będą pojmowane i odbierane.

31. Gdy w duchu naukowców po okresie doświadczeń, w którym będą cierpieli ogromne zamieszanie, nastanie światło i odbiorą głos swojego Sumienia, wówczas dokonają odkryć, o których nawet nie śnili.

32. Znowu mówię do was: czuwajcie! Gdyż w okresie sporów pomiędzy wyznaniami i doktrynami, religiami i naukami, wielu ludzi będzie uważało, że wiedza przekazana im przez ich książki, będzie bronią, przy pomocy której będą mogli zwalczyć Moich nowych Uczniów — wiedząc dobrze, że wy nie macie żadnych ksiąg przy sobie. (150, 11-13)

33. Powiedziałem wam uczniowie, że będziecie skonfrontowani z wielkimi kościołami i mniejszymi sektami; ale nie obawiajcie się, ani jednych, ani drugich. Prawda, którą wam powierzyłem — oświeca, Słowo, którego was uczyłem, patrząc powierzchownie jasne i proste, ale w swojej zawartości ideowej głębokie aż do nieskończoności, jest silną bronią, którą będziecie walczyć i zwyciężać.

34. Jednakże powiadam wam, jeden naród na ziemi pełen materializmu i niewiary, podniesie się, aby odmówić wam prawa, nazywania się Izraelem, aby zaprzeczyć waszemu świadectwu przeżycia „Ponownego Przyjścia Mesjasza”, a tym narodem jest naród żydowski. Czyż nie pomyśleliście o nim? Ten naród oczekuje pośród siebie przyjścia swojego Mesjasza, swojego Zbawiciela, który odda mu sprawiedliwość i znowu postawi ponad wszystkimi narodami ziemi. Ten naród wie, że zawsze do niego przychodziłem i w tym „Trzecim Czasie” powie: Dlaczego Bóg miałby przychodzić do innego narodu? — lecz spójrzcie, oto tutaj są Moje Pouczenia! (332, 10)

35. Ta spirytualna wspólnota tutaj, żyje nieznana. Świat nie wie o waszym istnieniu, możni nie przyjmują was do wiadomości, lecz zbliża się walka pomiędzy spirytualistami i chrześcijanami, pomiędzy spirytualistami i żydami. Ta walka jest konieczna dla wprowadzenia Mojej Nauki do całej ludzkości. Wówczas zostanie Stary Testament z Drugim i Trzecim zjednoczony do jednej jedynej Esencji.

36. Wielu z was wydawać się może to niemożliwe; dla Mnie jest to najnaturalniejsze, najsłuszniejsze i najdoskonalsze. (235, 63-64)

Wielka Księga Prawdziwego Życia

37. Moje Słowo zostanie zapisane na wszystkie czasy, z niego zestawicie Księgę Trzeciego Czasu, Trzeci Testament, ostatnie przesłanie Ojca; gdyż we wszystkich trzech epokach, do pozostawienia ludzkości swojej Mądrości miał Bóg swoje „złote pióra”.* 

* Pojęcie to odnosi się do uczestników Boskich Objawień,
których zadaniem było stenografowanie Słowa Pana.

38. Pierwszym „złotym piórem” był Mojżesz, którym Ojciec posłużył się, aby niezatartymi literami zapisać na zwojach zdarzenia „Pierwszego Czasu”. Mojżesz był „złotym piórem” Jehowy.

39. Pośród Moich Apostołów i następców w „Drugim Czasie”, miał Jezus cztery „pióra”, a byli nimi Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Oni byli „złotymi piórami” Boskiego Mistrza. Ale, gdy nadszedł czas, aby Pierwszy Testament poprzez więzy miłości, poznania i postępu, miał zostać zjednoczony z Drugim, powstała z tego jedna jedyna Księga.

40. Teraz, w „Trzecim Czasie”, w którym, znowu macie Moje Słowo, aby zostało ono utrwalone na piśmie, również mianowałem Moje „złote pióra”.

41. Kiedy nadejdzie czas, wy zestawicie jedną jedyną Księgę, a ta Księga „Trzeciego Czasu” — gdy nadejdzie na to czas — zostanie również zjednoczona z księgą drugiego i pierwszego czasu i wówczas z Objawień, Przepowiedni i Słów tych trzech czasów powstanie „Wielka Księga Życia” dla wzniesienia wszystkich dusz.

42. Wówczas stwierdzicie, że wszystkie słowa — od pierwszego do ostatniego — w Duchu i w Prawdzie, wypełniły się, że wszystkie Przepowiednie, były przewidzianym biegiem historii, który Ojciec objawił ludzkości. Gdyż tylko sam Bóg może zapisać zdarzenia, które nastąpią. Gdy Prorocy przemawiali, to nie byli to oni, lecz Ojciec, który mówił za ich pośrednictwem.

43. Aby Moje Słowo zostało zapisane w pełni czystości, przejrzystości i Prawdy, gdyż jest Ono dla jutrzejszych generacji, dałem Moim nowym wybranym wystarczające przygotowanie, takie, jakie mieli Mojżesz i czterech Uczniów „Drugiego Czasu”; ale jeżeli ktoś ma zamiar coś dodać, albo z tej Księgi coś ująć, wtedy pociągnę was do odpowiedzialności.

44. No, więc moje ukochane dzieci: kto przyznaje tej Księdze, którą zaczęliście zestawiać znaczenie? Zaprawdę — nikt! Jednak nadejdzie czas, w którym ludzkość w wielkim pragnieniu i ciekawości, będzie prosić o waszą Księgę, a wówczas ona obudzi się i będzie Moje Słowo zgłębiać i o nim dyskutować. W tym ideologicznym sporze ujawnią się partie — naukowców, teologów i filozofów. Do narodów będzie zaniesione świadectwo waszego słowa i Księga Mądrości i wszyscy będą rozmawiali o Mojej Nauce. Będzie to początek nowej bitwy, wojny słów, myśli i ideologii; lecz na końcu, gdy wszyscy w Duchu i w Prawdzie uznają, że Wielka Księga Życia została napisana przez Pana, wówczas obejmą się po bratersku i będą się kochali, tak jak jest to Moją Wolą.

45. Dlaczego, aby zjednoczyć świat nie wystarczyło Słowo Jehowy w Pierwszym Czasie, a w Drugim Czasie nie mogła dokonać tego również nauka Jezusa? Dlaczego w czasie obecnym, aby narody się kochały i żyły w pokoju nie wystarczyło, że od 1866 roku przekazuję Moje Słowo? Aby to Słowo oświeciło cały świat jest rzeczą niezbędną, aby te trzy Księgi utworzyły jedną. Wówczas ludzkość podąży za tym Światłem i przekleństwo wieży Babel zostanie zniesione, gdyż wszyscy ludzie będą czytali Wielką Księgę Prawdziwego Życia, wszyscy podążą za tą samą Nauką i będą się kochali, jako dzieci Boga, w Duchu i w Prawdzie. (358, 58-66)