Powtórne Przyjście Chrystusa – OBJAWIEŃ CZAS TRZECI

Rozdział 5

Powód nowego Boskiego Objawienia

Boska Wola Zbawienia

1. Gdyby na świecie nie istniała niewiedza, nie płynęła krew, gdyby nie było cierpienia i nędzy, nie byłoby powodu, aby Mój Duch się materializował, poprzez to, że czyni się dostępny waszym zmysłom. Jednakże wy Mnie potrzebujecie. Wiem, że tylko Moja Miłość może was w obecnym czasie ocalić i dlatego przyszedłem.

2. Gdybym was nie kochał — jakież miałoby znaczenie, że się sami niszczycie i cóż za znaczenie miałoby wasze cierpienie? Jednak Ja jestem waszym Ojcem — Ojcem, który czuje w sobie ból swojego dziecka, gdyż każde dziecko jest Jego małą cząstką. Dlatego daję wam w każdym Moim Słowie i w każdej inspiracji Światło Prawdy, które dla ducha oznacza życie. (178, 79-80)

3. Jestem tu, między wami i pukam do waszego serca. Czy sądzicie, że Mój Pokój jest doskonały, gdy widzę was uwikłanych w ciągłą wrogość? Dlatego przyszedłem jako Wielki Bojownik, aby walczyć przeciwko ciemności i złu, a równocześnie ze Mną przyszły duchy dobra, Duchowy Świat, aby dokończyć Mojego Dzieła. Jak długo ta walka będzie trwała? Aż wszystkie Moje dzieci zostaną ocalone. Natomiast Ja nie przyniosłem ze sobą cierpienia, Ja pragnę was zmienić tylko poprzez Miłość. (268, 31)

4. Chociaż ponownie, tak jak w przeszłości będzie Moje Słowo ludzkości niewygodne, to Ja powiem im prawdę. Nie kompromitując nikogo, nazywałem obłudnika obłudnikiem, cudzołożnika cudzołożnikiem, a złego złoczyńcą. Prawda została zniekształcona i było niezbędne, aby znowu zabłysła, tak jak teraz, gdzie prawda została zatajona i dlatego na nowo przed ludzkimi oczami musi wyjść na światło. (142, 31 o.)

5. Nie jeden raz, lecz wiele razy i w przeróżny sposób oznajmiałem i obiecywałem Moim Uczniom Moje Powtórne Przyjście. Zapowiedziałem wam znaki, które ogłoszą Moje ponowne przyjście — znaki w naturze, wydarzenia pośród ludzkości, wojny światowe, grzech w jego najwyższym punkcie. Aby świat nie uległ pomyłce i nie oczekiwał Mnie znowu jako człowieka, dałem mu do zrozumienia, że Chrystus przyjdzie na ” chmurze”, co oznaczało w Duchu.

6. Ta obietnica została spełniona. Mistrz jest tutaj w Duchu i mówi do świata. Tu jest Pan Pokoju i Królestwa Światła, który buduje niewymierne wielką Arkę, w której ludzie znajdą schronienie i będą się mogli ocalić, jak w „Pierwszym Czasie”, gdy Noe zbudował Arkę, aby ocalić ludzkie nasienie. (122, 52-53)

7. Sposób, w jaki się w obecnym czasie Objawiam, jest inny niż „Drugiego Czasu”, ale Moje zamiary są te same: ocalenie ludzkości, oddalenie od niej tego huraganu, który spotkała na swojej drodze i przed którym nie potrafi uciec.

8. Pokusy rozpętały się z całą swoją siłą, a człowiek upadł jak małe dziecko i doświadczył wielkich cierpień. Opróżnia swój kielich cierpienia i wzywa Mnie w swoim ogromnym zagubieniu a Ojciec jest przy nim obecny.

9. Jeszcze pozostała gorycz w kielichu, ale Ja pomogę wam wytrzymać to cierpienie, będące następstwem waszego nieposłuszeństwa. Szczęśliwi, którzy Mnie słyszycie, gdyż wy będziecie silni! Ale co się stanie z innymi, gdy spadnie na nich to wielkie cierpienie? Czy ich dusza załamie się z powodu niewystarczającej wiary? Modlitwa Izraela* musi dać im oparcie. (337, 38)

* Imię to odnosi się do nowego społeczeństwa Boga „Duchowego Izraela”, a nie izraelskiego państwa, albo do żydowskiego narodu.

10. Szukam was z nieskończoną Miłością. W waszego ducha włożyłem tak wiele wdzięku i tak wiele łask, że nie jestem gotów stracić ani jednego, jedynego dziecka. Jesteście częścią Mojego Ducha, czymś z Mojej Istoty — czy może być błędem, że was z takim zapałem i z taką Miłością szukam?

11. Zawsze, kiedy zstępuję, aby obdarzać was Moim Słowem, odnajduję „ostatnich” pośród gromady; są to ci, którzy najczęściej pytają Mnie w swoich sercach. Ale Ja jestem tutaj dla nich i zawsze odpowiadam na ich pytania.

12. Dzisiaj pytają Mnie ci, co przyszli ostatni, jaki jest cel Mojego Powrotu, na co odpowiadam, że sensem jest uzdolnienie człowieka, aby sam z siebie wrócił do swojej pierwotnej czystości. (287, 19-20)

Usunięcie błędów i form kultu pozbawionych wewnętrznych treści

13. Dla ludzkości rozpoczął się w pełni i całkowicie „Trzeci Czas”. Od czasu, w którym dałem wam Moje Słowo, upłynęło około 2000 lat; lecz ta Nauka pomimo upływu czasu nie została jeszcze rozpoznana przez całą ludzkość, gdyż nie jestem kochany przez wszystkie Moje dzieci. Pomimo to czczą Mnie wszyscy, wszyscy szukają jednego, jedynego Ducha, który jest Moim. Ja jednak nie widzę pomiędzy ludźmi żadnej jedności, nie widzę pomiędzy nimi tej samej wiary, tego samego uniesienia i poznania i dlatego przychodzę jako Duch Święty, aby ich we Mnie zjednoczyć, aby ich udoskonalić Moją Nauką Prawdy, Moim niezmiennym Słowem, Moim Prawem Miłości i Sprawiedliwości. (316, 4)

14. Zmącenie umysłu, niedostatek wiary i nieznajomość Prawdy, są ciemnością dla duszy i dlatego ludzkość dzisiaj znajduje się na błędnej drodze. Jakże rozmnożyli się tacy ludzie, którzy wegetują, nie wiedząc, albo nie chcąc wiedzieć, dokąd idą!

15. Wiedziałem, że taki czas przyjdzie na człowieka, pełen bólu, chaosu, niepewności i nieufności. Obiecałem wam, że was z tej ciemności ocalę i oto Jestem: Ja jestem Duchem Prawdy. Dlaczego chcecie Mnie znowu jako człowieka? Nie przypominacie sobie, że umarłem jako człowiek i powiedziałem wam, że będę was oczekiwał w moim Królestwie? Przez to chciałem wam uzmysłowić, że dusza jest wieczna, nieśmiertelna. (99, 7-8)

16. W obecnym czasie Moje Słowo przypomni wam o tym, co przeszłe, objawi wam tajemnice i zapowie wam nadchodzące. Sprostuje wszystko, co ludzie wykrzywili i obalili. Gdyż Ja przychodzę jako strażnik Prawdy z mieczem Mojego Gniewu i Mojej Sprawiedliwości, aby zburzyć wszystko, co fałszywe, aby rozbić obłudę i kłamstwo, aby znowu wyrzucić handlarzy ze Świątyni Prawdy.

17. Zrozumcie, że do uzyskania zbawienia duszy nie potrzebujecie szukać Prawdy w książkach, radach albo przykazaniach od ludzi.

18. Wszyscy musicie zostać ocaleni, nie znajduje ani jednego, który już stałby na mocnym gruncie. Jesteście jak rozbitkowie pośród sztormowej nocy, w której każdy walczy o własne życie, nie myśląc o swoim bliźnim, bo jego życie jest w niebezpieczeństwie.

19. Jednak zaprawdę powiadam wam, Ja jestem waszym jedynym Zbawicielem, który po raz następny schodzi w poszukiwaniu tych, którzy zabłądzili, gdyż zboczyli z kursu statku, jakim jest Prawo. Ja rozjaśniam waszą drogę, abyście dotarli do lądu, owego błogosławionego lądu, który oczekuje was, gdyż w jego łonie kryją się nieskończone skarby dla waszego ducha. (252, 37-40)

20. Tak jak kiedyś dano Boskim Wskazówkom błędną interpretację, tak samo została zafałszowana Moja Nauka w czasie obecnym; i tak stało się rzeczą konieczną, aby Mistrz przyszedł ponownie, aby wam pomóc uwolnić się od waszych pomyłek, gdyż samych z siebie tylko niewielu jest w stanie to zrobić.

21. Co prawda obiecałem wam już wtedy, że przyjdę ponownie, lecz muszę wam również i to powiedzieć, że zrobiłem to, ponieważ wiedziałem, że przyjdzie taki czas, w którym ludzkość w przekonaniu, że wędruje po ścieżkach Mojej Nauki, bardzo daleko od niej odejdzie; i to jest ten czas, na który zapowiedziałem Mój Powrót. (264, 35-36)

22. W „Drugim Czasie” Chrystus — ten sam, który mówi do was w tym momencie — stał się człowiekiem i mieszkał na ziemi. Jednak teraz jest pomiędzy wami w Duchu, tak wypełniając swoją obietnicę, którą dał ludzkości: obietnicę Powrotu w nowej epoce czasu, aby przynieść wam największą Pociechę i Światło Prawdy, a przez to rozjaśnić i wyjaśnić wszystko, co zostało ludzkości objawione. (91, 33)

23. Ludzkość straciła orientację, więc Ja przyszedłem, aby ją poprowadzić Światłem Ducha Świętego, aby rozpoznała Moje Słowo po jego zawartości ideowej.

24. W przebiegu czasu pozostawione przez Moich Uczniów owe Pisma, zostały zmienione przez ludzi i dlatego istnieje rozłam pomiędzy konfesjami. Ale Ja wyjaśnię wszystkie Moje Nauki, aby zjednoczyć ludzkość w jednym jedynym Świetle i w jednej jedynej Woli. (361, 28-29)

25. Dzisiaj rozpoczyna się dla świata nowy etap, w którym człowiek będzie dążył do większej wolności w myśleniu, w którym będzie walczył, aby zerwać kajdany niewoli, które ciągnął ze sobą jego duch. Jest to czas, w którym zobaczycie narody przekraczające bariery fanatyzmu w pragnieniu duchowego pożywienia i prawdziwego Światła i powiadam wam, że nikt kto chociaż na jedną chwilę poznał szczęście czucia się wolnym, aby przemyśleć i zgłębić, kiedykolwiek dobrowolnie powróci do swojego więzienia. Gdyż teraz jego oczy ujrzały Światło, a jego duch zachwycił się Boskimi Objawieniami. (287, 51)

26. Ja wiedziałem, że ludzie z generacji na generację coraz bardziej będą mistyfikowali Moją Naukę, zmienią Moje Prawo, a Prawdę zafałszują. Ja wiedziałem, że ludzie zapomną o Obietnicy Mojego Powrotu i nie będą się już traktowali jak bracia i będą się zabijali najokrutniejszą, najtchórzliwszą i najbardziej nieludzką bronią.

27. Więc teraz nadszedł czas i obiecany dzień i oto Jestem. Nie osądzajcie sposobu, jaki wybrałem, aby Się objawić, gdyż nie świat ma Mnie sądzić, lecz Ja jestem Tym, który sądzi ludzkość, ponieważ teraz jest czas jej Sądu.

28. Urządzę Królestwo w sercu ludzi — żadne ziemskie królestwo, jak wielu oczekuje, lecz duchowe — którego potęga ma źródło w Miłości i Sprawiedliwości, a nie w mocach świata.

29. Widzę, że niektórzy są zdumieni, słysząc Mnie w ten sposób mówiącego, lecz Ja pytam was: dlaczego zawsze chcecie Mnie sobie wyobrażać odzianego w jedwab, złoto i szlachetne kamienie? Dlaczego zawsze chcecie, żeby Moje Królestwo było z tego świata, jeżeli Ja wam objawiłem tego przeciwieństwo? (279, 61-64)

30. Ja już wam zapowiedziałem, że walka będzie zacięta, gdyż każdy uważa swoją religię za doskonałą, a sposób jej uprawiania za nienaganny. Jednak ja powiadam wam, że gdyby tak było, nie miałbym żadnego powodu, aby w obecnym czasie do was przychodzić i do was mówić.

31. Poprzez inspirację daję wam do głębi Duchową Naukę, gdyż widzę, że w waszych formach kultu króluje pogaństwo, a złe nasienie fanatyzmu zatruwa was niewiedzą i uczuciami nienawiści.

32. Mój Miecz Światła jest w Mojej Prawicy, Jestem wojownikiem i królem, który zniszczy, wszelkie nieposłuszeństwo, całe istniejące zło i wszystko co błędne. Gdy Moja walka się zakończy, a serca nauczyły się łączyć, aby się modlić i żyć, wasz duch odkryje Mnie w nieskończonym Świetle i w wiecznym Pokoju. „To jest Moje Królestwo” powiem wam, „a Ja jestem waszym Królem, gdyż po to jestem i po to was stworzyłem: aby panować”. (279, 72-74)

Wyjaśnienie Prawdziwego Życia

33. Wszyscy ludzie wiedzą, że jestem Ojcem wszystkiego stworzonego i że przeznaczenie istot jest we Mnie. Mimo tego, nie odebrałem od nich ani uwagi, ani respektu. One również stwarzają, są również panami i sądzą, że mają władzę nad losem swoich bliźnich — po co więc schylać głowę przede Mną?

34. W ten sposób wystawił człowiek Moją cierpliwość na próbę i sprowokował Moją Sprawiedliwość. Ja dałem mu czas na znalezienie Prawdy, ale on nie chciał niczego ode Mnie przyjąć. Przyszedłem, jako Ojciec i nie byłem kochany; potem przyszedłem jako Mistrz i nie zostałem zrozumiany; ale ponieważ ocalenie ludzkości jest rzeczą konieczną, teraz przychodzę jako Sędzia. Ja wiem, że człowiek będzie się oburzał na Moją Sprawiedliwość, gdyż również jako Sędziego Mnie nie zrozumie i będzie mówił, że Bóg się mści.

35. Ja chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że Bóg nie może żywić żadnych uczuć zemsty, gdyż Jego Miłość jest doskonała. Dokładnie tak samo nie może On zsyłać bólu; sami jesteście tymi, którzy przyciągają go poprzez wasze grzechy. Moja Boska Sprawiedliwość stoi ponad waszym cierpieniem, a nawet ponad waszą śmiercią. Ból, przeszkody, klęski są doświadczeniami, które człowiek wciąż na siebie nakłada i zbiera jeden za drugim owoce swojego siewu.Wystarczy Mi, przy każdym takim życiowym kryzysie, pozwolić dotrzeć Mojemu Światłu do waszego ducha, aby On osiągał swoje zbawienie. (90, 5-7)

36. Duch Prawdy jest Tym, który zstępuje, aby wyjaśniać tajemnice i objawiać wam konieczną wiedzę, abyście radowali się prawdziwym życiem. On jest Boską Pociechą, wylewającą się na wasze cierpienia, by dać wam świadectwo tego, że Boski Sąd nie jest ani karą, ani zemstą, lecz sądem Miłości, żeby was doprowadzić, do Światła, do Pokoju i do Szczęśliwości. (107, 24)

37. Wiedzcie, że ten, kto rozumie i poznaje coś z tego, co zastrzeżone jest dla tych, którzy się wznoszą, nie będzie mógł nigdy więcej oderwać swojego ducha od tego objawionego mu Światła. Czy wstąpi w nieznane światy, czy raz lub więcej razy powróci na ziemię: to, co raz odebrał jako Boską Iskrę, zawsze będzie wydobywało się z najczystszej części jego istoty, jako przeczucie, jako Boska Inspiracja. Czasami przeżyje to jako słodkie przebudzenie lub jako niebiański śpiew, który napełni serce rozkoszą, jako tęsknotę powrotu do duchowej Ojczyzny. To jest to, co oznacza Moja Nauka dla dusz, które muszą powrócić do tego życia. Pozornie zapomina duch swoją przeszłość, lecz naprawdę nigdy nie traci znajomości Moich Pouczeń.

38. Tym, którzy wątpią w to, że to jest Boskie Słowo, które w tym momencie i w takiej formie do nich mówi, powiadam, że jeżeli nie chcą Mi dawać tego imienia, jeżeli nie chcą tego Słowa przypisać Boskiemu Mistrzowi, powinni rozpatrzyć w sobie jego ideową zawartość, zbadać gruntownie każdą jego myśl; i jeżeli poprzez przemyślenie tego co posłyszeli, dojdą do wniosku, że zawiera ono w sobie światło i prawdę dla ludzkości, powinni używać Go jako miarę dla swoich kroków po ziemi, a poprzez to odmienić swoje życie.

39. Ja wiem, że przekazuję wam prawdziwą Mądrość; to w co ludzie wierzą, w najmniejszym stopniu nie zmienia Mojej Prawdy. Jednak jest rzeczą konieczną, aby człowiek posiadał pewność tego w co wierzy, co wie i co kocha. Tylko z tego powodu, aby uzyskać, żeby ludzkość Mnie poznała, ustawiam się niekiedy w Moich Objawieniach na jej poziomie. (143, 54-56)

40. Wyobrażenie jakie ludzie mają o Mnie jest bardzo ograniczone, ich znajomość Duchowości niewielka, ich wiara bardzo mała.

41. Religie drzemią w trwającym wieki śnie, nie robiąc kroku do przodu, a kiedy się budzą, ożywiają się tylko w swoim obrębie, nie odważając się przerwać kręgu utworzonego przez swoje tradycje.

42. Będą to nic nieznaczący, biedni, prości i nieoświeceni, którzy opuszczą ten krąg w pragnieniu Światła, czystego duchowego środowiska, prawdy i postępu. Oni są tymi którzy sprawią, gdy odczują nadchodzący czas Moich Nowych  bo Objawień w epoce uduchowienia, że zabrzmi dzwon i wezwanie do przebudzenia.

43. Ludzie chcą odkryć tajemnicę duchowego życia — owego bytu, do którego nieodwołalnie będą musieli przejść i którego poznanie, dlatego właśnie ich interesuje.

44. Ludzie czując konieczność przygotowania się, proszą o Światło z miłosierdzia, pytają i błagają; lecz, jako odpowiedź na wszystko, mówi się im,że duchowe życie jest tajemnicą, a życzenie uchylenia zasłony, która je zakrywa, jest uzurpatorstwem i bluźnierstwem.

45. Zaprawdę powiadam wam, ci którzy pragną Światła i Prawdy, nie znajdą na świecie Źródła, które ugasi ich pragnienie. Ja będę tym, który ześle z Nieba na ziemię ową Wodę Prawdy, której dusze do picia pragną. Ja wylewając Moje Źródło na każdego ducha i każdy rozum, sprawię, że znikną „tajemnice”. Gdyż powiadam wam jeszcze raz, że nie Ja jestem tym, który otacza się przed ludźmi tajemnic9%lecz, że to wy jesteście tymi, którzy je stwarzają.

46. Co prawda w waszym Ojcu zawsze będzie istniało coś, czego wy nigdy nie poznacie, jeżeli weźmiecie pod rozwagę, że Bóg jest nieskończony, a wy jesteście tylko cząsteczkami. Ale żebyście nie wiedzieli kim jesteście w wieczności, abyście sami dla siebie byli nieprzeniknioną tajemnicą i abyście musieli czekać, aż wkroczycie do duchowego życia, aby je poznać — to nie zostało przeze Mnie ustanowione.

47. Jest prawdą, że w poprzednich czasach nie było do was w ten sposób mówione i że nie zachodziła wystarczająca potrzeba zagłębiania się w światło duchowego poznania, ale tylko dlatego, że ludzkość w poprzednich czasach nie odczuwała palącej potrzeby wiedzy, którą odczuwa dzisiaj ani duchowo i za pomocą rozumu była w stanie ją pojmować. Jeśli nawet wciąż poszukiwała i sprawdzała, to działo tak się przecież bardziej z ciekawości niż z prawdziwego pożądania Światła.

48. Aby ludzie odnaleźli drogę, prowadzącą do tego Światła i poprzez to mieli możliwość pobrania owej wody ze źródła życia i prawdy, muszą przedtem zaprzestać każdej formy zewnętrznego kultu, a z serc wyrzucić każdą formę fanatyzmu. Jeśli wtedy zaczną odczuwać w swoich sercach obecność żywego i wszechmocnego Boga, poczują jak z najgłębszego wnętrza ich istoty, powstaje nowa nieznana pobożność, pełna odczuć i otwartości, pełna uniesienia i serdeczności, jaką będzie prawdziwa modlitwa objawiona przez ducha.

49. To będzie początkiem Jego powstania do Światła, pierwszy krok na drodze do uduchowienia. Jeżeli duch będzie mógł objawić człowiekowi prawdziwą Modlitwę, będzie mógł również objawić mu wszystkie umiejętności, jakie on posiada, jak również sposób ich rozwijania i sprowadzania na ścieżkę Miłości. (315, 66-75)

50. W Moim Objawieniu możecie odnaleźć te same pouczenia jak w „Drugim Czasie”, ale w tej erze poprzez Światło Ducha Świętego objawiłem wam Niezbadane, a poprzez dialog od ducha do Ducha, będę wam w dalszym ciągu objawiał nowe i wielkie Nauki. W tej epoce objawień ogłoszę wam całą zawartość szóstej pieczęci, która was przygotuje na czas, w którym Ja otworzę siódmą pieczęć. Tak będziecie coraz bardziej poznawali „Niezbadane”; tak będziecie odkrywali, że Duchowy Świat jest ojczyznami wszystkich duchowych istot, ten wspaniały i nieskończony Dom Ojca, oczekujący was w wysokich obszarach zaświatów, gdzie odbierzecie nagrodę za dzieła, których dokonaliście z miłości i miłosierdzia do swoich bliźnich. (316, 16)

Rozwój, uduchowienie i zbawienie

51. Ja daję wam Moje Pouczenie nie tylko jako moralne cugle dla waszej materialnej natury; znacznie bardziej możecie dzięki Niemu wspiąć się na wyższe szczyty duchowego doskonalenia.

52. Nie zakładam pomiędzy wami żadnej nowej religii, ta nauka nie zaprzecza istniejącym religiom, jeżeli bazują one na Mojej Prawdzie. Jest to Przesłanie Boskiej Miłości dla wszystkich, wezwanie do wszystkich społecznych organizacji. Ten kto zrozumie Boski zamiar i wypełni Moje Przykazania, będzie się czuł wprowadzony na drogę postępu i wyższego rozwoju swojego ducha.

53. Jak długo człowiek nie pojmie uduchowienia, które musi posiadać w swoim życiu, tak długo na świecie Pokój nie stanie się rzeczywistością. Ten natomiast, kto wypełni Moje Prawo Miłości, nie będzie się obawiał ani śmierci, ani sądu oczekującego jego ducha. (23, 12-13o.)

54. Ja chcę wam tym Objawieniem przynieść nie tylko Pokój na świecie i ulżyć waszym cielesnym cierpieniom. Tym Objawieniem dostarczam wam ogromne Nauki, mówiące do was o duchowym rozwoju. Gdyż gdybym chciał dostarczyć wam tylko dóbr tego świata — zaprawdę powiadam wam, wystarczyłoby. abym, oświecając intuicją naukowców i objawiając im tajemnice natury, polecił im, aby z niej pobrali uzdrawiający balsam i uzdrowili was z waszych cielesnych cierpień.

55. Moje Dzieło pragnie pokazać wam dalsze horyzonty, poza waszą planetą, z nieskończoną ilością światów, które was otaczają — horyzonty, które nie mając końca, wskazują wam drogę do wieczności, która do was należy. (311, 13-14)

56. Moja Duchowa Nauka ma różne cele lub zadania: jednym jest, aby pocieszyć ducha na jego wygnaniu i mu uświadomić, że Bóg, który go stworzył, oczekuje go wiecznie w swoim Królestwie Pokoju. Innym jest uzmysłowienie mu, jak wiele posiada on do dyspozycji darów i możliwości, aby osiągnął swoje zbawienie, wzniosłość lub doskonałość.

57. To Słowo przynosi przesłanie uduchowienia, które otworzy ludziom oczy, aby spojrzeli rzeczywistości w twarz, którą osądzają tylko na podstawie tego, co widzą, czego mogą dotknąć albo co mogą udowodnić przy pomocy swojej ludzkiej nauki, nie mając świadomości tego, że „przemijające” nazywają „rzeczywistością”, a nie doceniają i zaprzeczają Wieczności, w której istnieje prawdziwa rzeczywistość.

58. Pozwólcie temu Przesłaniu iść od narodu do narodu, od domu do domu, pozostawiając jego siew Światła, Pociechy i Pokoju, aby ludzie zatrzymali się na kilka chwil i pozwolili swojemu duchowi na odpoczynek, który jest niezbędny, aby się zastanowił i sobie przypomniał, że każdy moment może być chwilą jego powrotu do poziomu duchowego, a od jego dzieł i jego siewu zależy owoc, jaki zbierze po swoim przybyciu do duchowego życia. (322, 44-46)